متن دیکته شب کلاس دوم ابتدایی برای همه درس ها


دیکته شب کلاس دوم دبستان   دیکته کلاس دوم دیکته از درس اول کلاس دوم ابتدایی :   صدای پرندگان از اطراف به گوش می رسید. دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند. آموزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند . …

دیکته شب کلاس دوم دبستان

املا کلاس دوم

دیکته کلاس دوم

دیکته از درس اول کلاس دوم ابتدایی :

صدای پرندگان از اطراف به گوش می رسید.
دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند.
آموزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند .
آموزگار از دانش آموزان تشکّرکرد.

بهتر است به سراغ کتاب ها و مجله های مخصوص خودمان برویم .
کتاب خوب مانند دوست خوب است که می تواند به ما خیلی کمک کند.
کتاب خوب را هم مانند دوست ، پس از همفکری و مشورت با بزرگتر ها انتخاب کنیم

دیکته ترکیبی از درس اول و دوم کلاس دوم ابتدایی :

مردم محله ی ما بسیار خوش حال بودند. –
کار بنّایی مسجّد تازه تمام شده بود. –
مردم می خواستند برای اولین بار نماز به جماعت در این مسجد بخوانند. –
مسجد چراغانی شده بودحوض حیاط پر از آب بود. –

مهدی با پدر و مادرش گلدان های پرگلی را که آورده بودند ، کنار حوض قرار دادند. –
بعد از نماز ، امام جماعت از همه کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده بودند، تشکّر کرد. –
من با دقّت به صحبت های پیش نماز گوش دادم. –
مسجد محلّه ی ما کلاس های آموزش قرآن ، نقّاشی ، رایانه و عکّاسی دارد.

کتاب خوب مانند دوست خوب است که می تواند به ما خیلی کمک کند.
کتاب خوب را هم مانند دوست ، پس از همفکری و مشورت با بزرگتر ها انتخاب کنیم

فارسی کلاس دوم

فارسی دوم ابتدایی

آزمون فارسی دوم ابتدایی

املای خلاقانه

کلمه های مشابه

یکی از مشکلاتی که دراملا ی فارسی با آن روبه رو هستیم وجود کلمه های مشابه(متشابه) می باشد .تعداد کلمه های مشابه زبان فارسی کم ولی تعداد کلمه های مشابه دخیل زبان عربی بسیار زیاد هستند.

کلمه های مشابه(متشابه)به کلمه هایی می گویند که در تلفظ یکسان امادرنوشتن ومعنی واشتقاق باهم فرق دارند.

تشابه این کلمه ها یا در آوا یا در نشانه ها و یا در هر دومی باشد. از این نظر این کلمات برسه نوع تقسیم می شوند :

۱- کلمه های هم آوا : کلماتی که از لحاظ تولید آوا ( تلفظ ) یکسان هستند ولی از لحاظ نوشتاری متفاوت می باشند مثل: ( خار , خوار) – (خوان ,خان)- (خواست , خاست )- ( خورد، خُرد) – ( خوبش، خیش) -( آبخوست، آبخست)-( خوال، خال)-(ثواب،صواب)-(حیاط،حیات)-(اَلَم،عَلَم)و…

اکثر مشکلات املایی مربوط به همین دسته می باشد که از دلایل عمده ی آن درهم آمیختن زبان عربی با فارسی و اندکی نیزتحول واجی درزبان فارسی می باشد.

۲- کلمه های هم نویسه : این کلمات از نظر نوشتاری مثل هم هستند ولی از لحاظ آوایی فرق می کنند مثل:

( گُُل ،گِل)-(کَشتی ،کُشتی)-(مَشک،مُشک)-(نِشَسته ، نَشُسته)-(می کَنَد، می کُنَد)- (می بَرَد، می بُرَد )-(مِلک،مُلک،مَلِک،مَلَک)-(کِشت،کُشت)-(شِکَر،شُکر)-(سَم،سُم)-(سَحَر،سِحر)-(تَنگ،تُنگ)-(کِرم،کِرِم،کَرَم)-(چِشم،چَشم)و…

دیکته ترکیبی از درس ۱ و ۲ و ۳ کلاس دوم ابتدایی :

موزگار از هر یک می خواست تا یک قطعه کاغذ رنگی از داخل پاکت بردارند .
آموزگار از دانش آموزان تشکّرکرد.

مهدی با پدر و مادرش گلدان های پرگلی را که آورده بودند ، کنار حوض قرار دادند. –
بعد از نماز ، امام جماعت از همه کسانی که در ساختن مسجد کمک و همکاری کرده بودند، تشکّر کرد.

