👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب جهنم 👹 برخی از معبرین تعبیر دیدن جهنم را در خواب و رویا سمبلی از گناه و خطاهایی می‌دانند که شخص در گذشته انجام داده و با یادآوری آن احساس ندامت می‌کند. ولی تصور می‌کند مسیری برای ترمیم و بازسازی اشتباهاتش ندارد. چرا که همه...

تعبیر خواب جهنم 👹

برخی از معبرین تعبیر دیدن جهنم را در خواب و رویا سمبلی از گناه و خطاهایی می‌دانند که شخص در گذشته انجام داده و با یادآوری آن احساس ندامت می‌کند. ولی تصور می‌کند مسیری برای ترمیم و بازسازی اشتباهاتش ندارد. چرا که همه روزنه‌های امید را به روی خود بسته و تنها خودش را لایق عذاب و تحمل عواقب آن می داند.

همچنین ممکن است از عواملی که باعث دیدن دوزخ در رویا شود، احساس درماندگی و ناتوانی بوده که در وجود خواب بیننده نمایان می‌شود. از آنجایی که خودش را بی رمق و سست می‌پندارد لذا قادر نیست تا به حل و فصل موانع و چالش‌هایی که با آن مواجه شده بپردازد. او از عزت نفس بسیار کمی برخوردار بوده از این رو نگرش ناخوشایندی نسبت به هویت و وجود خود دارد.

در برخی مواقع دیدن چنین خوابی برگرفته از اخبار نامطلوبی است که از آن مطلع می شوید. احتمال می‌رود که این گونه اخبار تاسف بار به یکباره به گوشتان رسیده لذا پریشانی و غم شما را در بر گرفته است. حس ناامیدی در وجودتان به قدری شدت یافته که مانع می‌شود در برابر این مسئله افکار خود را متمرکز کرده و چاره جویی کنید. در حقیقت این جریان را فراتر از حد توان و ظرفیت خود تصور می‌کنید.

از جمله دلایلی که باعث مشاهده جهنم در خواب می‌شود، به منزله احساس ندامتی است که از ارتکاب گناه داشته، بودن در پی موقعیتی برای انتقام‌گیری، گفتن سخنان نادرست و کذب، اندوه و ناراحتی است. این خواب بیانگر عکس‌العملی است که شما در برابر اشخاصی که اجحافی را در حق شما قائل شده و موجب زیان و آسیب گردیده‌اند، انجام می دهید.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

محمد ابن سیرین

جابر مغربی

ابراهیم کرمانی

امام جعفر صادق (ع)

خالد بن علی العنبری

منوچهر مطیعی تهرانی

یوسف نبی

لوک اویتنهاو

آنلی بیتون

کتاب سرزمین رویاها

تعابیر بر اساس موضوع

آتش جهنم

سوختن در آتش جهنم

نگاه کردن به جهنم

افتادن در جهنم

هل دادن در جهنم

زندانی شدن در جهنم

فرار از جهنم

نجات از جهنم

ورود به جهنم

خروج از جهنم

بودن در جهنم

داوطلبانه رفتن به جهنم

منتظر بودن برای جهنم

ترس رفتن به جهنم

عذاب و شکنجه در جهنم

نور در جهنم

آب جوش در جهنم

نگهبان جهنم

دروازه های جهنم

گریه کردن در جهنم

سیاه شدن چهره در جهنم

دیدن دوستان در جهنم

دیدن عزیزان در جهنم

👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب جهنم بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

در خصوص خواب هایی که در آن جهنم مشاهده می‌شود، محمد ابن سیرین چنین تعبیر های آن هارا نقل کرده است:

کشیدن ملائک به سمت جهنم:

چنانچه در خواب ببینید یکی از ملائک موهای جلوی سرتان را در دست گرفته و با کشیدن آن شما را به سمت جهنم هدایت می‌کند، تعبیر به فلاکت و گرفتاری می‌شود.

وارد شدن به جهنم:

هنگامی که در رویا متوجه شوید به جهنم وارد شده و دیگر از آن در نیامدید، به این معناست که گناهان زیادی در میان اعمال شما مشاهده شده و لازم است از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت کرده و توبه واقعی نمایید. چرا که احتمالاً در آینده‌ای نزدیک شیشه عمر شما به سر آمده و در صورت انجام ندادن توبه همچون یک انسان کافر زندگی را ترک می‌کنید.

درون جهنم:

زمانی که در خواب ببینید به درون جهنم هستید، ولی خاطرتان نیست که چگونه و در چه زمانی به آنجا وارد شدید، تعبیر به آن است که در اغلب سال‌های زندگی‌تان در فلاکت و خفت به سر برده و حتی از نظر مالی دچار مضیقه و فقر می‌شوید.

زمانی که در رویا نظاره‌گر جهنم بوده‌اید ولی لطمه و زیانی از آن به شما وارد نشد، به این معناست که پریشانی، غصه و رنج شما را در بر می‌گیرد. ولی در نهایت ختم بخیر شده و از آن رها می‌شوید.

