ناب‌ترین جملات و متن‌ های کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه فارسی


ناب‌ترین جملات و متن‌ های کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه فارسی

در این مطلب از ستاره، 25 نمونه از بهترین و ناب‌ترین جملات و متن‌ های کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه فارسی آمده است که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.

ستاره | سرویس سرگرمی - نوشتن درباره خدا و اوصاف او به هر زبان و شکلی که باشد، روح نواز و آرام بخش است؛ خواه در قالب یک عکس نوشته، خواه در قالب یک شعر درباره خدا و یا یک متن زیبا در مورد خدا. اما در این مطلب قصد داریم تا گزیده‌ای ناب و خواندنی از زیباترین و جدیدترین جملات و متن‌ های کوتاه انگلیسی درباره خدا را همراه با ترجمه فارسی این متون در اختیار شما همراهان صمیمی ستاره قرار دهیم تا حال و هوای روح و احساستان قدری تازه‌تر شود. اگر از خواندن متون تکراری خسته شده‌اید و به دنبال مطالبی به روز و جدید هستید، آدرس را درست آمده‌اید.

جملات و متن‌ های کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه فارسی


« 1 »
“Listen to God with a broken heart. He is not only the doctor who mends it, but also the father who wipes away the tears.”
Criss Jami
"با قلب شکسته به درگاه خدا روید. او نه تنها پزشکی است که آن را درمان می‌کند، بلکه مانند پدری است که غم‌ها و اشک‌ها را می‌زداید."
کریس جیمی
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 2 »
“Love God and He will enable you to love others even when they disappoint you.”
Francine Rivers
"به خداوند عشق بورز و او به تو این قدرت را خواهد داد که به دیگران عشق بورزی، حتی آن‌هایی که ناامیدت کرده‌اند."
فرانسین رایور

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 3 »
“Being human means you will make mistakes. And you will make mistakes, because failure is God’s way of moving you in another direction.”
Oprah Winfrey
"انسان بودن بودن به این معنی است که شما اشتباه خواهید کرد؛ و شما اشتباه خواهید کرد، زیرا شکست، راه خدا برای حرکت شما در جهت دیگری است."
اپرا وینفری

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 4 »
“Never be afraid to trust an unknown future to a known God.”
Corrie Ten Boom
"با وجود یک خدای قابل اعتماد، هرگز از آینده‌ی ناشناخته نهراسید."
کوری تن بوم

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 5 »
“The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays.”
Soren Kierkegaard
"کارکرد دعا تأثیرگذاری بر خدا نیست، بلکه تغییر ماهیت کسی است که دعا می‌کند."
سورن کیرکگارد

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
∗ جدیدترین جملات و متن‌های کوتاه انگلیسی درباره خدا با ترجمه فارسی ∗
« 6 »
“God never gives someone a gift they are not capable of receiving. If he gives us the gift of Christmas, it is because we all have the ability to understand and receive it.”
Pope Francis
"خدا هرگز به کسی هدایایی را که قادر به دریافت آن نیست، نمی‌دهد. اگر او کریسمس را به ما هدیه می‌دهد، به این دلیل است که همه ما توانایی درک و دریافت آن را داریم."
پاپ فرانسیس
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 7 »
“Every day is a gift from God. There’s no guarantee of tomorrow, so that tells me to see the good in this day to make the most of it.”
Joel Osteen
"هر روز هدیه‌ای از طرف خداوند است. هیچ تضمینی برای فردا وجود ندارد و همین به من می‌گوید تا خوبی را در این روز ببینم و بهترین استفاده را از آن ببرم."
جوئل اوستین
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 8 »
“Pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you.”
Saint Augustine
"طوری دعا کنید که انگار همه چیز به خدا بستگی دارد و طوری کار کنید که انگار همه چیز به خودتان بستگی دارد."
سنت آگوستین
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 9 »
“God never takes away something from your life without replacing it with something better.”
Anonymous
"خدا هرگز چیزی را از زندگی شما دور نمی‌کند بدون اینکه آن را با چیز بهتری جایگزین نماید."
ناشناس
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 10 »
“Anyone can count the seeds in an apple, but only God can count the number of apples in a seed.”
Robert H. Schuller
"هر کسی می‌تواند دانه‌ها را در یک سیب بشمارد، اما فقط خداست که می‌تواند تعداد سیب‌های موجود در یک دانه را بشمارد."
رابرت اچ. شولر

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
∗ خداوند عشق است و عشق یک حقیقت ∗
« 11 »
“Faith is trusting God even when you don’t understand his plan.”
Anonymous
"ایمان داشتن، اتکا به خداوند است حتی زمانی که نقشه او را نفهمی."
ناشناس

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 12 »
“I believe if you keep your faith, you keep your trust, you keep the right attitude, if you’re grateful, you’ll see God open up new doors.”
Joel Osteen
"من معتقدم که اگر ایمان، اعتماد و نگرش صحیح خود را حفظ کنید و اگر سپاسگزار باشید، خواهید دید که خداوند در‌های جدیدی به رویتان می‌گشاید."
جوئل اوستین

