🐶 تعبیر خواب سگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


🐶 تعبیر خواب سگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب سگ 🐶 سگ در زندگی حقیقی به وفاداری خود معروف اند. همینطور سگ ها اگر با شما آشنا باشند برایتان دم تکان می دهند و بازیگوشی می کنند ولی اگر شما را غریبه بدانند و خطر حس کنند، پارس می کنند و حتی ممکن است به شما حمله کنند. پس با این...

تعبیر خواب سگ 🐶

سگ در زندگی حقیقی به وفاداری خود معروف اند. همینطور سگ ها اگر با شما آشنا باشند برایتان دم تکان می دهند و بازیگوشی می کنند ولی اگر شما را غریبه بدانند و خطر حس کنند، پارس می کنند و حتی ممکن است به شما حمله کنند. پس با این تفاسیر از سگ می توانیم اولین تعبیر از این خواب را به دوستی وفادار و مورد اعتماد نسبت دهیم.

سگ نیز می تواند نماد شهود، بخشندگی، خیانت، دشمن، درگیری و مصونیت نیز باشد. در ادامه برای شما نظر معبران معروف در این باره را آورده ایم.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

محمد ابن سیرین

امام جعفر صادق (ع)

منوچهر مطیعی تهرانی

اسماعیل بن اشعث

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

کارل گوستا و یونگ

حضرت یوسف نبی

لوک اویتنهاو

آنلی بیتون

تعابیر بر اساس موضوع

سگ ماده

سگ سیاه

سگ سفید

سگ آرام

سگ وحشی

سگ کوچک

سگ شکاری

سگ اهلی

سگ مرده

سگ دو سر

سگ راهنما

سگ بسته

سگ زیاد

صدا و پارس سگ

آب دهن سگ

دم تکان دادن سگ

فرار کردن سگ

حمله کردن سگ

سگ بر پشت شما

سگ در خانه

خوردن گوشت سگ

خوردن شیر از پستان سنگ

خوردن غذای سگ

بازی کردن با سگ

دوستی با سگ

خوابیدن سگ کنار شما

غذا دادن به سگ

زیر گرفتن سگ

پا گذاشتن روی سگ

حمام کردن سگ

مالش دادن شکم سگ

پوشیدن لباس به تن سگ

ترسیدن سگ از شما

بازگشت سگ پس از ترد کردن آن

گاز گرفتن سگ از پای شما

لیس زدن یکدیگر دو سگ

زندگی کردن با سگ

خریدن سگ

دور کردن سگ از خود

سگ همراه با توله هایش

خوردن مار توسط سگ

پاره کردن لباس توسط سگ

داشتن دم مانند دم سگ

🐶 تعبیر خواب سگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب سگ بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

دیدن سگ در خواب، نماد یک دشمن پست و بی ارزش است؛ اما در عین حال مهربان و دل رحم هم می باشد.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

اولین تعبیر، وجود یک دشمن، دشمنی کردن و خصومت است. ممکن است دشمنی اطراف شما باشد و با او به جنگ و خصومت بپردازید.

دومین تعبیر،نشان دهنده یک فرد صاحب مقام ولی در عین حال طمع کار در اطراف شماست.

سومین تعبیر، خبر از یک فردی می دهد که به ظاهر دانا و صالح است اما رفتارش این گونه نیست. برخلاف دانایی که دارد، کارهایی انجام می دهد که شخصیت او را زیر سؤال می برد.

چهارمین تعبیر، نشان دهنده افراد خبرچین است. این افراد در اطراف شما هستند و از زندگی شما برای دیگران سخن چینی می کنند. ممکن است در ظاهر بسیار دوست و رازدار خود را نشان دهند، اما در پشت سر شما این گونه نیستند. پس بهتر است درباره افرادی که به عنوان دوست انتخاب کردید، تجدید نظر کنید.

امام صادق می گویند:

اگر در خواب دیدید که یک توله سگ شکاری سوار بر اسب شما شده است، تعبیرش این است که با یک زن یهودی، در کار بد و فسادی شریک می شوید.

اگر در خواب دیدید که سگی سوار اسب شما شده است، تعبیرش این است یک روحانی زردشتی با همسر شما هم دستی می کند و به فساد کشیده می شوید.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، سگ اگر با شما آشنا باشد و شما را بشناسد، از شما حمایت و مانند یک دوست خواهد بود؛ اما اگر سگ با شما بیگانه باشد و غریبی کند بسیار خطرناک و وحشی می شود. در خواب هم نیز همین طور است.

از نظر اسماعیل بن اشعث

سگ شکاری:

اسماعیل اشعث می گوید اگر در خواب سگ شکاری دیدید، بیان گر دشمنی و خصومتی است آشکار، که همه از جمله اطرافیان شما از این دشمنی خبر دارند.