خوردن غذاهای جهنمی:

چنانچه در خواب ببینید در حال استفاده از غذا و نوشیدنی‌های جهنم بوده و در عین حال در آتش آن گرفتار هستید، بدانید که در طول حیات به انجام کارهای ناپسند و زشت مبادرت ورزیده و در نهایت عقوبت در آن دنیا دامن شما را می‌گیرد.

از نظر جابر مغربی

کشیدن ملائک به سمت جهنم:

اگر در خواب مشاهده کنید توسط ملائک بر روی زمین کشیده شده و به جهنم وارد شدید، تعبیر آن است که سرانجام در هیئت کفر درآمده و همچون کافر از دنیا می‌روید.

صدای مهیب از آتش جهنم:

زمانی که در رویا صدای مهیب شعله‌ها و شراره‌های آتش جهنم به گوشتان برسد، به مفهوم آن است که دچار عقوبت خشم حاکم و یا فرمانروا خواهید شد.

دور وایسدن از جهنم:

چنانچه در خواب نظاره کنید به فاصله اندکی از جهنم ایستاده‌اید، نشان دهنده آن است که امورات زندگی و درآمد شما با فراز و نشیب بسیاری همراه شده و به سختی طی می‌شود.

از نظر ابراهیم کرمانی

پل صراط:

خواب که در آن ببینید بر روی پل صراط قرار داشته و از آن به داخل جهنم سقوط کردید، تعبیر آن به این معناست که با مصیبت و بحرانی مواجه می‌شوید.

در صورتی که متوجه شوید موفق به عبور از پل صراط نشدید، به منزله آن است که دچار انحراف شده و راه و روش نامناسبی را برای خود برگزیده‌اید. توصیه می‌شود که از آن رویگردان شده و به درگاه خدا توبه کنید.

ورود به جهنم:

اگر در خواب ببینید که با میل و خواست خودتان به جهنم وارد می‌شوید، تعبیر آن یعنی در حین ارتکاب گناه عمر شما به سر می‌رسد.

زمانی که در رویا نظاره کنید با شمشیری برهنه پا به جهنم گذاشته‌اید، به این معناست که الفاظ رکیک از دهانتان خارج شده و دشنام می‌گویید.

خوردن میوه درخت زقوم:

چنانچه در خواب مشاهده کنید، از میوه درخت زقوم که در جهنم رشد کرده و به عنوان غذای دوزخیان محسوب می‌شود می‌خورید، به مفهوم آن است که در راه کسب م و آموزش‌های عبس و بی‌فایده قدم برمی‌دارید. به شکلی که ماحصل آموزش‌های شما همچون بار اضافه‌ای برایتان گردیده و در شر حاصل از آن به عذاب می‌رسید. مفهوم دیگر این خواب اشاره به کردار ناپسندی است که منجر به ریختن خون یک مظلوم می‌شود.

بلعیدن آتش جهنم:

هنگامی که در رویا خودتان را مشغول بلعیدن آتش و گدازه‌های جهنم ببینید، نشان دهنده آن است که از مال و دارایی کودکان یتیم به نفع خود بهره‌برداری کرده و تصاحب می‌کنید.

روشن کردن آتش جهنم:

خواب و رویایی که در آن اقدام به روشن کردن آتش جهنم نمایید، تعبیر به آن است که به فرمان حاکم در یک شرایط پیچیده و بغرنج گرفتار می‌شوید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

ششمین پیشوای مسلمین جهان حضرت امام جعفر صادق (ع) در خصوص تعبیر دیدن جهنم در خواب، آن را بر شش وجه دانسته‌اند.

یکم:

نشان دهنده قرار گرفتن در آتش غضب الهی برای خواب بیننده است.

دوم:

تعبیر به ارتکاب خطا و گناهانی است که در زندگی انجام می‌شود.

سوم:

به منزله آزار و جفایی است که از سوی حاکم بر مردم وارد می‌شود.

چهارم:

به این معناست که در بحران و گرفتاری قرار گرفته و به سبب آن دچار اندوه و پریشانی می‌شود.

پنجم:

به مفهوم فلاکت و خفتی است که از جهت موضوعی در آن واقع می‌شود.

ششم:

اشاره به مال و ثروتی می‌شود که در اثر دست اندازی به اموال یتیمان و یا از راه نزول و رباخواری حاصل شده است.

از نظر خالد بن علی العنبری

چنانچه کسی در رویا متوجه شود جهنم در حال نزدیک شدن به او بود بداند که احتمالاً در شرایط سخت و ناهمواری قرار خواهد گرفت.

گرفتار شدن داخل جهنم:

خواب که در آن شخصی نظاره کند در داخل جهنم گرفتار شده است، تعبیر آن نشان دهنده گناهان کبیره‌ای است که از او سر زده است.

