متن کوتاه انگلیسی درباره زندگی و عشق به همراه ترجمه


یکی از جذابیت های فضای مجازی و از دلایل عضویت در انواع شبکه های اجتماعی، قابلیت های مختلف این شبکه ها و ارسال انواع پیام متنی و تصویری برای دیگر مخاطبان این شبکه ها می باشد. به همین منظور در ادامه این بخش مجموعه ای متنوع و زیبا از انواع متن کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی که حاوی مطالبی جذاب درایطه با زندگی و عشق می باشند را ارائه می...

یکی از جذابیت های فضای مجازی و از دلایل عضویت در انواع شبکه های اجتماعی، قابلیت های مختلف این شبکه ها و ارسال انواع پیام متنی و تصویری برای دیگر مخاطبان این شبکه ها می باشد. به همین منظور در ادامه این بخش مجموعه ای متنوع و زیبا از انواع متن کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی که حاوی مطالبی جذاب درایطه با زندگی و عشق می باشند را ارائه می نماییم.

مجموع متن کوتاه انگلیسی زیبا و عاشقانه

یکی از ساده ترین راه ها برای ابراز احساسات و بازگو کردن مسائلی همچون عشق، زندگی و … استفاده از پیامک ها با همین مفاهیم و مضمون می باشد، به همین خاطر انواع متن کوتاه انگلیسی زیبا می تواند، انتخابی مناسب برای کپشن اینستاگرم و یا ارسال آن در قالب پیام متنی به دیگران باشد.

متن انگلیسی درباره زندگی

متن زیبای انگلیسی

-Oscar Wilde.

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

جمله ناب انگلیسی درباره زندگی

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

پیامک جدید انگلیسی برای ارسال به دیگران

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

کپشن زیبا انگلیسی

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

نوشته جذاب و مفهومی انگلیسی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

دلنوشته انگلیسی زیبا و احساسی

Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

جملات زیبا درباره زندگی با متن انگلیسی و ترجمه فارسی

What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized it sooner.

-Colette

چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه این موضوع شده بودم

پیام متنی زیبا انگلیسی

This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

متن کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

نوشته انگلیسی زیبا در مورد فلسفه زندگی

It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.

-Isaac Asimov

این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

نوشته انگلیسی پند آموز با موضوع زندگی

Live each day as if it’s your last.

-Unknown

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

متن زیبا انگلیسی به همراه ترجمه فارسی درباره زندگی

A man is not old until his regrets take the place of his dreams.

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.

-Ernest Holmes

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

پیام متنی زیبا و ناب انگلیسی در مورد زندگی

Life is wasted on the living.

-Douglas Adams

زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

جملات ناب درباره زندگی با متن انلگلیسی و فارسی

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

جملات پر محتوای انگلیسی

Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای مرده بودن وجود دارد

نوشته انگلیسی زیبا با موضوع موفقیت در زندگی

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

-Mark Twain

برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: جهل و اعتماد به نفس

متن انگلیسی در مورد زندگی پرمشغله

Beware the barrenness of a busy life.

-Socrates

مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

دلنوشته انگلیسی متفاوت در رابطه با زندگی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

نوشته کوتاه انگلیسی در باره زندگی

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

جمله انگلیسی با موضوع شجاعت در زندگی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن کوتاه انگلیسی با جمله پر محتوا درباره زندگی

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

جملات مفهومی و جالب انگلیسی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

جمله انگلیسی زندگی می گذرد

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

متن انگلیسی حکیمانه در مورد زندگی

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

جملات خاص و تاثیر گذار انگلیسی برای ارسال به دیگران

So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.

-Marilyn Monroe

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد

متن انگلیسی در مورد راه های زندگی کردن

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

-Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است

متن کوتاه انگلیسی زیبا برای لذت بردن از زندگی

Enjoy life! This is not a rehearsal.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

نوشته های انگلیسی در مورد زیبای های زندگی

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.

-Marcus Aurelius

بر زیبایی‌های زندگی اقامت کنید، ستاره‌ها را تماشا کنید و خودتان را در حال دویدن با آنها ببینید

جمله انگلیسی خاص با موضوع زندگی

Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour.

-William Cowper

تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد

پیام متنی انگلیسی پرمحتوا و جالب

Life is what happens while you are busy making other plans.

