سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی


سخن و جملات بزرگان در مورد خشم و عصبانیت در این مطلب تعدادی جملات و سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم را گردآوری کرده ایم. این جمله های زیبا در مورد افراد عصبانی و خشمگین است. می توانید این جمله ها و نقل قول های زیبا را بخوانید و از...

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

سخن و جملات بزرگان در مورد خشم و عصبانیت

در این مطلب تعدادی جملات و سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم را گردآوری کرده ایم. این جمله های زیبا در مورد افراد عصبانی و خشمگین است. می توانید این جمله ها و نقل قول های زیبا را بخوانید و از تجربیات افراد معروف استفاده کنید.

سخن بزرگان در مورد خشم

الکساندر پوپ

خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانیسخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

یوهان ولفگانگ فون گوته

دانایان، هماره آماج تیر خشم و کین جاهلانند، اما همین که یکی از آنان بمیرد، مردمان به آه و ناله پردازند و به نامش پول گرد آرند تا بنایی به یادبودش بسازند و نامش را جاودانی کنند.

🗯

فرناندو پسوآ

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

عکس نوشته خشمگین شدن

فریدریش نیچه

اگر ما “بی دل و جان” هستیم؛ دست کم نسبت به زندگی چنین نیستیم؛ بلکه اکنون با همه ی انواع “تمنیات” روبروییم. با خشمی ریشخندآمیز در آنچه “آرمانها” می نامیم، در حال غور و تامل هستیم. ما خویش را خوار می شماریم تنها از آن رو که لحظه هایی وجود دارند که نمی توانیم آن انگ

یزش نامربوطی را که “آرمانگرایی” نام دارد، مهار کنیم. تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه، نیرومندتر از خشم فرد بی دل و جان است.

🗯

آنتونی رابینز

چنانچه همه‌ی مسئولیت‌های خود را می‌دانستید و به گردن می‌گرفتید و در زمان مناسب نیز آنها را انجام می‌دادید، نیازی نداشتید که از دست کسی، برآشفته یا خشمگین شوید.

🗯

فریدریش نیچه

“طبیعت” خود را به همان گونه که هست، با سترگی بخشنده و بی تفاوت نشان می دهد، یعنی خشمگین و در عین حال با بزرگ منشی.

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانیسخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

فریدریش نیچه

هیچ کس به اندازه فردی خشمگین دروغ نمی گوید.

🗯سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

آنتونی رابینز

برآشفتگی‌ها و خشم‌های ما برخاسته از چَم و مفهومی است که به پیشامدها، رویدادها و رخدادها نسبت می‌دهیم.

🗯

فریدریش نیچه

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است، به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.

🗯

ایمانوئل کانت

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است.

بخوانید: عکس نوشته های انرژی بخش + متن های خاص انگیزشی

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

سخن زیبای بزرگان در مورد خشم

ریچارد تمپلر

اگر بخواهید، می توانید هر گونه احساس بیزاری، افسوس و خشم را از خود دور کنید.

🗯

وین دایر

بزرگترین بازدارنده بر سر راه زندگی لذت بخش، این است که کمابیش همه به اندوه با اندوه پاسخ می گویند، به خشم با خشم و به کینه با کینه.

🗯

گفته ی ژاپنی

کسی که به جای خشمگین شدن، لبخند می‌زند، همیشه نیرومندتر است.

🗯

ستیوبایرمن

شوخی، نیرویی باشکوه برای درمان مسائل عاطفی است. شما نمی‌توانید زمانی که می‌خندید، خشمگین باشید، بترسید و یا آزرده باشید.

🗯

ویکتور هوگو

کسی که مورد توجه مردم قرار گیرد، ممکن نیست سبب برانگیختن خشم و کینه ی دشمنان نشود.

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

گای فینلی

حالت‌های خشمناک درونی هرگز در پی راه حل نیستند؛ آنها تنها در پی دلایلی هستند که بر حق بودن خود را ثابت کنند..

🗯

کاترین پاندر

خشم، غضب و گرایش به تسویه [ =درست کردگی ] حساب و گذاشتن حق دیگری کف دستش، همه‌ی اینها روح خودتان را می‌فرساید.

متن در مورد عصبایت شدن افراد

بودا

راست گو و تسلیم [=گردن نهادن] خشم مشو؛ اگر از تو اندک خواهند، بده.

🗯

بودا

آن که خشم خویش را که چون گردونه‌ای شتابان پیش رود، بازدارد، او را گردونه‌ران راستین خوانم؛ دیگران تنها زمام به دست دارند.

