🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب مار 🐍 خواب مار یک فرصت بسیار بزرگ است برای دستیابی به انواع مختلف دانش و درک و از آنجا که تعبیر این خواب به شما امکان می‌دهد تا به دنیایی از تصورات و انتقادات دست پیدا کنید، می‌توان از آن برای به دست آوردن انواع مختلف نکاتی از...

تعبیر خواب مار 🐍

خواب مار یک فرصت بسیار بزرگ است برای دستیابی به انواع مختلف دانش و درک و از آنجا که تعبیر این خواب به شما امکان می‌دهد تا به دنیایی از تصورات و انتقادات دست پیدا کنید، می‌توان از آن برای به دست آوردن انواع مختلف نکاتی از نظر فلسفی، اجتماعی، سیاسی و روحی استفاده کرد. همچنین، خواب مار می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر درک کنید چگونه به روحیه‌های مختلف در زندگی خود رسیدگی کنید و چگونه به روش‌های مختلفی برای حل مشکلات خود استفاده کنید.

مار در دنیای واقعی، حیوانی است خطرناک که به یک باره و ناگهانی به طعمه خود حمله می کند. بعضی از مارها نیز حیوان سمی و زهرآلود هستند، که نیش آنها کشنده است. مار نیز طوری پنهان می شود که طعمه متوجه او نشود. زمانی که شما با یک مار مواجه می شوید، می بینید که او خیلی آرام و بی آزار به نظر می رسد، اما ناگهان به شما حمله می کند. همچنین مار در داستان های قدیم، حیوانی است که از گنج ها و طلاها مراقبت می کند. در اساطیر یونان مار، نماد دشمن خطرناک، هوش، سلامتی و… است.

در اسلام، مار یک موجود شرور و خبیث تعبیر می شود. دیدن خواب مار تعبیرش این است شما در معرض خطر پنهانی قرار دارید.

از طرف دیگر خواب مار، نماد قدرت شخصی و مهارت ویژه شما برای غلبه به دشواری های زندگی است.

با این تفاسیر از حیوان مار، معبران نیز اولین تعبیر برای مار را دشمن می دانند. دشمن موذی و خطرناک در جلد دوست و بسیار نزدیک به شما!

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

امام جعفر صادق (ع)

محمد ابن سیرین

ابراهیم کرمانی

منوچهر مطیعی تهرانی

خالد بن علی العنبری

جابر مغربی

لوک اویتنهاو

علامه مجلسی

آنلی بیتون

تام جت ویندو

زیگموند فروید

کارل گوستاو یونگ

تعابیر بر اساس موضوع

مار در چمن

مار در خانه

مار در بیابان

مار درون آب

مار بزرگ

مار کوچک

مار مرده

مار افعی

فرار کردن مار

مار سفید

مار سیاه

مار سبز

مار زرد

مار قرمز

مار غیر عادی

مار چند سر

مار زیبا

نشستن روی مار

جنگیدن با مار

کشتن مار

خیره شدن شما به مار

خوردن گوشت مار

تیکه کردن مار

نیش زدن مار

گذاشتن دم مار در دهان خود

حلقه زدن مار به دور چوب

بیرون اومدن مار از آلت مردانه

بیرون آمدن مار از مقعد

بیرون آمدن مار از پیشانی

باریدن مار از آسمان

خیره شدن به چشمان مار

راه رفتن روی مار

نیش زدن مار

خرید و فروش مار

تبدیل مو به مار

بازی کردن بچه ها با مار

مار در خواب خانم متاهل

🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب مار بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)

اگر کسی خواب مار ببیند ده تعبیر دارد:

