آموزش تصویری بافت شال گردن پاپیونی و برگی و گره ای و کراواتی با میل


آموزش تصویری بافت شال گردن پاپیونی و برگی و گره ای و کراواتی با میل بافت شال گردن پاپیونی و برگی و گره ای و کراواتی با میل را در این مقاله با ما در سایت حرف تازه با بافت مدل جدید و بسیار شیک و با کلاس می باشد و بسیار راحت و ساده […] نوشته آموزش تصویری بافت شال گردن پاپیونی و برگی و گره ای و کراواتی با میل اولین بار در مجله اینترنتی حرف تازه....

آموزش تصویری بافت شال گردن پاپیونی و برگی و گره ای و کراواتی با میل

بافت شال گردن پاپیونی و برگی و گره ای و کراواتی با میل را در این مقاله با ما در سایت حرف تازه با بافت مدل جدید و بسیار شیک و با کلاس می باشد و بسیار راحت و ساده آموزش داده شده است همراه باشید تا بتوانید برای عزیزانتان و اعضای خانواده ببافید و زمستانی گرم را تجربه کنید.
علاوه بر زیبایی استایل و شیک پوشی یا این مدل شال میتوانید در هزینه ها نیز صرفه جویی کنید و به قول امروزی ها اقتصاد مقاومتی داشته باشید.
پس با نام خدا شروع میکنیم.

روش بافت شال گردن پاپیونی دخترانه

• ابتدا ۵ دانه سر بندازید و یک رج همه از زیر ببافید ( در این رج دانه اول هم بافته می شود ولی از رجهای بعد دانه اول را نبافید برای زیباتر شدن لبه های بافتنی )
• در اول هر رج یک دانه اضافه کنید تا تعداد دانه ها به ۳۰ عدد برسد
• ۵ سانت بدون کم و زیاد کردن دانه ها را ببافید
• رج بعد تمام دانه ها را دو تا یکی کنید تا ۱۵ دانه بماند
• ۴-۵ سانت کشباف ببافید و در یک رج بین هر دانه یک دانه اضافه کنید تا دوباره ۳۰ دانه داشته باشید
• این ۳۰ دانه رابه اندازه دور گردن کودک ببافید
• این ۳۰ دانه را در یک رج دو تا یکی کنید تا دوباره ۱۵ دانه بماند
• در رج بعد دانه های شماره ۱-۳-۵-۷-۹-۱۱-۱۳-۱۵ را در سنجاق نگه دارید و دانه های شماره ۲-۴-۶-۸-۱۰-۱۲-۱۴ را در میل بگیرید (یکی در میان ) و ۴-۵ سانت کشباف کنید و نگهدارید
• با نخ دیگری دانه هایی راکه در سنجاق داشتید را هم ۴-۵ سانت ببافید
• دوباره دانه ها را یک در میان در میل بگیرید تا همان ۱۵ دانه را داشته باشید
• در رج بعد یکی در میان به دانه ها یک دانه بیفزایید تا تعداد دانه ها به ۳۰ دانه برسد
• و بعد ۵ سانت بدون کم و زیاد کردن دانه ها را ببافید

مراحل رج به رج بافتن شال گردن پاپیونی و برگی با میل

رج ۱: سه تا رو

رج ۲: ۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

طریقه بافت ژته (اضافه کردن دانه): میل را از زیر بافت داخل میل رد کرده و یک نخ بگیرید.

نکته: این طریقه ژته گرفتن برای این است که در بافت شمال سوراخ ایجاد نشود.

رج ۳: همه دانه ها از رو

رج ۴: ۱ رو، ۱ ژته، ۳ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۵: همه دانه ها از رو

رج ۶: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۳ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۷: همه دانه ها از رو

رج ۸: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۷ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۹: همه دانه ها از رو

رج ۱۰: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۱: همه دانه ها از رو

رج ۱۲: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱۵ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۳: همه دانه ها از رو

رج ۱۴: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱۹ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۵: همه دانه ها از رو

رج ۱۶: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۲۳ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۷: همه دانه ها از رو

رج ۱۸: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۲۷ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۱۹: همه دانه ها از رو

رج ۲۰: ۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۳۱ رو، ۱ ژته،۱ رو، ۱ ژته، ۱ رو

رج ۲۱: همه دانه ها از رو تعداد دانه ها ۳۹ تا

رج ۲۲: همه دانه ها از رو

رج ۲۳: همه دانه ها از رو

رج ۲۴: همه دانه ها از رو

رج ۲۵: همه دانه ها از رو

رج ۲۶: همه دانه ها از رو

رج ۲۷: همه دانه ها از رو

رج ۲۸: همه دانه ها از رو

رج ۲۹: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم

رج ۳۰: همه دانه ها از رو

رج ۳۱: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم

رج ۳۲: همه دانه ها از رو

رج ۳۳: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم

رج ۳۴: همه دانه ها از رو

رج ۳۵: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم

رج ۳۶: ۲۰ رج را همه از رو می بافیم

بعد از این که ۲۰ رج بافتیم دانه ها را که ۳۱ عدد می باشد یکی در میان از میل خارج کرده و درون سنجاق قفلی می کنیم. دانه هایی که روی میل قرار دارد را با بافت کشباف یک زیر یک رو بافته تا اندازه کشباف ۶ سانت شود. سپس دانه های بافته شده را درون سنجاق قفلی کرده و دانه هایی را که در سنجاق نگه داشته بودیم تا ۶ سانت کشباف یک زیر یک رو می بافیم. باید توجه داشت که برای بافت دانه هایی که درون سنجاق قرار دارد باید نخ کاموای جدید متصل کرده و سپس ببافیم.