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 13 »
“God sleeps in the minerals, awakens in plants, walks in animals, and thinks in man.”
Arthur Young
"خدا در کانی‌ها می‌خوابد، در گیاهان بیدار می‌شود، در حیوانات قدم می‌زند و در انسان فکر می‌کند."
آرتور یانگ

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 14 »
“God always gives His best to those who leave the choice with him.”
Jim Elliot
"خدا همیشه بهترین‌هایش را به آن‌هایی می‌دهد که انتخابشان را با او انجام می‌دهند."
جیم الیوت
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 15 »
“Your talent is God’s gift to you. What you do with it is your gift back to God.”
Leo Buscaglia
"استعداد شما هدیه خدا به شماست. آنچه با آن انجام می‌دهید، هدیه شما به خداست."
لئو بوسکالیا

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
∗ جملات و متن‌های کوتاه انگلیسی درباره خدا ∗
« 16 »
“Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God’s handwriting.”
Ralph Waldo Emerson
"هرگز فرصتی را برای دیدن هیچ زیبایی‌ای از دست ندهید، زیرا زیبایی دست نوشته خداوند است."
رالف والدو امرسون

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 17 »
“God always strives together with those who strive.”
Aeschylus
"خدا همیشه با کسانی که تلاش می‌کنند، تلاش می‌کند."
اشکیلوس

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 18 »
“We need to find God, and he cannot be found in noise and restlessness. God is the friend of silence. See how nature – trees, flowers, grass- grows in silence; see the stars, the moon and the sun, how they move in silence… We need silence to be able to touch souls.”
Mother Teresa
"ما باید خدا را بیابیم و او را در سر و صدا و بی قراری نمی‌توان یافت. خدا دوست سکوت است. ببینید چگونه طبیعت - درختان، گل‌ها، چمن‌ها - در سکوت رشد می‌کنند. ستاره‌ها، ماه و خورشید را ببینید، چگونه آن‌ها در سکوت حرکت می‌کنند ... برای اینکه بتوانیم روح‌ها را لمس کنیم، به سکوت نیاز داریم."
مادر ترزا
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 19 »
“Anything under God’s control is never out of control.”
Charles R. Swindoll
"هر چیزی که تحت کنترل خدا باشد هرگز از کنترل خارج نمی‌شود."
چارلز آر. سویندول
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 20 »
“Every man’s life is a fairy tale written by God’s fingers.”
Hans Christian Andersen
"زندگی هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده است."
هانس کریستین اندرسن

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
∗ خدا را سپاس به خاطر همه چیز ∗
« 21 »
"Coincidence is God's way of remaining anonymous."
Albert Einstein
"همزمانی، روش خدا برای ناشناس ماندن است."
آلبرت اینیشتن

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 22 »
“Every time you think you’re being rejected God’s actually redirecting you to something better. Ask him to give you the strength to press forward.”
Nick Vujicic
"هر وقت فکر می‌کنید که طرد شده‌اید، در واقع خداوند شما را به سمت چیزی بهتر راهنمایی می‌کند. از او بخواهید که شما را با قدرت پیش ببرد."
نیک ووجیچ

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 23 »
“Trust that God will put the right people in your life at the right time and for the right reasons.”
Anonymous
"ایمان داشته باشید که خداوند افراد مناسب را در زندگی شما در زمان مناسب و به دلایل مناسب قرار می‌دهد."
ناشناس
…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…

« 24 »
“God gives us difficulties to bring out the best in us.”
Marvin J. Ashton
"خدا سختی‌ها و مشکلات را به ما می‌دهد، تا بهترین‌ها در وجود ما مجال ظهور یابند."
مارین جی. اشتون

…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…℘…
« 25 »
“Thank you God for everything in my life. The good and bad. Some were blessings and some were lessons.”
Anonymous
"به خاطر همه چیز در زندگی‌ام خدا رو شکر، خوب و بد، بعضی نعمت بودند و بعضی درس."
ناشناس

سخن آخر

اگر خواندن این جملات زیبا درباره خدا، شما را حتی برای ثانیه‌هایی به فکر فرو برده باشد، می‌توانم بگویم که این مطلب حداقل بخشی از رسالت خود را انجام داده است. اما آیا موافقید که برای بهره گیری بهتر و بیشتر از چنین مضامینی، یک تمرین عملی و در عین حال آسان داشته باشیم؟ مجله را ورق بزنید و ۲۰ راه ارتباط با خدا در زندگی روزمره را ببینید و اطمینان داشته باشید که بکارگیری چنین تمریناتی، عضلات روح شما را برای عمق بخشیدن به چنین ارتباط مقدسی، آماده‌تر خواهد کرد.
برای ما بنویسید که کدامیک از جملات بالا برای شما دلنشین‌تر و جذاب‌تر بود و اگر قرار بود جمله‌ای برای یک دوست ارسال کنید، کدامیک را انتخاب می‌کردید. داشتن خوانندگان فهیم و همراهی چون شما، باعث افتخار تیم ستاره است.

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه گوناگون


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
ظفر مهدی کیست ؟ آیا او واقعا هندی است ؟