بیرون آمدن از جهنم:

زمانی که در خواب ببیند از داخل جهنم بیرون آمد، این معناست که از گناهان خود به درگاه الهی توبه کرده و مورد بخشش قرار می‌گیرد.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اکثر معبرین با یکدیگر اتفاق نظر دارند که دیدن جهنم در رویا مطلوب نبوده و مفاهیم ناخوشایندی با خود دارد. از نظر آنها مشاهده جهنم اشاره به عقوبت و شکنجه‌ای دارد که در آن گرفتار شده و با اعمال ناپسند مابقی عمر خود را جهل و شرک می‌گذرانند. البته در نظر داشته باشید که دیدن جهنم در رویا ارتباط مستقیمی با شرایط روحی و عاطفی خواب بیننده دارد. دوزخ در شرایطی مشاهده می‌شود که رویابین در واقعیت در وضعیت روحی بی‌سامان، آشفته و شوریده بوده و در اندوه و اضطراب به سر می‌برد.

با توجه به تفاسیری که ذکر گردید دیدن جهنم در خواب قطعاً فرخنده و خوش یمن نیست.‌ آنچه واضح و مبرهن است یک شخصیت پارسا و متقی به هیچ وجه در عذاب وجدان سخت قرار نگرفته و رویای جهنم را مشاهده نمی‌کند.

در صورتی که دوزخ را در رویا نظاره کنید در نظر بگیرید که باطن و نهاد شما بسیار آشفته بوده و وجدانتان به شدت دچار لطمه و آسیب شده است که این عوامل موجب قرار گرفتن در فشار روحی و ذهنی می‌شود.

یکی از تعبیر و مفاهیمی که برای دیدن جهنم در خواب ذکر شده، اشاره به آینده‌ای نابسامان داشته و اگر به دوزخ پا گذاشته و دیگر خارج نشدید، احتمالا در آینده‌ای نزدیک مرگتان فرا می‌رسد.

به طور کلی رویایی که در آن جهنم دیده شود در هیچ کدام از حالت‌های آن مطلوب و مناسب نیست. در صورت نظاره کردن چنین خوابی لازم است به تفحص و اندیشیدن در احوال و کردار خود پرداخته و سعی در اصلاح راه و روش و مسیر خود نمایید.

وارد شدن به جهنم:

کسی که در رویا نظاره کند به جهنم وارد شده، لکن در میان آتش و گدازه‌های آن دچار سوختگی نگردیده و هیچ لطمه و زیانی به او وارد نشد، به این معنا است که دچار ذلت و درماندگی شده و فراز و نشیب بسیاری را تحمل می‌کند. ولی سرانجام از همه آنها رها می‌شود.

سوختن شخص دیگر در جهنم:

اگر در خواب شخص دیگری را در میان دوزخ مشاهده کنید که در حال سوختن بود، در حقیقت آن شخص خود شما هستید که در آن شرایط قرار گرفته‌اید و سایر افراد نظاره‌گر عذاب شما می‌شوند.

گریه کردن در جهنم:

زمانی که در خواب ببینید در میان جهنم حضور داشته و در آنجا مشغول گریه، زاری، داد و فغان هستید، تعبیر به آن است که سایر انسان‌ها از نیش کنایه و سخنان او دچار زحمت و عذاب می‌شوند. به طوری که با جملات او در شرایط سختی قرار می‌گیرند.

از نظر یوسف نبی

یوسف نبی نقل کرده خواب که در آن جهنم دیده شود، تعبیر به منزله بازگشت و توبه از گناهان و قصورات می‌باشد.

از نظر لوک اویتنهاو

دیدن جهنم در رویا به این معناست که از جهاتی مورد آسیب و زیان قرار می‌گیرید.

وارد شدن به جهنم:

خوابی که در آن شاهد وارد شدن خودتان به داخل دوزخ بودید، نشان دهنده آن است که سخنان و گفته‌های شما توسط فرد دیگری انکار می‌شود.

رهایی از جهنم:

زمانی که در رویا متوجه شوید با توسل به اقداماتی موفق به رهایی از جهنم و عذاب آن شدید، بدانید که خلاص شده و به فراغت می‌رسید.

از نظر آنلی بیتون

داخل جهنم:

زمانی که در خواب خودتان را در داخل جهنم ببینید، تعبیر آن به منزله آن است تبعیت از تمایلات نفسانی موجب شده تا اعتقادات مذهبی و اخلاقیات در وجودتان رو به انحطاط رود.

دوستان در جهنم:

چنانچه در رویا متوجه شوید برخی از رفقا و دوستانتان در میان جهنم حضور دارند، تعبیر به آن است که یکی از دوستانتان دچار بحران و گرفتاری شده و این موضوع موجب اندوه و ناراحتی تان می‌شود.

گریه در جهنم:

اگر در خواب ببینید که در بین دوزخ به گریه و داد و فغان مشغول بودید نشان دهنده آن است که بدخواهان و کینه توزان، دوستانتان را به عنوان حربه‌ای قرار می‌دهند تا به این وسیله ضربات و آسیب‌هایی را به شما وارد کنند.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

خواب جهنم:

نشان دهنده آن است که وضعیت و شرایط فعلی شما دستخوش تغییر و تحول می‌شود.

شما در جهنم هستید:

یعنی به دورانی وارد می‌شوید که سرور و شادمانی شما را در بر می‌گیرد.

از جهنم فرار می کنید:

تعبیر به یک اتفاق غیر منتظره و رویداد غیر قابل وصفی می‌شود که موجب خوشحالی بسیار در وجود و زندگی شما خواهد شد.