خرس کوچولو بارها شنیده بود که میکروب ها موجودات خطرناکی هستند. –
اگر می خواهی با میکروب ها بجنگی ، باید اوّل دست ها یت را خوب بشویی. –
خرس کوچولو که از حرف های بچّه فیل هم چیزی نفهمیده بود ، ناراحت و بی حوصله به راه افتاد . –
بالای درخت یک کندوی عسل بود. عسل ها را با همان دست های کثیفش خورد.

– حالا خیلی خسته ام ، فردا می آیم و با میکروب ها می جنگم .
– خرس کوچولو بیمار شد و دیگر نتوانست به جنگ میکروب ها برود.
– تو باید بدانی که میکروب ها در دست های کثیف زندگی می کنند.

املای ترکیبی از درس ۳ و ۴ کلاس دوم ابتدایی :

خرس کوچولو بیمار شد و دیگر نتوانست به جنگ میکروب ها برود.
– تو باید بدانی که میکروب ها در دست های کثیف زندگی می کنند.
– برای جنگیدن با میکروب ها بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه داری و دست هایت را قبل از غذا خوردن بشویی.
– باید استراحت کنی تا دوباره سالم و شاداب بشوی.

بچّه خرگوش ها منتظر معلّم بودند.
– بچه خرگوش ها در سکوت ، منتظر پرسش بعدی بودند.
– خطرهایی برای ما پیش می آمد ، مثلاً صدای روباه ها و شغال ها را نمی شنیدیم .
– از خیلی چیزها هم لذّت نمی بردیم مثل صدای پرنده ها و سرود خواندن بچه ها .
– داشتن گوش های سالم خیلی مهم است.

املای ترکیبی از درس مدرسه خرگوش ها و چوپان درست کار کلاس دوم ابتدایی :

داشتن گوش های سالم خیلی مهم است.
– باید از گوش های خود خوب مواظبت کنیم و همیشه آن ها را تمیز نگه داریم.

چوپان هر روز شیر گوسفندان را می دوشید و به خانه ی صاحب گوسفند ها می برد.
– چوپان هر بار صاحب گوسفندها را نصیحت می کرد.
– باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد.
– چوپان برای نجات خود بالای درخت رفت ، امّا سیل همه ی گوسفندان را با خود برد.

دیکته ترکیبی از درس ۶ و ۵ کلاس دوم دبستان

کوشا و نوشا خوش حال شدند و پرواز کنان لانه شان را ترک کردند.
– دارکوب پرنده دانای جنگل بود.
– کوشا و نوشا از او خواستند کمی از علم و دانایی خود را به آن ها بیاموزد.
– شما باید سالها تلاش کنید تا دانا شوید.
– کوشا به آموختن ادامه دارد ، اما نوشا از آموختن خسته شد.
– او دلش می خواست آزاد باشد ، بازی کند و از این شاخه به آن شاخه بپرد.

چوپان هر بار صاحب گوسفندها را نصیحت می کرد.
– باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد.
– چوپان برای نجات خود بالای درخت رفت ، امّا سیل همه ی گوسفندان را با خود برد.

دیکته ترکیبی برای کلاس دوم ابتدایی :

ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه کی کنم باز

روز زیبای پاییزی بود . هوا ملایم بود. دانش آموزان آرام وبا نظم وترتیب وارد کلاس می شدند.

بعد از نماز، امام جماعت از همه ی کسانی که در ساختن مسجد کمک وهمکاری کرده بودند
تشکر کرد.

خرس کوچولو بارها شنیده بود که میکروب ها موجودات خطرناکی هستند.

پیامبر گرامی (ص) فرمودند: به مردم گفته ام تا گرسنه نشده اند چیزی نخورند.

چوپان درست کار برای نجات خود،بالای درختی رفت اما سیل همه ی گوسفندان را باخودبرد.

کوشا ونوشا خوش حال شدند و پرواز کنان لانه شان را ترک کردند

این گل ها ی شاداب و با نشاط را چه کسی پرورش داده است؟

معلّم : همان معلم دانایی که دوست ماست .

دعا ،یعنی حرف زدن با خدا.در موقع دعا با خدا سخن می گوییم واز اویاری می خواهیم.

متن املای کلاس دوم ابتدایی

روزی بود و روزگاری. کبوتر مهربانی در جنگلی زندگی می کرد. اسم او کوشا بود . کوشا غیر از با زی کردن و از این شاخه به آن شاخه پریدن، کارهای خوبی نیز انجام می داد. مثلاً سعی می کرد به دیگران محبت و مهربانی کند.

