سلام به عزیزان هنربازار.

امروز یه بافت توری قشنگ و ساده رو براتون انتخاب کردم که در لباسهای مختلف کاربرد داره .

همانطور که در الگوی پایین می بینید،هر برگ از ۱۰ دانه تشکیل شده که با دو دانه وسط دو برگ دو دانه حاشیه می شود ۲۴ دانه و در ۹ رج کامل شده و تکرار می شود.

بافتهای مورد نیاز:

بافت از زیربافت از روسه تا یکیژوته

نقشه خوانی:

خطوط افقی یعنی از رو

خطوط عمودی یعنی از زیر

دایره یعنی ژوته

Mیعنی سه تا یکی

نکته:فاصله بین دو برگ ،دو دانه از رو است در صورتی که بخواهید برگها به هم نزدیکتر باشند می توانید یک دانه از رو ببافید.

طریقه بافت هر رج:

رج ۱) یک دانه برای حاشیه ،از رو ،۱۰ دانه از زیر ،۲ دانه از رو،۱۰ دانه از زیر،یک دانه حاشیه از رو

رج های زوج به همان ترتیبی که دیده می شود بافته می شود. دقت کنید که ژوته ها باید ایجاد سوراخ کند .

رج ۳) یک دانه برای حاشیه ،از رو ،۶ دانه از زیر،۳ تا یکی،یک ژوته،یک زیر،یک ژوته *۲ رو ،*ک ژوته،یک زیر،یک ژوته،۳ تا یکی،۶ تا از زیرریا،یک رو

رج ۵) یک دانه برای حاشیه ،از رو ،۴ دانه از زیر،۳ تا یکی،یک زیر یک ژوته یک زیر یک ژوته یک زیر*دوتا رو *یک زیر یک ژوته یک زیر یک ژوته یک زیر سه تا یکی ،چهار تا زیر ، یک رو

رج ۷) یک دانه برای حاشیه ،از رو ،۲ تا زیر ۳ تا یکی ،۲ تا زیر،یک ژوته، یک زیریک ژوته،۲ تازیر* ۲ تا رو*۲ تا زیر،یک ژوته ،یک زیر،یک ژوته،۲ زیر،یک رو

رج ۹) یک دانه برای حاشیه ،از رو ،۳ تا یکی،۳ تا زیر،یک ژوته یک زیر،یک ژوته،۳ تا زیر*۲ تا رو*۳ تا زیر یک ژوته ،یک زیر،یک ژوته،۳ تا زیر، ۳ تا یکی، یک رو.

تکرار رج اول تا نهم.

در عکس پایین یک نمونه بافت از بالا را می بینید که در حاشیه جلوی لباس یک برگ و در وسط پشت دوبرگ بافته شده .

اینهم یک نمونه لباس دخترانه که از بافت دوبرگی توری در جلوی پیراهن و روی آستینهای ژاکت استفاده شده.

یک نمونه سرهمی که بافت دوبرگی آنرا زیباتر کرده.

و اینهم یک رنگ دیگر و همان مدل زیبا و راحت.

امیدوارم از بافت این مدل لذت ببرید.

موفق باشید:)