بعد از مدت اقامت در جهنم به خانه خود برمیگردید:

به منزله گرفتاری و مشکلاتی است که شرایط نابهنجاری را با خود به همراه دارد.

صدای ناله رنج آلود لعنت شده های جهنم را میشنوید:

به این معنا است که مدت زمان حیات و زندگانی شما طولانی نیست.

تعبیر خواب چهنم بر‌ اساس موضوع آن 📋

آتش جهنم

از جمله معانی که برای مشاهده آتش جهنم در خواب ذکر شده، تعبیر به مال و یا پولی است که از راه‌های ناپسند و حرام به دست آمده و تصاحب و دست اندازی به اموال سایرین می‌شود.

سوختن در آتش جهنم

خوابی که در آن نظاره کنید در حال سوختن در میان گدازه‌های آتش دوزخ و جهنم بودید، تعبیر چنین مفهومی دارد که ارزش و اهمیتی برای رعایت اخلاق و شئونات قائل نبوده و ندای وجدانتان را نشنیده می‌انگارید. شما با هدف دستیابی به استحکام و پایداری در امورات مالی، درآمد و تامین عزیزان و اعضای خانواده به این کار روی آورده‌اید. در این شرایط خودتان را مبرا از گناه دانسته و اذعان دارید که به ناچار به انجام آن روی آورده‌اید. در حقیقت سعی دارید تقصیر را بر دوش شرایط ، جامعه و دیگران بیندازید.

چنانچه در رویا شاهد سوختن دیگران در آتش جهنم بودید، نشان دهنده آن است که خطا و اشتباهاتی که شما مرتکب شده‌اید، باعث قرار گرفتن او در این منجلاب شده است. بهتر است از دادن وعده و وعیدهای کاذب و نادرست به دوستان و اطرافیان خود اجتناب کرده و آنها را دلخوش نکنید. در قبال وظایف و تکالیف خود احساس مسئولیت داشته و آنها را به نحو احسنت انجام دهید که در این صورت هیچ شخصی متضرر نمی‌شود. بهتر است برای جبران قصورات و اشتباهاتی که مرتکب شده‌اید، گام‌هایی را بردارید.

چنانچه در خواب مشاهده کنید در حال سوختن در میان آتش جهنم بودید، به این معناست که در آینده‌ای نزدیک به علت خطاها و قصوراتی که از شما سر زده مورد توبیخ و عقوبت قرار می‌گیرید.

نگاه کردن به جهنم

چنانچه در رویا متوجه شوید در یک جا ایستاده و به جهنم نظاره می‌کنید، همچون زنگ خطری است که شما را به احتیاط و دقت بیشتر در افکار و رفتارتان دعوت کرده تا دچار عقوبت نشوید.

افتادن در جهنم

خواب که در آن نظاره‌گر شرایطی باشید که در داخل جهنم سقوط می‌کنید، تعبیر به وارد شدن در دورانی از زندگانی می‌شود که ممکن است رویدادهای ناخوشایندی را در آن تجربه کنید.

هل دادن در جهنم

اگر در خواب ببینید کسی را به داخل دوزخ هل می‌دهید، نشان دهنده عواطف ناخوشایند و احساسات منفی است که با آن مواجه هستید. اغلب مواقع یاس و بی‌انگیزگی در وجود شما حاکم بوده و انرژی حرکت را از شما ستانده است. حتی سعی دارید اشخاص پیراموتتان را نیز به این سمت گرایش دهید. رفتار پرخاشگرانه و اندوهگین شما تاثیر زیادی بر روی دیگران گذاشته به طوری که تبدیل به یک فرد منزوی شده اید‌.

در صورتی که در رویا متوجه شوید شخص دیگری شما را به داخل دوزخ هل داد، چنین مفهومی دارد که شما دارای شخصیتی پارانوئید هستید. در افکار و اندیشه‌های شما این موضوع به اثبات رسیده است که تعدادی از اشخاص پیرامونتان در جبهه مخالف شما قرار داشته و در پی فراهم کردن شرایط نامساعد برایتان هستند. ذهنیت و دیدگاه منفی نگری که در شما متجلی شده مانع از آن می‌شود که به طور منطقی به مسائل نگریسته و آنها را مورد تحلیل قرار دهید. توصیه می‌شود این موضوع را با شخصی کاردان و معتمد در میان گذاشته و مشاوره و راهنمایی او را مدنظر قرار دهید. حتی در صورتی که در همه موارد با شما موافق نباشد.‌

زندانی شدن در جهنم

زمانی که در خواب خودتان را در دوزخ محبوس و زندانی ببینید، تعبیر به آن است که در زندگی فراز و نشیب زیادی را متحمل شده‌اید و به تدریج دوستان و نزدیکان شما را ترک می‌کنند. بهتر است دامنه روابط اجتماعی تان را گسترده‌تر کنید.

فرار از جهنم

چنانچه در خواب مشاهده کنید در حال گریز از جهنم بودید، تعبیر آن به این معنا است که از کردار و یا رفتاری که در گذشته داشته‌اید احساس ندامت کرده و قصد دارید در صدد جبران آن برآمده و مورد آموزش و مغفرت قرار بگیرید.