 • تعبیر اول: نشان دهنده وجود دشمن پنهانی در زندگی و اطراف شما است.
 • تعبیر دوم: بیانگر عمر طولانی و زندگی پایدار است.
 • تعبیر سوم: تعبیر از سلامتی و تندرستی شما است.
 • تعبیر چهارم: تعبرش به مقام رسیدن و یا مالکیت است. می تواند به امضای سند جدیدی اشاره داشته باشد.
 • تعبیر پنجم: نشان دهنده به قدرت رسیدن و ترفیع مقام و رتبه است. در کارتان پیشرفت خواهی کرد.
 • تعبیر ششم: بیان گر مال و ثروت فراوان است که به دست می آ ورید.
 • تعبیر هفتم: نشان دهنده وجود زنی در اطراف شماست. این زن می تواند دوست، همسر و یا از خانواده شما باشد. برای اقایان می تواند تعبیر ازدواج نیز داشته باشد.
 • تعبیر هشتم: آرزوها و خواسته های قلبی شمارا نشان می دهد. به مراد قلبی خود می رسید.
 • تعبیر نهم: پسری را نشان می دهد. می تواند فرزند پسر شما باشد و یا اگر باردار هستید فرزند شما پسر است.
 • تعبیر دهم: دوره ای کوتاه از مشکلات و سختی را نشان می دهد. نشان اشفتگی و پریشان حالی است.

از نظر محمد ابن سیرین

خواب مار دیدن، نشان می دهد که دشمنی پنهان در اطراف زندگی شماست.

از نظر ابراهیم کرمانی

گرفتن مار:

ابراهیم کرمانی گرفتن مار در خواب را خوب می داند.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مار، همان طور که از خوی طبیعی حیوانش مشخص است حیوانِ اهلی و رامی نیست، خطرناک است. پس دیدن مار در خواب نیز تفسیر خطر و هشدار دارد. حال این خطر می تواند نشان از دشمنی در اطراف شما و زندگیتان باشد حتی در خانه شما می تواند حضور داشته باشد. همان گونه که مار بی هوا و ناگهانی حمله میکند، در تعبیر هم می گویند این دشمن قصد حمله و آسیب ناگهانی دارد.

تعبیر و تفسیر دیگر که از قصه های قدیم برمی آید، این است که همیشه در قصه ها مارها به دور و اطراف مال و گنج های پنهان شده جمع میشدند و از ان مراقبت میکردند.پس می توانیم بگوییم مار خبر از مال و رسیدن پول و ثروت به شما می دهد.

حتی طور دیگر هم میتوان تعبیر کرد. مار می تواند زنی زیبا رو و خوش چهره باشد؛ اما در عین حال خطرناک و موزی است.

از نظر خالد بن علی العنبری

از نظر محمد بن علی العنبری اگر در خواب خود مار ببینید، تعبیرش این می شود که دشمن شما بسیار ثروتمند و با نفوذ است. اگر دیدید که ماری را کشتید، یعنی شما بر این دشمن غالب و پیروز می شوید.

تعبیر دیگری از دیدن خواب مار، اشاره به درگیری و اختلاف بین خانواده شما دارد. این اختلاف می تواند بین فرزندان شما و یا همسر و فرزندانتان باشد.

مار در خانه:

اگر در خواب دیدید که، چند مار وارد خانه شما شدند، هیچ آسیبی به شما نزدند و از خانه بیرون رفتند، تعبیر آن این است که دشمنان شما بیشتر از نزدیکان و خویشاوندان شما هستند.

اگر در خواب خود دیدید که یک مار را به خانه خود آورده اید، تعبیرش بر این است که دشمن شما حیله گر است و فریب می خورید.اما اگر دیدید که مار را کشته و نابود کردید، تعبیرش برعکس است و بیانگر این است که شما دشمن را شکست خواهید داد.

از نظر جابر مغربی

جابر مغربی می گوید اگر ماری که در خواب دیدید بسیار بزرگ بود و شمارا بلعید و خورد، تعبیر آن این است که از دشمن شکست می خورید و دچار ضرر و خسارت می شوید. ولی اگر سوار مار بزرگی شدید و پشت آن نشستید، به معنای این است که یکی از دشمنان قدیمی و بزرگ شما برای صلح و سازش پیش شما می آید و باهم آشتی می کنید.