اگر در خواب دیدید که سعی می کنید یک سگ وحشی و شکاری را از دور کنید، تعبیرش این است که یک دشمنی با سود بسیار برای شما تمام می شود.

از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا

در کتاب تفسیر رویا سگ را با استفاده از نمادها این گونه تعبیر کرده است:

سگ:

یکی از تفاسیر سگ در خواب دیدن، بیان کردن احساسات به سادگی است. مثل اینکه شما زود عصبانی شوید. علت این تفسیر این است که سگ ها به هنگام خشمگین شدن سریع دندان هایشان را نشان می دهند.

سگ نماد امیال جسمانی، دوستی و ارتباطات، و نیز بخش هایی از وجودمان که از چشم دیگران پنهان می کنیم است.

سگ نیز، نماد فداکاری و خود را وقف کسی کردن است. مانند همسر، فرزند و…

سگ میتواند نماد راهنما و یا نگهبان نیمه پنهان زندگی شما نیز باشد.

سگ سیاه:

سگ سیاه نماد افسردگی، ترس از مرگ، آرزو ها و خواسته هایی که اکثرا ناخودآگاه و غیر قابل مهار اند.

سگ سیاه نیز نماد و پیام دهنده مرگ یک شخص نیز می تواند باشد.

حمله سگ:

حمله کردن سگ نماد خشم و انتقاد، کنایه های نیشدار و… است. این خواب می تواند ناشی از خشم و پرخاشگری شخصیت خودتان نیز باشد.

سگ با قلاده:

سگی که قلاده به گردن دارد، نماد غریزه و میل های درونی است که ما یا آنهارا در درون خود کنترل کرده ایم و یا با سرکوب آن هارا مهار کرده ایم.

توله سگ:

توله سگ نماد جوانی، سربه هوایی، شورش عواطف و احساسات است. دیدن توله سگ در خواب میتواند نمایانگر یک کودک، آبستن بودن، حساس و وابسته به نیاز باشد. شاید شما نیاز به عشق ورزیدن و یا مراقبت از چیزی دارید.

سگ سیاه:

در خواب نماد قسمت تاریک و سیاه از شخصیت یک دوست است. شما از نیات بد و نا درست این شخص با خبرید و می دانید که در ذهنش چه می گذرد.

سگ سفید:

نماد نیت خالص و درست یک دوست است.

از نظر کارل گوستاو یونگ

سگ در خواب، نماد شهود، وفاداری و تعهد، سخاوت و بخشندگی، حفاظت و در امان بودن، راستی و صداقت است. این خواب بیانگر توانایی شما در پیشبرد اهداف و رسیدن به موفقیت است. می تواند بیانگر فردی باشد که این ویژگی ها را دارد.

دیدن سگ در خواب نماد دوستی و ارتباطی است که فراموش شده است.

سگ وحشی:

اگر در خواب سگ را هار و وحشی، و یا اینکه در حال سر و صدا دیدید، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. حتی ممکن است نماد خیانت و عدم صداقت باشد.

از نظر حضرت یوسف نبی

اگر در خواب سگ دیدید، تعبیرش بدی و شومی است.

اگر در خواب دیدید که سگ پارس می کرد،کمی دچار سختی و زحمت خواهید شد.

از نظر لوک اویتنهاو

سگ در خواب نماد یک دوست متعهد و وفادار است.

سگ هار:

سگ هار در خواب، نشان می دهد یکی از دوستانتان در دردسر افتاده و خطر او را تهدید می کند.

سگ شکاری:

سگ شکاری در خواب نماد اراده و پشت کار زیاد شماست که سود زیادی برایتان به همراه دارد.

پارس سگ:

اگر سگ در خواب شما پارس می کرد، نماد شادی و شادمانی است.

حمله کردن سگ:

اگر در خواب سگی به شما حمله کرد، نماد هشدار، تهدید و خطر است.

گاز گرفتن سگ:

اگر در خواب سگی شما را گاز گرفت، نماد جنگ و دعوا بر سر پول و مال است. همچنین نشان می دهد که کسی در زندگی شما دسیسه چینی و فتنه گری می کند.

از نظر آنلی بیتون

تعبیر خواب سگ از نظر آنلی بیتون، اگر در خواب صدای پارس سگ را شنیدید، نماد اخباری است که شنیدن آن شما را آشفته و دگرگون خواهد ساخت.

تعبیر خواب سگ بر‌ اساس موضوع آن 📋

سگ ماده

اگر در خواب سگ ماده دیدید، تعبیر آن این است که یک زن در اطراف شماست که به لحاظ اخلاقی و شخصیتی بسیار پست و نا به کار است.

اگر در خواب یک سگ ماده به شما حمله کرد، این خواب به شما هشدار می دهد که زنی خطرناک و موذی اطراف شماست که اگر مراقب نباشید شما را در دردسر بزرگی خواهد انداخت.