از جمله معانی دیگری که برای فرار از خواب ذکر شده، تعبیر به آن است که در شرایط بغرنج و نابهنجاری قرار گرفته و با مسائل بسیاری مواجه می‌شود. ولی توجه داشته باشید که قادر هستید با اراده قوی و تلاش و کوشش وافر بر آن فائق شده و به حل و فصل آن بپردازید. هم اکنون در مقایسه با سال های پیشین، در زندگی از رفاه و آسایش بیشتری برخوردار بوده و زندگانی رضایت بخشی را تجربه می‌کنید. تنها دلهره و نگرانی شما در این است مبادا مجددا در آن موقعیت ناخوشایند قرار گرفته و احوالتان دگرگون شود.‌

در صورتی که در رویا ببینید، با وجود تلاش‌هایی که برای فرار و رهایی از دوزخ انجام داده‌ ولی باز هم ناکام شده و در آن گرفتار بودید، به منزله گناه و کارهای کریه و ناپسندی است که قبلاً به آن مبادرت داشته ولی هیچ احساس ندامت و شرمساری در خود نداشته و هنوز وجدان شما بیدار نشده است. ممکن است با رفتارهای ناخوشایند موجب آزار شخصی از عزیزانتان شده ولی او را مستحق چنین چیزی دانسته و از آن خوشنود باشید. شما به خودتان حق می‌دهید که هرگونه قضاوتی نسبت به دیگران روا داشته و آنها را مورد عقوبت قرار دهید. تا زمانی که از این راه و روش خود دست برنداشته و به آن ادامه دهید روزگار دلپذیری در انتظارتان نبوده و از طرف دیگران طرد می شوید.

نجات از جهنم

هنگامی که در خواب متوجه شوید شخص دیگری شما را از جهنم خلاص می‌کند، تعبیر به این معنا است که اعضای خانواده و دوستان نزدیکتان در شرایط خاص شما را مورد جانبداری و حمایت قرار داده و گام‌های مثبتی در جهت اهدافتان برمی‌دارند. در برخی اوقات چنین اقداماتی از سر دلسوزی و بدون اطلاع شما صورت می‌گیرد. بهتر است از صمیم قلب قدردان محبت و تلاش‌های بی‌شائبه آنها بوده و با رفتار و گفتار خود این موضوع را به ایشان منعکس کنید. چرا که در حقیقت آنها مایه فخر و مباهات شما هستند.

مفهوم دیگری که برای مشاهده رویای رهایی از جهنم ذکر شده چنین است که در واقعیت با گرفتاری و مسائل سختی مواجه شده و دست و پنجه نرم کرده‌اید، به طوری که تلاش‌های تان منجر به باز شدن گره‌های زندگی نشده است. در این میان انسانی معتمد با قدرت و نفوذ زیاد از شما پشتیبانی کرده و این امکان را فراهم می‌کند که به رفع و ختم موانع بپردازید. سرانجام آسایش بر روزگارتان حاکم شده و چشم انداز زیبایی از آینده در مقابل دیدگان شما قرار می‌گیرد.

هنگامی که در خواب موفق شوید تا از دوزخ گریخته و نجات پیدا کنید چنین مفهومی دارد که در صدد جبران موقعیت‌هایی هستید که در گذشته که آن را نادیده گرفته و از دست داده‌اید. مدت‌های مدید در شرایطی گرفتار شدید که همه هم و غم و اموراتتان را به آن اختصاص داده به طوری که از رشد و پیشرفت در زندگیتان غافل شدید. در حال حاضر فصل جدیدی در زندگی شما آغاز شده و در آن می‌توانید با برنامه‌ای مشخص به سوی اهداف خود گام برداشته و روزگار زیبایی را برای خود بسازید.

ورود به جهنم

هنگامی که در رویا خودتان را در حال وارد شدن به جهنم ببینید، بدانید که موقعیت به شکلی دچار تغییر شده که می‌پندارید قدرت تحملتان را در برابر آن از دست داده‌اید. این تغییرات ممکن است در زمینه امور مالی رخ داده و هزینه‌ و مخارجتان از میزان درآمدی که دریافت می‌کنید افزون شده، به طوری از عهده آن بر نمی‌آید. حتی ممکن است اشاره به وجود شخصی در زندگی شما داشته که لازم است ناچار به تحمل او شده، در شرایطی که نسبت به او بیزار هستید. به طور کلی تغییر و تحولات زیادی در زندگی خصوصی و یا کاری شما رخ داده که دور از انتظار بوده و به شکلی شرایط را برایتان سخت کرده است.

تعبیر و مفهوم دیگری که برای وارد شدن به جهنم در خواب ذکر گردیده به این معناست که روزگار خود را در شرایط سخت قرار می‌دهید. ممکن است به دلیل اینکه کار و برنامه مشخصی در زندگی ندارید، اوقاتتان را به بطالت گذرانده و رفتارهای سبک سرانه‌ای از شما بروز کند. این گرایش‌ها مخارج زیادی را برای شما در پی دارد. احتمالاً زمانی به اشتباهتان پی ببرید که کار از کار گذشته و فرصت جبران نباشد.‌ لذا بهتر است تک تک رفتارها و اقداماتتان را بر حسب کسب منافع و آینده نگری انجام دهید.