-John Lennon

زندگی آن چیزی است که اتفاق می‌افتد، زمانی که شما نقشه‌های دیگری می‌کشید

متن انگلیسی در مورد کوتاه بودن زندگی

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

-Steve Jobs

زمان شما محدود است، آن را برای زندگی دیگران تلف نکنید

نوشته انگلیسی زیبا و پرمحتوا

Be happy for this moment. This moment is your life

-Omar Khayyam

این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست

متن انگلیسی جالب با موضوع زندگی

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

-Ralph Waldo Emerson

زندگی یک سلسله دروس است که باید درک شود

جملات انگلیسی در رابطه با کوتاه بودن زندگی

Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes you smile.

-Mark Twain

زندگی کوتاه است؛ قوانین را بشکنید، دیگران را به سرعت ببخشید، به آرامی ببوسید، صادقانه عشق بورزید، تا می‌توانید بخندیدو هرگز از چیزی که بر روی لبانتان خنده نشانده، پشیمان نشوید

متن انگلیسی درباره عشق

متن انگلیسی مفهمومی در مورد عشق

Evrey atom

of me missed him

ذره ذره وجودم

دلتنگ اوست…

نوشته کوتاه عاشقانه انگلیسی

In the path of love-play, calamity is safety and ease;

Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister!

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

اس ام اس عاشقانه جدید با متن انگلیسی و ترجمه فارسی

, In the name of god who create the life with death

created colorless friendships,

created life with colors,

the love colorful,

the rainbow in 7 colors,

the moth in 100 colors

created me nostalgic.

به نام خدا که مرگ و زندگی را آفرید،

دوستی‌ های کم‌ رنگ را به وجود آورد،

زندگی را با رنگ‌ ها آفرید،

عشق را رنگارنگ کرد،

رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،

پروانه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،

و

مرا دلتنگ تو آفرید.

جملات ناب انگلیسی درباره عشق

Can u close your eyes for a minute please

thank you

Did you see how dark it is?

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

متشکرم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.

نوشته پر محتوای انگلیسی درباره عشق

Truly love you endlessly

Every day without you is like a book without pages.

I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط،

روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت

پیامک انگلیسی با جملات زیبا درباره عشق

My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

نوشته انگلیسی جذاب برای ارسال به دیگران

You always, think of me and I am
Alive as long as I think of you

تو به فکر منی همیشه و من
تا به تو فکر می‌کنم، هستم

متن انگلیسی در رابطه با دوست داشتن

I love you more than all the friends

O you, who are closer to me than my own being

دوست‌ترت دارم از هر چه دوست

ای تو به من از خود من خویشتر

متن عاشقانه انگلیسی با جملات اجساسی

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

هر دقیقه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند

فکر به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار تو خواهم بود

متن عاشقانه ناب و خاص انگلیسی برای ارسال به دیگران

Can I say I love you today?

If not , can I ask you again tomorrow?

And the day after tomorrow?

And the day after that?

Because I’ll be loving you every single day of my life…

میتونم امروز بهت بگم دوستت دارم؟

اگه نه میتونم فردا بهت بگم؟

یا پس فردا؟

یا روزهای بعد؟

چرا که من هر روز از زندگی‌ام تو رو دوست دارم…

پیامک عاشقانه انگلیسی با مفاهیم خاص

How far I run

With the imagination of your foot print

I never go astray

هر چه می‌دوم

با گمان رد گام‌های تو

گم نمی‌شوم

جمله کوتاه انگلیسی در مورد عشق

greatest words : I dun wana los U
pleasant words : I care for U
sweet words : I admire U
wonderful words : miss U
most important word : YOU
۵ تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.
۴ تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.
۳ تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم.
۲ تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم.
۱ کلمه که از همه مهمتره : “تو”

دلنوشته انگلیسی در مورد دوست داشتن

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

جملات انگلیسی ناب و جذاب در مورد واژه عشق

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure

عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن سنگین کوتاه انگلیسی درابطه با عشق

When you are happy you want to reach the person you love most
But when you are sad you want to reach the person who loves you most
وقتی خوشحالی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

متن کوتاه انگلیسی در مورد عشق

You are like the sunshine so warm,

you are like sugar, so sweet…

you are like you…

and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی

مثل شکر خیلی شیرینی

تو مثل خودت هستی

و بخاطر همینه که من دوست دارم!


ضمن سپاسگزاری از همراهی مجموع متن کوتاه انگلیسی در این مطلب، برای مشاهده انواع متن و جملات زیبای عاشقانه می توانید، بر روی قسمت اس ام اس کلیک نمایید.

منبع : آرگا

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بيشترين بازديد امروز در گروه سرگرمی


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
عکس| جنجال بوسه عاشقانه نوید محمدزاده و فرشته حسینی روی فرش قرمز کن