🗯

بودا

باشد که آدمی خشم خویش فرونشاند و خودخواهی را فراموش کند و از بُن رهایی یابد.

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

لئوناردو داوینچی

نگذارید خشم و بدخواهی شما سبب نابودی زندگی شود؛ زیرا کسی که به زندگی ارج ننهد، خود، شایسته‌ی آن نیست.

🗯

ذیمقراطیس

آنگاه که خرد، شکست خورده ی خشم تو است، خود را انسان به شمار نیاور.

سخنان نقل شده از بزرگان در مورد خشمگین شدن

وین دایر

افسردگی، غم و اندوه در جهان وجود ندارد و آنچه هست، “اندیشه ی” پریشان، خشمناک و اندوهگین است.

مطلب پیشنهادی: عکس پروفایل سکوت | عکس نوشته سکوت و متن های زیبا در مورد سکوت و حرف نزدن

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

آنتونی رابینز

برای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت: گام نخست اینکه برای مسائل جزیی، خود را ناراحت نکنید، گام دوم اینکه بدانید همه ی مسائل جزیی هستند.

🗯

گوته

تو که زیردستی، لطف و خشم خواجه را یکسان گیر؛ چه بسا خواجه آنجا خشمگین آید که جای ستودن باشد و آنجا بستاید که جای خشم گرفتن باشد.

🗯

کنفوسیوس

مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند.

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

ضرب المثل چینی

آدم خشمگین نمی تواند حقیقت را بگوید.

🗯

گریستن

آن که از دست روزگار به خشم می آید، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است.

جملات زیبا در مورد عصبانیت

آلن لاکین

هر جا که عشق بزرگی خانه کرده است خشم بزرگی هم مسکن دارد.

🗯

دیل کارنگی

ما به این دلیل خسته می شویم که احساساتمان موجب تولید فشارهای عصبی در بدنمان می شود.

🗯

ادموند جاکبسون

آنجا که استراحت کامل حکمرانی می کند دیگر جایی برای نفوذ نیروهای مهاجم و کنشهای عصبی وجود ندارد.

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

کنفوسیوس

یک مرد خشمگین وجودش پر از زهر است.

🗯

ضرب المثل قدیمی

مردی که خشمگین نشود نادان است و آن که می تواند و خشمگین نمی شود عاقل است.

🗯

آندره موروا

هر چیزی که مطابق میل و آرزوی باطنی ما است، به نظر، حقیقت محض و هر آنچه بر خلاف میل ما باشد باعث خشم مان می شود.

🗯

اشو

تنها مشکل ما با غم، بیچارگی، خشم، نومیدی، تشویش، دلهره و بدبختی آن است که می خواهیم از شر آنها راحت شویم؛ همین تنها مانع است. مجبوری با آنها زندگی کنی… همه همان موقعیت هایی هستند که زندگی با آنها به تمامیت می رسد و می بالد.

سخن بزرگان درباره عصبانیت

دسه گور

خشم، نابیناترین، شدیدترین و زشت ترین اندرزگویان است.

🗯

سنکا

درنگ، بهترین درمان خشم است.

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

ضرب المثل چینی

هنگام خشم اگر درنگ پیشه کنید، از صدها روز اندوه خوردن رسته اید.

🗯

بنجامین فرانکلین

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

🗯

الکساندر پوپ

خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.

🗯

هرو دت

زن پهلوانی است که دلیرترین مردان را در سخت ترین اوقات خشم، آرام می کند.

🗯

لقمان

چون دوستی اختیار کردی، در حال خشم، وی را آزمایش کن؛ اگر با انصاف باشد، دوستی را شاید و اگر نه از وی دوری کن

سخن بزرگان در مورد عصبانیت و خشم + جملات نقل شده در مورد افراد عصبانی

فیثاغورث

دوست تو کسی است که هر گاه کلمه حق از تو بشنود، خشمناک نشود.

🗯

مثل چینی

هنگامی که خشم حرف می زند، عقل چهره خود را می پوشاند.

🗯

فیثاغورث

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد.

🗯

فرانسوا ولتر

اگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.

🗯

سقراط

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.

🗯

نامعلوم

مردی که نتواند عصبانی شود، احمق و مردی که نخواهد عصبانی شود، عاقل است.

🗯

افلاطون

نیرومندترین مردم کسی است که خشم خود را نگه دارد.


تبليغ
تبليغ

بيشترين بازديد امروز در گروه گوناگون


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location