ورو به جهنم توسط شیطان:

زمانی که در خواب متوجه شوید شیطان با اجبار و زور شما را به جهنم وارد می‌کند، چنین مفهومی دارد که در زندگی کاملاً دچار انحطاط شده و راه صحیح زیستن را فراموش کرده‌اید.

خروج از جهنم

چنانچه در خواب مشاهده کنید از جهنم خارج شدید به این معناست که در آینده ای نزدیک تحولاتی خوشایند در زندگی شما رخ می دهد. بدانید اعمال این تغییرات شرایط را به نفع شما تغییر داده و و نتایج خوبی را برایتان به همراه دارد. به زودی با اتفاقات دلپذیری مواجه می شوید.

بودن در جهنم

چنانچه در خواب نظاره کنید که خودتان در جهنم هستید، تعبیر آن به منزله آن است در برابر رویدادهای نابهنجاری که در زندگیتان رخ داده صبر و شکیبایی زیادی از خود به خرج داده و به این باور رسییده‌اید که هیچ کدام از این اتفاقات قادر نیستند تا در برابر شما که یک انسان کامل و اشرف مخلوقات آفریده شده‌اید، برای همیشه مقاومت کنند. لذا با سپردن خودتان به جریان زندگی که هر لحظه در حال شروعی دوباره بوده، می‌توانید روزگار زیبایی را برای خود خلق کنید.

دیدن این رویا نشان دهنده آن است که شخصی از بستگان و یا اطرافیان با مسائلی همچون شما مواجه شده و در این زمینه با او مشابهت دارید. این موضوع کمی از اندوه شما کاسته و بهتر است با مشارکت و همیاری یکدیگر بر این مسائل فائق آمده و ختم بخیر کنید.

خوابی که در آن شاهد قرار گرفتن خودتان در دوزخ بوده و ناله و فریادتان به هوا می رفت، چنین مفهومی دارد که در گرفتاری وخیمی واقع شده آید. ممکن است با اتکا به وعده و وعیدهای پوچ دیگران اقدامات نادرستی را انجام داده و گرفتار شده‌اید.

داوطلبانه رفتن به جهنم

چنانچه در خواب ببینید خودتان با میل و رغبت تصمیم گرفتید که قدم به جهنم بگذارید، تعبیر اشاره به تسلط و احاطه شما بر شرایطی دارد که در آن هستید. زمان آن رسیده که به بازبینی موقعیت فعلی پرداخته و تغییر و تحولاتی را در آن لحاظ کنید. با وجودی که قلباً تمایلی به آن نداشته ولی ملزم به انجام آن خواهید شد.

منتظر بودن برای جهنم

زمانی که در رویا نظاره کنید چشم انتظار رفتن به جهنم هستید، تعبیر به آن است که در برخی زمان‌ها نسبت به خودتان بسیار بی‌رحم شده و شرایط سختی را به خود تحمیل می کنید. شما سعی دارید تا با برآوردن نیازهای همه افراد دور و نزدیک که در پیرامون تان حضور دارند، موجبات رضایت آنها را فراهم کنید. در صورتی که کمال گرایی را به جنبه‌های دیگری از زندگی‌تان معطوف می‌کردید، منجر به پیشرفت و ترقی بسیاری برای خود گردیده.

اگر درخواب دیدید که منتظر جهنم هستید، تعبیرش این است که گاهی اوقات نسبت به خود خیلی سخت گیر هستید. انتظارات دیگران از شما زیاد است و نمی دانید چگونه همه را راضی نگه دارید. اگر جاه طلبی های واقع گرایانه تری داشتید ، خیلی چیزهای بیشتری به دست می آوردید و از خود راضی تر بودید.

ترس از رفتن به جهنم

اگر در خواب ببینید چنان واهمه و هراسی در دل شما نمایان شده که ترسی عظیم از رفتن به جهنم در خود حس می‌کنید، تعبیر به آن است که با در نظر گرفتن خطاها و لغزش‌هایی که در گذشته انجام داده‌اید، نگران هستید که عقوبت و سرانجام سختی در انتظارتان باشد. لذا نسبت به آینده بیمناک هستید.

عذاب و شکنجه در جهنم

خوابی که در آن نظاره کنید در بین دوزخ قرار داشته ولی مورد شکنجه و عذاب واقع می‌شوید، به مفهوم آن است که توصیه ای ناپسند و به دور از اخلاق به شما عرضه می‌شود، ولی به علت پایبندی شما به اصول صحیح زندگی آن را نپذیرفته و رد می‌کنید.

زمانی که در رویا نظاره کنید در دوزخ بوده و مورد عذاب واقع می‌شوید، اشاره به مشکلات و چالش‌هایی دارد که در واقعیت خودتان با آن مواجه شده و ناچار هستید تا یکه و تنها به آن رسیدگی کرده و به حل آن اقدام کنید. حتی شرایط به نحوی است که هیچ یک از اعضای خانواده و دوستانتان قادر به کمک نیستند.