گرفتن مار:

اگر در خواب ماری را گرفتید و آسیبی ندیدید، به بزرگی و مقام می رسید.همه دشمنان را از سر راه برمی دارید و به خواسته و مراد قلبی خود می رسید.

از نظر لوک اویتنهاو

به نظر لوک اویتنهاو، دیدن مار در خواب به طور کلی بیان گر موانع دردسرها و مشکلات است.

تبدیل شدن به مار:

اگر در خواب به مار تبدیل شدید، تعبیر این است که ممکن است در جایی حضور پیدا کنید و خیلی به شما احترام نگذارند. به تعبیر دیگر ممکن است خود شما با شخصی رو به رو شوید و احترام کافی را لحاظ نکنید.

گرفتن مار:

اگر در خواب ماری را گرفتید، نماد وسوسه است. ممکن است در انجام کاری و یا گرفتن تصمیمی، شک پیدا کنید که انجام بدهید یا خیر.

حمله کردن مار:

اگر در خواب مار به دنبال شما بود و قصد حمله داشت و شما نتواستید فرار کنید، نشان گر این است که شما نسبت به آینده خود ناامید هستید. هرچقدر هم که شرایط سخت شده باشد نباید امید خود را از دست بدهید ان شاالله خداوند در زمان مناسب راه را هموار خواهد کرد.

نیش زدن مار:

اگر در خواب مار شمارا نیش زد، برای مدت زمانی آرامش در خانواده شما از بین می رود. ممکن است بخاطر درگیری های خانوادگی، اتفاق ناگوار و… باشد.

کش و قوس بدن مار:

اگر در خواب ماری را در حال کش و قوس بدنش دیدید، لطف شانس خوبی که دارید یک خطر از سرتان رفع می شود.

کشتن مار:

اگر در خواب مار را کشتید، در مقابل دشمنان و بدخواهان پیروز خواهی شد.

از نظر علامه مجلسی

علامه مجلسی، مار در خواب را به بدهکاری قرض و یا ادای وام تعبیر کرده است.

از نظر آنلی بیتون

دیدن مار در خواب، به طور کلی نشان دهنده مبتلا شدن به انواع بدی و شرارت هاست. می تواند نشان از دوستانی بد و شرور نیز باشد.

درگیری مارها:

اگر در خواب دیدید مارها درگیرند، نشان دهنده این است که شما در زندگی از درگیر شدن و کشمکش های خود با دیگران، پشیمان خواهید شد و به دنبال آشتی و سازش می روید.

کشتن مار:

اگر مار را در خواب کشتید، تعبیر آن نشان دهنده این است که شما از هر فرصتی که بتوانید برای پیشرفت خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان خود لذت خواهید برد.

مار در خانه:

اگر مار را در خانه یا اتاق و تخت خود دیدید، پیش از هر چیزی به این فکر کنید که خانه، برای شما نماد چه چیزی است و در خانه بودن به شما چه احساسی می دهد. هر مشکل و نگرانی که در ارتباط با خانواده خود دارید باعث این خواب است.

تعقیب کردن مار:

اگر در خواب خود دیدید که مار شمارا تعقیب می کند و ترس و وحشت را احساس کردید، تفسیرش این است که شما از موقعیتی که مطابق میل نیست، جلوگیری می کنید. می خواهید حرفی بزنید یا ارتباطی را تمام کنید ولی می ترسید که کسی دلخور و دل شکسته شود.

از نظر تام جت ویندو

از نظر ویندو مار در خواب دیدن، اولین تعبیرش بیان گر غریزه جنسی است.

پیچیدن مار به دور خود:

اگر در خواب دیدید که ماری به دور خود پیچیده است، تعبیرش این است که شما تحت کنترل هیجانات شخصی است.

گذاشتن دم مار در دهان خود:

اگر دیدید که ماری دم خود را در دهان گذاشته، نشان دهنده میل به نزدیکی و مقاربت است.

