دوستان آموزش یک ژاکت زنانه را خواسته بودند.در این پست یک ژاکت بسیار ساده با اندازه های کامل آموزش داده ایم برای عزیزانی که تازه کار هستند انشالله در پستهای بعدی ژاکتهای مدل دار را آموزش خواهیم داد.این اندازه ها برای سایز ۳۸ تا ۴۰ است در صورت نیاز پست طریقه محاسبه دانه ها را ببینید.

وسایل مورد نیاز:

کلاف صدگرمی ۴ عدد میل شماره ۴/۵ یا ۵ دگمه ۱ عدد

بافتهای مورد نیاز:

کشباف یکی زیر ،یکی رو ساده بافی بافت رکن ژوته

مراحل بافت:

جلو:

۹۰ دانه سر بیاندازید.و ۱۰ سانت کشباف یکی از زیر یکی از رو ببافید.

بعد از بافتن کشباف ،یک رج را به طور کامل از زیر ببافید و رج برگشت را کامل از رو ببافید.

در این مرحله برای اینکه جلوی ژاکت باز شود ،باید تعداد دانه ها را تقسیم بر ۲ کنیم یعنی ۹۰ را تقسیم بر ۲ کرده ،۴۵ دانه را در یک میل قرار داده و ۴۵ دانه دیگر را در نخ یا میل دوم نگه می داریم.

توجه :برای اینکه لبه جلوی لباس لوله نشود باید ۴ دانه را رکن ببافید.

از سر رج شروع به بافت کنید و ۴۵ دانه را از زیر ببافید . در رج برگشت ۴ دانه را از زیر ببافید( رکن) و بقیه دانه ها یعنی ۴۱ دانه را از رو ببافید.

توجه: جلوی ژاکت یک حالت هلالی دارد. برای اینکه به این شکل بافته شود ،یک رج در میان قبل از سجاف یک دانه کم کنید یعنی ۲ تا یکی کنید.تا بلندی بافت به ۳۱ سانتی متربرسد.

سپس از اینجا به بعد ،یک رج در میان ۱ دانه قبل از سجاف اضافه کنید(ژوته) بافت را تا ۱۶ سانت ادامه دهید.

سپس ۴ سانت به صورت کشباف یکی زیر و یکی رو ببافید.در این مرحله همه دانه ها را کور کنید.

سمت دیگر جلو را هم عینا به همین شکل ببافید.

قسمت پشت:

۸۰ دانه سر بیاندازید.

۱۰ سانت کشباف یکی زیر،یکی رو و سپس ۵۶ سانت ساده بافی کنید یعنی یک رج از زیر و یک رج از رو

۴ سانت آخر را کشباف یکی زیر و یکی رو ببافید و کور کنید.

نکته: در سمت راست لباس در قسمت کشباف ۴ سانتی یقه ، یک جادکمه باز کنید.

آستین ها:

۶۰ دانه سر انداخته و همه را از زیر ببافید.این بافت باید ۴۳ سانت ادامه یابد ولی چون بالای آستین کم کم تنگتر می شود باید هر یک رج در میان ،۲ دانه از ابتدای بافت و انتهای بافت ،کم شود(کور کنید) تا تعداد دانه ها به ۴۰ دانه برسد.در انتهای کار همه دانه ها را کور کنید.

آستین بعدی را هم به همین ترتیب ببافید و در آخر همه تکه ها را به هم بدوزید.

توجه: آستینهای این لباس در پایین ،گشاد است و کشباف ندارد.در بالا حلقه آستین ندارد.

برای سرشانه ۱۰ سانت در نظر بگیرید یعنی ۱۰ سانت از سرشانه جلو و پشت را به هم بدوزید و بقیه را برای یقه آزاد بگذارید.

توجه:اگر خواستید لبه آستین کشباف باشد به اندازه دور مچ دانه سر بیاندازید و بعد از کشباف ۱۰ دانه در کل بافت اضافه کنید.

نکته:اگر خواستید لباس کاملا جلوباز باشد و دکمه بخورد،از اول تعداد دانه های جلو را تقسیم بر ۲ کنید و + ۶ تا ۸ دانه برای لبه جلوی لباس (که رکن بافته شود) و تا بالا هر ۱۰ سانت در طرف راست تکه جلو جادکمه باز کنید.از بعد کشباف هم دانه ای را کم یا زیاد نکنید.

۹۰تقسیم بر ۲=۴۵ +۶=۵۱ دانه برای هر طرف جلو