چنانچه در خواب مشاهده کنید سایر اشخاص در جهنم در حال آزار و شکنجه بودند، تعبیر نشان دهنده آن است که شما موجبات فراهم شدن مسئله و چالشی در زندگی گردیده و در حال حاضر از آن نادم و شرمسار هستید. توصیه می‌شود با دقت و چشمی باز به موقعیت‌هایی که در سر راه شما قرار می‌گیرد توجه کرده و آنها را به نفع خود بهره‌برداری کنید. بهتر است از پیش داوری در خصوص دیگران دست کشیده و بر فعالیت‌های خودتان تمرکز کنید.

اگر در خواب ببینید که شخص دیگری توسط شما در دوزخ مورد عذاب و شکنجه قرار می‌گرفت، اشاره به قصد و نیت شما داشته که در حال پیاده سازی نقشه‌ای جهت انتقام هستید. گویا پیش از این، آن شخص به نوعی حیله و نیرنگی را در زندگی شما پیاده کرده و موجب آزار و آسیب‌های بسیاری برایتان بوده است. از این رو به دنبال فرصتی هستید تا زهرتان را به او وارد کنید. در عین حال توجهی ندارید که با این کار متحمل ضررهای بیشتری می‌شوید. در این میان شهامت آن را ندارید که رویدادهای تلخ گذشته را در ذهنتان مدفون کرده و تمرکزتان را برای ساختن آینده‌ای بهتر به کار بگیرید.

مفهومی که برای شکنجه شدن در خواب ذکر شده، تعبیر آن بیانگر وقت آن شده مدتی را به خودتان اختصاص داده و به تمدد اعصاب بپردازید تا بدین ترتیب افکار منفی و آلوده را از وجودتان بزدایید.

نور در جهنم

چنانچه در رویا نظاره‌گر نورهایی باشید که در دوزخ و جهنم تابش می‌کند، تعبیر نشان دهنده خوش بینی و امیدواری شما به درگاه رحمت و مغفرت الهی است. گویا در واقعیت با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنید که در آینده‌ای نزدیک حل و فصل می‌شود و مجدداً روزگار احوال خوشش را به شما نمایان می‌کند.

آب جوش در جهنم

خوابی که در آن نظاره کنید در میان برزخ آب جوش می‌خورید و یا اینکه کسی آن را به شما نوشاند، به این معناست که شاید در واقعیت با انجام رفتار یا به زبان آوردن جملاتی باعث شکستن دل شخصی شده و یا حتی خونی را ریخته و پایمال کرده‌اید. احوال و شرایط شما هر روز وخیم‌تر می‌شود. بهتر است در مکانی خلوت به تحلیل خود و رفتارهایتان پرداخته و این شرایط را ریشه‌یابی کنید تا بر حسب آن چاره‌اندیشی کنید.

نگهبان جهنم

اگر در خواب ملائکه‌ای را ببینید که به عنوان نگهبانان دوزخ منصوب شده و در آنجا حضور دارند، تعبیر به آن است اشخاصی در زندگی شما هستند که قصد دارند به روش‌های گوناگون زیان‌هایی را به زندگی‌تان وارد کرده و موقعیت نامناسبی را ایجاد کنند توصیه می‌شود در انتخاب اشخاص نزدیکتان دقت و وسواس بیشتری داشته باشید.

دروازه های جهنم

هنگامی که در خواب خودتان را ببینید که در جنب درهای ورودی جهنم قرار گرفته‌اید، چنین تعبیر و مفهومی دارد که مجال اندکی جهت جبران مافات داشته تا از اعمال زشت خود دست کشیده و به درگاه خدا توبه و بازگشت کنید. شما نگاه یک جانبه‌ای به دنیا و رویدادهای آن داشته عامل ناکامی‌تان را شرایط و سایر افراد می‌دانید.

در صورتی که دروازه‌های جهنم را در دست گرفته و آن را نگه داشته بودید، به این معناست مبادرت به انجام کار و فعالیتی می‌کنید که هیچ رغبت و تمایلی به آن ندارید. ممکن است از سوی رهبر و یا مافوقتان مسئولیت خطیری به شما واگذار شود و ملزم به پذیرش آن باشید. لذا سعی دارید به طرق مختلف از قبول آن سرباز زنید.

گریه کردن در جهنم

اگر در رویا خودتان را در میان دوزخ مشاهده کرده که در حال اشک ریختن و زاری بودید، نشان دهنده آن است که در زندگی موقعیت نابنجاری دارید. لکن دوستان و اطرافیان ارزش و اهمیتی برای شما قائل نبوده و تصور می‌کنید که کسی را در زندگی ندارید. در موقعیت کنونی لازم است تا شخصی معتمد و خبره شما را مورد حمایت و یاری قرار داده و در جهت رفع موانع و چالش‌ها گام‌هایی را برای شما بردارد.

در عین حال ممکن است توقعی بیش از معمول نسبت به سایرین داشته و یا اینکه از استقلال کمی برخوردار باشید. توصیه می‌شود در ازای چشم انتظاری از سایر اشخاص به خودتان متکی بوده و به توانمندی و قابلیت‌های خودتان تمرکز کنید.