بلعیده شدن توسط مار:

اگر در خواب دیدید که ماری شمارا خورد و بلعید، بیان گر عمر شماست. شما از گذر عمر خود خوشحال نیستید.

از نظر زیگموند فروید

زیگموند فروید، مار را نماد مردی خوش چهره می داند که ممکن است به لحاظ جنسی برای شما جذاب و یا برعکس تهدیدآمیز باشد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ بر اساس خصیصه پوست انداختن بدن مار، مار تغییر و تحول تفسیر می کند.

فرار کردن از مار در خواب، می تواند اشاره به فردی در دنیای واقعیتان داشته باشد که شما نسبت به او رغبت و میلی ندارید. ترجیح می دهید که با او روبه رو نشوید!

تعبیر خواب مار بر‌ اساس موضوع آن 📋

مار در چمن

اگر در خواب مار را در چمن و علف دیدید، نماد بی وفایی، تاسف و حسرت خوردن، و تهمت و مهمر است.

مار اگر در علفزار و چمن دیده شود، بیان گر خطر، صحبت ها و کارهای پنهانی پشت سر شما است.

مار در خانه

اگر مار را در خانه خود دیدید، نشان می دهد که این دشمن از نزدیکان و آشنایان شماست.

اگر در خواب دیدید که از در و دیوار خانه شما مار میریزد، تعبیر آن این است که از فرد صاحب مقامی ناراحت و اندوهگین می شوید.

مار در بیابان

اگر مار را در بیابان و صحرا دیدید، بیانگر غریب و اشنانبودن دشمن است. نزدیک نیست.

مار درون آب

اگر در خواب مارهایی را درون آب دیدید که در هم می تابند، تفسیرش به این صورت است که دقیقا هنگامی که در اوج لذت و خوشنودی هستید، همه چیز بهم می ریزد و گرفتار دردسر می شوید.

مار بزرگ

از نظر ابن سیرین مار بزرگ در خواب، تعبیرش دشمن قدرتمند و با نفوذ است.

اگر در خواب دیدید که مار بزرگی دارید، تعبیر آن ارتباط و پیوند با اشخاص قدرتمند است.

مار کوچک

اگر در خواب مارهای کوچک و ریز دیدید، تعبیرش آن است که کسانی که در حال حاضر به عنوان دوست قبول دارید و به آنها اعتماد کرده اید، درست نیستند. در پشت سرتان تلاش می کنند تا شمارا به دردسر و بدنامی بکشانند.

مار مرده

اگر مار مرده در خواب دیدید، تعبیر آن است که خطری از شما رفع خواهد شد. آسیب نمی بینید.

مار افعی

دیدن مار افعی در خواب، نماد آدم های پرحرف و نادان است. اگر در اطرافتان از این افراد وجود دارد بهتر است دوری کنید.

اگر در خواب مار افعی را گرفتید، بیان گر این است که ما برای انجام مشکلات و گرفتاری های خود راه حلی پیدا می کنید و خلاص می شوید.

اگر در خواب مار سمی و افعی شمارا نیش زد، نماد بدبیاری و بدبختی است. ممکن است این روزها با بدشانسی روبه رو شوید.

فرار کردن مار

اگر در خواب دیدید که مار از شما فرار میکند، تعبیر آن نشان دهنده این است که دشمن شما بسیار ضعیف است و خطری ندارد.

مار سفید

اگر در خواب مار سفید رنگی را گرفتید، نشان می دهد که شما به مقام می رسید و مورد عذت و احترام قرار می گیرید.

مار سیاه

اگر تعداد زیادی مار به رنگ سیاه دیدید، بیانگر وجود دشمنان زیاد در اطراف شماست.

مار سبز

اگر در خواب ماری به رنگ سبز دیدید، تعبیر از ان دارد که دشمن شما شخصیت پلیدی ندارد و با ایمان و درست کار است.

مار زرد

اگر مار زرد رنگی دیدید، نشان می دهد که دشمن شما بسیار ضعیف و لاغر اندام و پوستش گندمگون است.