یک روز کوشا به همراه ده ها کبوتر دیگر تصمیم گرفتند پرواز کنان به حرم امام رضا(ع) بروند.

این کارچند روز طول کشید و سرانجام به حرم رسیدند. در آن جا کبوترها دسته دسته به چلچراغ های بزرگ نزدیک شدند.

کوشا در موقع اذان به طرف گلدسته ها پرواز کرد.

بوی گلاب همه جا را پرکرده بود. او میخواست از خوشحالی بال در بیاورد.

او وقتی به لانه برگشت با دقّت و حوصله سرگرم نقّاشی کردن شد تا هرگز آن جا را فراموش نکند.

متن دیکته کلاس دوم ابتدایی :

کتاب خوب را هم مانند دوست ، پس از همفکری و مشورت با بزرگتر ها انتخاب کنیم .

مردم می خواستند برای اولین بار نماز به جماعت در این مسجد بخوانند .

عسل ها را با همان دست های کثیفش خورد .
چوپان هر بار صاحب گوسفندها را نصیحت می کرد .

نوشا قبول کرد و لی هنوز یک سال نگذشته بود که از آموختن خسته شد .

در موقع دعا با خدا سخن می گوییم و از او یاری می خواهیم

زینب نماز خواندن درحرم امام رضا( ع) را هرگز فراموش نمی کند .

شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی در باره ی ایران و پهلوانان آن می خوانیم

رنگ سبز نشانه ی سرسبزی ، رنگ سفید نشانه ی صلح و دوستی و رنگ سرخ نشانه ی دفاع از میهن و آزادی آن است.

تحویل سال لحظه ای است که سال کهنه به پایان می رسدو سال نو شروع می شود .

خیلی از دوستانم روی کوه و جنگل و صحرا باریدند . بعضی از آن هاهم همراه رودها به دریا آمدند .

تو می خواهی دانشمند شوی . خوب است ولی باید مراقب باشی به چیزهای دیگر آسیب نرسانی

متن املای نوبت دوم

دانش آموزان ، آرام و با نظم و ترتیب وارد کلاس می شدند.

مهدی با پدر و مادرش گلدان های پرگلی را که آورده بودند ، کنار حوض قرار دادند.

خطرهایی برای ما پیش می آمد ، مثلاً صدای روباه ها و شغال ها را نمی شنیدیم

باران شدیدی شروع به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد

چه خیابان های منظّمی چه رفت و آمد مرتّبی ! این نظم و ترتیب را در خیابان ها چه کسی ایجاد کرده است؟

زینب جان اذان مغرب را گفتند بهتر است به وضو خانه برویم و وضو بگیریم

برای این که بتوانی یک عکس خوب بگیری باید هنرمند باشی

آنان کشور خود را از حمله ی دشمنان حفظ می کنند.

مردم ما پیش از نوروز خانه تکانی می کنندو در جشن نیکوکاری شرکت می کنند

خورشید گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید.

پدر قدم زنان به تماشای طبیعت رفت ولی مادرم تشنه بود و اطراف را نگاه می کرد.

متن املای برای کلاس دوم دبستان :

خرس کوچولو کنار حوض ایستاده بود و با گنجشک و دم پنبه ای سلام و احوالپرسی کرد

پشمالو یک هویج به فیل کوچولو داد و گفت برای اینکه مریض نشوی قبلاً هویج را بشوی و بخور

چشم قرمزی اصلاً و ابداً عسل دوست ندارد و وقتی بیمار می شود فقط استراحت می کند .

این جملات من بود حالا دختر خوبم چه جملاتی را در مسایقه با شما می نویسد هرچه بیشتر بهتر و شما هم یک جایزه مثل هویج و یا …به او بدهید تا چشمش خوب ببیند

چه گندم های زرد قشنگی! این ها را چه کسی کاشته است؟

کشاورز، همان کشاورز کوشایی که دوست ماست.

چه نان گرم و خوش مزه ای! چه کسی آن را پخته است؟

نانوا، همان نانوای سحرخیزی که دوست ماست.

چه کوچه ها و خیابان های پاکیزه ای! چه کسی آن ها را تمیز و پاکیزه کرده است؟

رفتگر، همان رفتگر زحمتکش و مهربانی که دوست ماست.

چه خانه های راحت و زیبایی! این خانه ها را چه کسی ساخته است؟

بنّا، همان بنّای پرکاری که دوست ماست.