سیاه شدن چهره در جهنم

هنگامی که در رویا متوجه شوید در جهنم بوده و رنگ چهرتان به سیاهی می‌رود، بدانید که در ایام آتی حرمت و عزت خود را از دست داده و خوار و خفیف می‌شوید. در این هنگام سخن شما نقل مجالس می‌شود.

دیدن دوستان در جهنم

اگر در رویا شاهد حضور دوستانتان در دوزخ بودید به این معناست که احتمالاً در آینده مطالب ناخوشایندی در خصوص آنها به گوشتان می‌رسد. حتی ممکن است این خواب به منزله احتیاج آن‌ها به یاری و حمایت شما باشد.

دیدن عزیزان در جهنم

هنگامی که در خواب شخصی از افراد مهم و ارزشمند زندگی‌تان را در جهنم نظاره کنید، تعبیر آن نشان دهنده دل نگرانی و دلواپسی‌های شما برای او است. چرا که در واقعیت او با مشکلاتی دست به گریبان بوده و به دنبال راه چاره‌ای است که با توسل به آن بتواند گره از آن بگشاید. شما دلهره دارید که مبادا این شرایط او را از پا درآورده و گرفتاری عظیمی را برای او نمایان کند.

تعبیر دیگری که برای این رویا بیان شده اشاره به روش نادرستی دارد که یکی از اطرافیان در پیش گرفته و شما نسبت به ادامه آن بدبین هستید چرا که معتقدید به قول معروف راهی که او می‌رود به ترکستان ختم می شود. در این جریان از هر فرصتی استفاده می‌کنید تا نسبت به عواقب آن هشدار داده و او را مطلع کنید. ولی او چشمان خود را به روی واقعیت بسته است.

.chavosh-ads-block { margin-bottom: 10px; display: inline-block; width: 100%; } .chavosh-ads-content { border: 1px solid #3584e4; border-right: 3px solid #3584e4; background-color: white; display: block; border-radius: 10px; padding: 20px 20px 20px 20px; position: relative; } .chavosh-ads-image-holder { max-height: 250px; max-width: 250px; padding-left: 0; padding-right: 25px; position: relative; min-height: 1px; } @media (max-width: 771px) { .chavosh-ads-image-holder { padding-left: 25px; } .chavosh-ads-content { padding: 3px 20px 10px 20px; } } .chavosh-ads-image-holder a { display: inline-block; position: relative; } .chavosh-ads-image-holder img { max-width: 100%; height: auto; margin: 0; border-radius: 10px; vertical-align: middle; border: 0; } .chavosh-ads-detail { flex: 3; padding-left: 25px; padding-right: 25px; position: relative; min-height: 1px; direction: rtl; } .chavosh-ads-detail a { text-decoration: none; } .chavosh-ads-detail-title { text-align: right; margin: 0 0 7px; font-size: 17px; font-weight: 700; text-transform: none; color: #2d2d2d; } @media (max-width: 771px) { .chavosh-ads-detail-title { text-align: center; } } .chavosh-ads-detail-des { padding-left: 0; margin-top: 6px; } .chavosh-ads-detail-des p { padding: auto 0; line-height: 2rem; text-align: justify; margin: 0 0 10px; margin-bottom: 17px; font-size: 1rem; } .chavosh-ads-detail-title a { color: #3584e4; text-decoration: none; } .chavosh-ads-detail-title a:hover { text-decoration: underline; } .chavosh-ads-row { display: flex; direction: rtl; margin-left: -25px; margin-right: -25px; } @media (max-width: 771px) { .chavosh-ads-row { gap: 1rem; flex-direction: column; } } .chavosh-ads-detail-button { text-align: left; } @media (max-width: 771px) { .chavosh-ads-detail-button { text-align: center; } } .chavosh-ads-detail-button a { font-size: 18px; color: #fff; background-color: #3584e4; border-bottom: 3px solid #2a0632; display: inline-block; padding: 3px 25px; margin-top: 0; border-radius: 4px; text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.07s ease; -moz-transition: all 0.07s ease; -o-transition: all 0.07s ease; transition: all 0.07s ease; } @media only screen and (max-width: 770px) { .chavosh-ads-detail { width: unset; } .chavosh-ads-image-holder { max-width: unset; max-height: unset; width: unset; } }
👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

برای کسب درآمد؛ کافیه یکسری قواعدی که ثروتمندان بلد هستن رو تو هم یاد بگیری. اینکه چطوری پول دربیاری و ثروتمند بشی تو جلسه‌ی آموزشی بهت یاد داده شده. بعد ازدیدن این جلسه، زندگیت عوض میشه.

👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

در افسردگی غم به لایه‌های عمیق زندگی نفوذ کرده و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما به‌وجود می‌آورد. اگر احساس افسردگی دارید، حتما با کمک یک روانشناس متخصص مشکل را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن راهکار بگیرید. برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 👹 تعبیر خواب جهنم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه تعبیرخواب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


خنده هایی از ته دل/ جدیدترین جوکهای خفن سال