آموزش کامل شال گردن کراوتی

در پایان کار به همان ترتیبی که دانه ها را جدا کرده بودیم یک در میان وارد میل کرده و نخ متصل شده برای بافت کشباف دوم را جدا کرده با همان نخ اولیه بافت، بافت تمام از رو را ادامه می دهیم. و یک رج تمام دانه ها را از رو می بافیم.

رج۲ بعد از بافت کشباف: یک رو و یک ژته و یک در میان تا انتها این کار را ادامه می دهیم در آخر باید ۶۰ دانه روی میل داشته باشیم.

رج ۳ بعد از کشباف: ۲ دانه از رو، ۱ ژته ، بافت را از رو ادامه می دهیم تا دو دانه مانده به آخر کار یک ژته اضافه کرده و ۲ دانه بعد را از رو می بافیم.

رج ۴: همه از رو

رج ۵: همه از رو

رج ۶: ۲ دانه از رو، ۱ ژته ،۲ دانه از رو، ۱ ژته ، بافت را از رو ادامه می دهیم تا چهار دانه مانده به آخر کار یک ژته اضافه کرده و ۲ دانه رو، یک ژته اضافه کرده و ۲ دانه بعد را از رو می بافیم.

رج ۷: همه از رو

رج ۸: همه از رو تعداد دانه ۶۶

در اینجا باید توجه داشت که عرض شال سلیقه ای بوده و بسته به سلیقه تعداد دانه ها کم و زیاد می شود و طول شال نیز باید به اندازه ی دور گردن باشد.

بافت رو را ادامه می دهیم تا به طول مورد نظر برسیم. چهار رج مانده به آخر کار دو دانه از وسط کار از رو یکی می کنیم.

رج بعدی همه از رو

رج بعدی دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم.

رج بعدی همه از رو

در این رج یک در میان دانه ها را از رو دو تا یکی کرده تا به ۳۱ دانه برسیم.

*حتما باید توجه کنیم که تعداد دانه ها ۳۱ عدد باشد.

رج بعدی همه ۳۱ دانه را از رو می بافیم.

در این رج دانه ها را که ۳۱ عدد می باشد یکی در میان از میل خارج کرده و درون سنجاق قفلی می کنیم. دانه هایی که روی میل قرار دارد را با بافت کشباف یک زیر یک رو بافته تا اندازه کشباف ۶ سانت شود. سپس دانه های بافته شده را درون سنجاق قفلی کرده و دانه هایی را که در سنجاق نگه داشته بودیم تا ۶ سانت کشباف یک زیر یک رو می بافیم. باید توجه داشت که برای بافت دانه هایی که درون سنجاق قرار دارد باید نخ کاموای جدید متصل کرده و سپس ببافیم.

۲۰ رج را همه از رو می بافیم.

– دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو

– همه دانه ها از رو

– دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو

– همه دانه ها از رو

– دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو

– همه دانه ها از رو

– دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو

– همه دانه ها از رو تعداد دانه ها ۳۹ عدد

– ۷ رج از رو می بافیم.

– چهار دانه اول و چهار دانه آخر را دو تا دو تا از رو یکی می کنیم و بقیه دانه ها را از رو می بافیم، رج بعد از این کار همه دانه ها را از رو می بافیم.

تا زمانی که تعداد دانه به هفت عدد برسد مانند روش بالا ادامه می دهیم.

زمانی که تعداد دانه ها ۷ عدد شد دو تا دوتا از رو یکی می کنیم و دانه آخر را از رو می بافیم.

رج بعد که چهار دانه است همه ی دانه ها را از رو می بافیم.

در انتها تمام ۴ دانه را از رو کور می کنیم.

در اینجا آموزش بافت شال گردن مدل برگ به پایان می رسد.

مرحله پایانی بافت شال گردن پاپیونی و گره ای و برگی

در انتها و پایان کار هر رج یک دانه را کور کنید تا ۵ دانه بماند ۵ دانه را هم در یک رج کور کنید مشاهده میکنید که شال گردن آماده است و از استفاده آن لذت ببرید

توجه : تعداد دانه برای بافت شال گردن پاپیونی برای کودکان ۵ سال

این شال با کاموای متوسط و این تعداد دانه برای کودکان تا ۵ سال اندازه می باشد.

گردآوری حرف تازه

منابع:

iranbanou

rangvarang

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بيشترين بازديد امروز در گروه بافتنی


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
وقتی رسانه های رسمی ، مردم را کلافه کردند/ مدیر ساختمان "متروپل" کشته شده؟ زندانی است؟ ...