مار قرمز

اگر مار سرخ رنگ در خواب دیدید، تعبیر آن نشان می دهد که این دشمن از دوستان و نزدیکانی است که با او رفت و آمد میکنید و بسیار به شما نزدیک است.

مار غیر عادی

اگر در خواب خود دیدید که مارها به شکل های غیر عادی تبدیل می شوند، به شما پیام می دهد که در برابر مشکلات خود خونسرد باشید و در کمال آرامش با سیاست به حل آنها بپردازید.

مار چند سر

اگر ماری که دیدید چند سر داشت، نماد جذبه و قدرت روحی-فیزیکی شماست.

مار زیبا

اگر در خواب دیدید که ماری زیبا و خوش خط خال از چمن های سبز به سمت شما می آمد و از کنارتان گذشت، ناپدید شد اما باز به سمت شما آمد و بزرگ و بزرگ تر شد تا اینکه تبدیل به اژدها شد، تعبیر آن این است که با سرپیچی ها و خودخواهی های شما کارهایتان روزبه روز بدتر می شود اما اگر از این رفتارهایتان دست بردارید و مسئولیت پذیر باشید، اوضاعتان مساعد می شود.

نشستن روی مار

اگر در خواب دیدید که روی مار نشستید، نشان گر این است که شما قادر به کنترل احساسات و عواطف روحی و درونی خود هستید.

جنگیدن با مار

اگر در خواب با مار جنگیدید، وسعی بر کشتن ان داشتید نشان از درگیر شدن با این دشمن است.

کشتن مار

همچنین اگر در خواب مار را از بین بردید و کشتید، تعبیر آن نشان می دهد که شما بر دشمنتان پیروز میشوید اما در مدت زمان کوتاهی از این کار خود پشیمان خواهی شد!

خیره شدن شما به مار

اگر خود شما به مار خیره شدید، نشان از این دارد که با این دشمن سازش نخواهید کرد وبر او پیروز میشوید.

خوردن گوشت مار

اگر گوشت مار را خوردید، تعبیر از به قدرت رسیدن و مقام پیدا کردن است.

تیکه کردن مار

اگر در خواب مار رابه دو قسمت تقسیم کردید، تعبیرش این است که چیزی یا مالی از دشمن به شما خواهد رسید.

نیش زدن مار

اگر در خواب دیدید که مار شمارا نیش زد،به شما خبر می دهد که نگرانی های بی مورد مروبط به سلامتی و نیروی جنسی ناکام شما باعث می شود که مسموم به خشم و پرخاشگری درونی شوید. اگر به روح خود رسیدگی نکنید، زمینه را برای بیماری های جدی تری ایجاد می کنید.

گذاشتن دم مار در دهان خود

اگر در خواب ماری را دیدید که دم آن در دهانش بود، نماد چرخه طبیعی زندگی و حیات است. مثل مرگ و میر، فصل هاو… یادآور فانی بودن این دنیاست!

حلقه زدن مار به دور چوب

اگر دیدید که مار به دور چوب حلقه زده است، نماد شفا یافتن، تولد دوباره و خوشحالی و شادابی است.

بیرون اومدن مار از آلت مردانه

اگر در خواب دیدید که از آلت مردانه تان مار بیرون آمد، تعبیرش آن است که صاحب فرزندی می شوید اما این فرزند دشمن شما می شود و باعث دردسر است.

بیرون آمدن مار از مقعد

اگر دیدید که از مقعد شما مار بیرون می آید، یعنی شما دچار یک ضرر و زیان خواهید شد. این خسارت ممکن است در تمامی جوانب زندگی شما باشد.

بیرون آمدن مار از پیشانی

اگر دیدید که از پیشانی شما مار بیرون می آمد، تعبیرش رنج و سختی می باشد. به خداوند توکل کنید تا کمک حال شما باشد.

باریدن مار از آسمان

اگر در خواب دیدید که از آسمان مار به زمین میریزد، تعبیرش این است که آن سرزمین را عذاب الهی فرا می گیرد.

