خانم سکینه حورسی بانوی مقاومت خرمشهر


خانم سکینه حورسی، بانوی مقاومت خرمشهر، مادرانگی متفاوت از جنس دفاع و جهاد و زندگی داشت؛ بانویی که اسلحه در دست گرفت تا شهر او سقوط نکند.خانم سکینه حورسی، بانوی مقاومت خرمشهر، مادرانگی متفاوت از جنس دفاع و جهاد و زندگی داشت؛ بانویی که اسلحه در دست گرفت تا شهر او سقوط نکند.


بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

نشست خبری مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نمایشگاه نفت