مژده به عزیزانی که آموزش بافت دستکش ۵ انگشتی را خواسته بودند. امروز در خدمتتون هستیم با این آموزش.

در پست قبل که انواع دستکش را آموزش دادیم،اگر بافته باشید ،کمی قلق کار دستتون اومده چون نصف کار بافت این دستکش دقیقا مثل دستکش های قبلی است.

ابتدا به اندازه دور مچ دانه سر بگیرید ،کاملا کیپ مچ باشد چون بعدا کمی گشاد می شود.کشباف را تا حد دلخواه ببافید.

در این مرحله دانه ها را به دو قسمت تقسیم کنید و وسط کار را علامت بگذارید.از اینجا می خواهیم بافت شست را شروع کنیم.

البته می توانید حدود ۲ سانت ساده ببافید و بعد شست را شروع کنید .مثل شکل زیر.فکر میکنم اینطوری اندازه شست متناسب تر به چشم میاید.

قبلا گفتیم که هر طرف دانه وسط یک دانه اضافه می کنیم.یعنی قبل از دانه وسط یک دانه و بعد از دانه وسط هم (در رج رفت) یک دانه اضافه می کنیم.

وقتی تعداد دانه های شست به اندازه مورد نیاز رسید(۸ تا ۱۲ دانه ) همه دانه ها را در نخ کرده و کنار می گذاریم.

حالا باید بافت را از وسط تا کنیم تا شست در یک سمت قرار گیرد.

دانه ها را در میل جابجا می کنیم تا نصف دانه ها روی یک میل و نصف دیگر آن روی میل دوم قرار گیرد.

از میل سوم برای بافتن کمک می گیریم .این مرحله از بافت بسیار مهم است. باید دقت کنید و تمرین و تکرار تا کار درست انجام شود.

دقت کنید:با میل سوم یک دانه از میل رو بگیرید و یک دانه از میل زیر.تا همه دانه ها وارد میل سوم شود.

از اینجا میخواهیم بافت دولا انجام دهیم. قبلا کشباف دولا را آموزش داده ایم.این بافت هم دقیقا مثل کشباف دولا است با این فرق که ممکن است شما یک رج زیر و یک رج رو ببافید. بسته به مدل دستکش.

تمام دانه ها که در میل سوم قرار گرفت،شروع به بافت می کنید. به این ترتیب که :

یک دانه را که از زیر است،از زیر می بافید و دانه ای را (که در زیر قرار گرفته و) از رو است،نبافته رد می کنید.پس یکی را می بافید و یکی را نبافته به میل سمت راست می دهید.تا آخر.در رج برگشت،باز به همین ترتیب است و می بینید که دانه ای که در رج رفت بافته نشده،در رج برگشت بافته می شود و دانه ای که در رج رفت بافته شده ،در رج برگشت نبافته رد می شود.

اگر دانه ها را اشتباه ببافید دو قسمت رو و زیر دستکش به هم می چسبد.

دانه ها را به همین ترتیب ببافید تا به خط ابتدای انگشت کوچک برسید.خط ابتدای انگشت کوچک کمی پایین تر از بقیه انگشتان است.در این مرحله تعداد دانه ها را تقسیم بر ۴ کنید.مثلا اگر ۴۰ تا دانه دارید،می شود ۱۰تا .انگشت کوچک را ۸ تا بگذارید .انگشت دوم را ۹ تا انگشت وسط را ۱۲تا و انگشت اشاره را ۱۱ تا در نظر بگیرید.

دانه های شست را در میل قرار داده و ببافید. دقت کنید که دانه ها را یکی از دانه های رو و یکی از دانه های زیر در میل قرار دهید و به روش دولا بافی ببافید.

وقتی به انتهای بافت شست رسیدید،دانه ها را از میل خارج کرده و با نخ و سوزن ،مثل بالای کلاه جمع کنید و بدوزید.

مانند شکل زیر.

حالا انگشت کوچک را به روش دولا بافی ببافید.

سپس به تعداد انگشت دوم دانه ها را در میل قرار داده و ببافید. و به همین ترتیب بقیه انگشتان بافته می شود.

دقت کنید همه مراحل دولا بافی است.

فیلم طریقه دولا بافی را در پیج اینستاگرام قرار می دهیم. honarbazaar@

موفق باشید.