متن املای شب درس دوستان ما :

چه نان گرم و خوش مزه ای
-چه کوچه ها و خیابان های پاکیزه ای
– چه خانه های راحت و زیبایی
چه باغ های سرسبز و چه گل های خوش رنگی
چه خیابان های منظّمی چه رفت و آمد مرتّبی ! این نظم و ترتیب را در خیابان ها چه کسی ایجاد کرده است؟
مأمور راهنمایی و رانندگی همان مأموری که دوست ماست.
چه کلاس شاد و با نشاطی چه دانش آموزان دوست داشتنی و سخت کوشی.

دیکته کلاس دوم

دیکته کلاس دوم

متن املای ترکیبی درس ۸ و ۹ دوم ابتدایی :

چه خیابان های منظّمی چه رفت و آمد مرتّبی ! این نظم و ترتیب را در خیابان ها چه کسی ایجاد کرده است؟
مأمور راهنمایی و رانندگی همان مأموری که دوست ماست.
چه کلاس شاد و با نشاطی چه دانش آموزان دوست داشتنی و سخت کوشی.

دعا یعنی حرف زدن با خدا –
در موقع دعا با خدا سخن می گوییم و از او یاری می خواهیم
خیلی کارها هست که باید از خدا بخواهم در انجام دادن آن ها مرا یاری کند.

زینب داخل حرم ایستاده بود .
چلچراغ های بزرگ همه جا را نور باران کرده بود ند .
زینب دست مادرش را گرفت و هر دو با هم از میان جمعیت بیرون رفتند .
زینب ، ده ها کبوتر را دید که گوشه ای جمع شده بودند و دانه بر می چیدند.
دوست دارم هر وقت به مشهد می آیم به کبوترهای امام رضا ( ع ) دانه بدهم .
زینب می خواست از خوش حالی بال در بیاورد .

دیکته شب برای درس دهم هنرمند :

دوست دارم فرزندم هنرمند باشد یک هنرمند خوب .
برای این که هنرمند باشم سعی می کنم نقّاشی کردن را خیلی خوب یاد بگیرم .
دخترم هر کاری که با دقّت وفکر انجام گیرد هنر است .
برای این که بتوانی یک عکس خوب بگیری باید هنرمند باشی .
هنرمند باید صبر و حوصله داشته باشد تا در کارهایش موفّق شود .

دیکته شب برای درس یازدهم فردوسی :

در نزدیکی مشهد شهر قدیمی توس آرامگاه فردوسی شاعر بزرگ ایران قرار دارد .
فاصله ی مشهد تا شهر توس زیاد نبود .
شاهنامه کتاب با ارزشی است که در آن داستان های زیادی در باره ی ایران و پهلوانان آن می خوانیم .
فردوسی این داستان ها را جمع آوری کرد و اثری بسیار عظیم به شعر پدید آورد .

دیکته شب برای درس دوازدهم ایران ما :

در ایران دیدنی های فراوان وجود دارد؛ مثل کوه ها ، دشت ها ، دریاها ، جنگل ها ، زیارتگاه ها و بناهای قدیمی.
من به داشتن کشوری با این همه زیبایی افتخار می کنم .
مردان و زنان ایرانی، پر تلاش و با ایمان هستند.
آنان کشور خود را از حمله ی دشمنان حفظ می کنند.

درس سیزدهم پرچم

آفتاب قشنگ صبحگاهی می تابید.
نسیم آهسته می وزید و پرچم زیبای ایران را تکان می داد.
پرچم نشانه ی آزادی و سر بلندی یک کشور است.
رنگ سبز نشانه ی سرسبزی ، رنگ سفید نشانه ی صلح و دوستی و رنگ سرخ نشانه ی دفاع از میهن و آزادی آن است.
نشانه ی وسط پرچم کلمه ی الله است که به شکل گل لاله هم دیده می شود.
گل لاله نشانه ی خون شهیدان است.
احساس می کردم آن را بیش تر از گذشته دوست دارم و مثل هر ایرانی دیگر از تماشای آن لذّت می برم.