خیره شدن به چشمان مار

در خواب، فقط اگر خیره به چشمان مار شدید، تعبیر خوب و مثبتی ندارد اما باز هم به فال نیک بگیرید!

راه رفتن روی مار

اگر در خواب روی مارها راه می رفتید، نشان دهنده این است که یک بیماری ناخوانده به سراغتان خواهد آمد وچندروزی درگیرتان می کند. آشفتگی و اضطراب خود را کنترل کنید تا از این بحران هم گذر کنید. به تعبیر دیگر، بیان گر این است که افرادی قصد دارند شما را در بین دوست و رفیق هایتان خراب کنند و شمارا زیر سوال ببرند.

نیش زدن مار

اگر در خواب ببینید ماری شمارا نیش می زند، نشان دهنده این است که دربرابر کارهای زشت و ناپسند مقاومت خودرا از دست می دهید و تسلیم می شوید.

اگر در خواب ببینید که مار شمارا نیش زد، ممکن است چیزی در گذشته برای شما اتفاق افتاده است ولی شما این تجربه را نادید می گیرید. حس می کنید به دردسر افتاده اید یا یک مشکل اجتماعی دارید. امکان دارد فردی اطراف شما باشد که حرف هایش حال شمارا بهم می ریزد و استرس وارد می کند.

دیدن بیرون آمدن نیش مار:

اگر در خواب دیدید که مار به دور شما حلقه زد و نیش خود را بیرون می آورد، تعبیر آن نشان دهنده ضعف و ناتوانی شماست که نمی توانید بر دشمنان پیروز شوید.

خرید و فروش مار

اگر در خواب مار خرید و فروش کردید، برای پیروزی شدن خود با دشمنان سیاستمدارانه و محتاط برخورد می کنید.

تبدیل مو به مار

اگر در خواب دیدید که ناگهان مویی به مار تبدیل شد، نشان دهنده این است که اتفاقات و افکار پوچ و بیهوده شمارا آشفته و پریشان می کند.

بازی کردن بچه ها با مار

اگر در خواب خود دیدید که بچه ها با مار بازی می کنند، تعبیرش به شما می گوید که قادر به تشخیص دوست از دشمن نیستید و به همین خاطر همیشه ضربه خورده اید.

مار در خواب خانم متاهل

اگر شما زنی متاهل هستید و در خواب خود صدای نیش مار را می شنوید، بیان گر این است که افرادی قصد دارند شما را تحریک کنند تا ثروت و اموال خود را در اختیار دیگران بگذارید و بعد متوجه می شوید که در چه دامی افتاده اید! خیلی مراقب باشید تا کلاه سرتان نرود.

اگر شما خانم متاهل هستید و در خواب خود دیدید که ماری را تحت امر و فرمان خود دراوردید، نشانه این است که حق و حقوق شما در حال پایمال شدن است. هشیار باشید و از حق خود دفاع کنید!

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه تعبیرخواب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


انجام پروژه های صنعتی به روش فریلنسری

انجام پروژه های صنعتی به روش فریلنسری

 • مطالعات امکان‌سنجی یا طرح توجیهی
 • مطالعات بازار و تجزیه و تحلیل مالی
 • انتخاب خط تولید و پرفرمای ماشین آلات
 • خدمات اخذ استاندارد
 • خدمات طراحی و مهندسی
 • خدمات ثبت شرکت و برند 
سفارش پروژه درخواست همکاری

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

آمار و اطلاعات مناسب برای رشد و توسعه کسب و کارها

آمار و اطلاعات تجارت،صنعت و اصناف

 • آمار واردات و صادرات از سال 1385 تا کنون به تفکیک کد تعرفه محصول،کشور،گمرک
 • آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی فعال و در حال ساخت با امکان جستجو براساس محصول،کد آیسیک و ...
 • اطلاعات 2،500،000 واحد صنفی کشور

تجارت صنعت اصناف

عکس پروفایل روز مهندس + متن و جملات تبریک روز مهندس به فارسی و انگلیسی