املای شب کلاس دوم ابتدایی درس چهاردهم نوروز :

مردم جهان اوّ لین روز سال جدید خود را جشن می گیرند . همه ی این جشن ها زیبا هستند.
در کشور ما روز اول فروردین نخستین روز سال نو است.
نوروز آغاز فصل سرسبزی و زیبایی های طبیعت است. هزاران سال است که ما ایرانیان عید نوروز را جشن می گیریم .
مردم ما پیش از نوروز خانه تکانی می کنندو در جشن نیکوکاری شرکت می کنند. –

تحویل سال لحظه ای است که سال کهنه به پایان می رسد و سال نو شروع می شود

اعضای خانواده کنار سفره ی هفت سین می نشینندو دعا می خوانند و از خداوند می خواهند که اخلاق آنان ها را خوب کند
بیش تر مردم میهن ما در سفره هفت سین قرآن ، آینه ، شمع های روشن و هفت چیز که نام آنها با « س » شروع می شود، می گذارند.
بعضی در سفره ی هفت سین تخم مرغ های رنگ کرده ، گل و شیرینی هم می گذارند.
ظرف آبی می گذارند که ماهی کوچک قرمزی در آن شنا می کند.
در نوروز مردم به جاهای زیارتی ، آرامگاه شهیدان و درگذشتگان نیز می روند.
جشن نوروز باعث شادابی ما می شود و ما را برای کار و کوشش و ساختن ایرانی آزاد و آباد ، آماده تر می کند.

مخالفهای درس نوروز

سال جدید ≠سال کهنه
اول فروردین≠آخر فروردین
نخستین≠ آخرین
پیش ازنوروز≠پس از نوروز

آباد≠خراب
خوب وخوب تر≠بد وبدتر
شمع های روشن≠شمع های خاموش
بزرگتر ها≠کوچک ترها

معانی مختلف موجود در درس ۱۵(نوروز)

آغاز=شروع،ابتدا
اعضا=عضوها،افراد
بعضی=برخی
درگذشتگان=وفات یافتگان،مردگان

سماق=نام گیاهی است
سمنو=غذایی که با جوانه گندم تهیه می شود
کهنه=قدیمی،مخالف نو
میهن=وطن،سرزمین مادری

نخستین=اولین
نوروز=روز اول فروردین

کلمات دارای بخش مشترک موجود در درس ۱۵(نوروز)

خداوند-زهره وند-کمال وند
می گذارند- گذارد-بگذار

شهیدان-شهیدپرور-شهید
شادابی-کمیابی

آباد-آبادی-آباده
آمار-آمادگی-آماده سازی

کلمات درس نوروز(جهت املا در خانه):

سماق- سمنو- نخستین-آغاز-فصل سرسبزی – عید نوروز-تحویل سال – لحظه ای – سالِ کهنه – سالِ نو – اعضا – شمع های روشن – بعضی – تخم مرغ های رنگ کرده – می گذارند – ظرف – دید و بازدید – درگذشتگان – باعث – آماده تر

املای شب کلاس دوم درس پانزدهم پرواز قطره :

خورشید وسط آسمان بود و از بالا به دریای آبی نگاه می کرد.
آب دریا موجی زد و قطره های آب به اطراف پراکنده شدند .
خورشید قطره ی آبی را دید که خیلی ناراحت است.
دلم می خواهد مثل چند روز پیش به شکل ابر در بیایم .
ما اول ابر بودیم . یک روز داشتم با دوستانمان بازی می کردیم که ناگهان باد تندی وزید.
باد ما را به این طرف و آن طرف برد.
خیلی از دوستانم روی کوه و جنگل و صحرا باریدند . بعضی از آن هاهم همراه رودها به دریا آمدند.
دوست داریم باران شویم و بر زمین هایی که به آب نیاز دارند بباریم و گل ها و گیاهان تشنه را سیراب کنیم .
عزیزم هیچ ناراحت نباش ، من می توانم دوباره شما را به شکل ابر قشنگی در بیاورم .
خورشید گرما و نور خود را روی قطره های آب پاشید. –
قطره های آب کم کم گرم شدند، بعد هم آرام آرام بخار شدند و به بالا رفتندو به شکل یک تکّه ابر قشنگ درآمدند.
ابر کوچولو آن قدر بالا رفت که به خورشید نزدیک شد و صورت طلایی و قشنگ خورشید را بوسید.

املای شب کلاس دوم درس شانزدهم مثل دانشمندان :

پدر قدم زنان به تماشای طبیعت رفت ولی مادرم تشنه بود و اطراف را نگاه می کرد.
من با دقّت به طبیعت زیبا نگاه می کردم
اگر قرار است من دانشمند شوم باید قورباغه و ملخ را خوب نگاه کنم و دست و پا و شاخک هایشان را بشمارم
تو می خواهی دانشمند شوی . خوب است ولی باید مراقب باشی به چیزهای دیگر آسیب نرسانی .

متن املای شب کلاس دوم ابتدایی

آموزش ریاضی دوم ابتدایی به همراه نمونه سوال

دیکته شب کلاس اول

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه آموزش و پرورش

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

اولین فیلم حرف های تلخ زن آرش میر احمدی بعد از فوت شوهرش / دلش را ندارید نبینید!