سگ سیاه

اگر در خواب سگی به رنگ سیاه دیدید، تعبیرش دشمنی از نژاد اعراب است.

سگ سفید

اگر در خواب سگی به رنگ سفید دیدید، تعبیرش دشمنی از نژاد غیر عرب است.

سگ آرام

اگر در خواب سگی را دیدید که بسیار آرام و مطیع به نظر می رسید، همراهیتان می کرد، و حرف و اشاره های شما را می فهمید؛ پس شما در امان هستید. این خواب به شما خبر می دهد که از آسیب و ضررات احتمالی محفوظ خواهید بود. همچنین دوستی دارید که از شما حمایت و پشتیبانی می کند. اگر دوست نزدیک و صمیمی دارید، به او اعتماد کامل داشته باشید. چون سگ آرام و مطیع در خواب نماد یک دوست با وفا است.

سگ وحشی

اگر در خواب سگی وحشی دیدید که آن را نمی شناختید و با شما غریبی می کرد، بهتر است بیشتر حواستان را جمع اطرافیانتان کنید. افرادی نزدیک شما هستند که احتمالا نیت خوبی نسبت به شما ندارند.

سگ کوچک

اگر سگ کوچک، ضعیف و لاغر بود، این دشمن خطر زیادی ندارد و شما از جانب این شخص آسیبی نمی بینید مثل سگ های خانگی و زینتی و… .

سگ شکاری

سگ شکاری در خواب، نشان گر دوستی است که به لحاظ شخصیتی پست و نادان است و نمی تواند این خصیصه خود را پنهان و یا کنترل کند.

سگ اهلی

اگر در خواب سگ دستی و اهلی دیدید، نماد عشقی آمیخته با خودخواهی و کوته نظری است. اگر شما دختر هستید و این خواب را دیدید، نشان می دهد که نامزد شما بسیار خودخواه است.

سگ مرده

اگر در خواب سگ مرده و یا در حال مردن بود، تعبیرش از دست دادن یک دوست خوب است.

سگ دو سر

اگر در خواب یک سگ با دو سر دیدید، به این معنی است که شما بسیار مراقب اطرافتان هستید. به تعبیر دیگر ممکن است شما نیاز داشته باشید تا از موضوعی بیشتر آگاه شوید.

سگ راهنما

اگر در خواب به دنبال یک سگ می رفتید و این سگ به عنوان راهنما بود، نشان می دهد که شما در مورد یک مسأله و یا تصمیم گیری برای موقعیتی دچار مشکل هستید.

سگ بسته

اگر در خواب سگی را دیدید که بسته بود، نماد دشمن است.

اگر در خواب سگی را با زنجیر بسته بودند، نماد دزد است. مراقب دزدان اطرافتان باشید.

سگ زیاد

اگر دیدید که سگ های زیادی اطراف شما جمع شدند، در جمع و دورهمی حضور پیدا خواهید کرد اما شما در آن جمع احساس غریبی می کنید. حس می کنید که شما را نمی پذیرند و با بدبینی به شما نگاه می کنند و این موضوع باعث عدم اعتماد و استرس در شما می شود. به طور کلی روابط خوب پیش نمی رود. اگر در این حالت سگ ها به شما حمله کردند، نشانه خوبی نیست.

صدا و پارس سگ

صدای سگ در خواب، نماد غیبت و بدگویی، سیاستمداری، سخن زشت و ناسزا می باشد.

اگر در خواب صدای سگ را می شنیدید ولی او را نمی دیدید، نشان دهنده این است که افرادی پشت سر شما غیبت می کنند و بدی از شما می گویند. حتی در صدد برنامه ریختن و توطئه برای شما هستند.

اگر در خواب سگی آرام و آشنا با شما سروصدا می کرد، تعبیرش فحش و سخن نارواست. این خواب به شما می گوید که ممکن است با فردی برخورد صحیح و درستی نداشته باشید و این فرد در پاسخ به شما حرف های بد و ناپسند بزند و نفرین کند.

اگر در خواب دیدید که سگ برای شما پارس و سروصدا می کرد، تعبیرش این است که با دشمنی درگیر می شوید و در این درگیری، این شخص با حرف زشت و ناروایی باعث آزردگی خاطر شما می شود.

اگر در خواب دیدید که سگ از روی خوبی و بازی کردن پارس می کند، نماد خوشی و فعال بودن در اجتماع است. نشان از پذیرفته شدن شما در جامعه است.

اگر درخواب سگ از روی دفاع از خود و به طور وحشیانه پارس می کرد، نشان گر این است که شما عادت دارید که از دیگران تقاضا و خواهش کنید و اوضاع را در دست خود بگیرید.

آب دهن سگ

اگر در خواب دیدید که آب دهان سگ به لباس شما ریخت، بیان گر این است که شما از دشمن و دشمنی کردن با کسی، خسته و آزرده می شوید.

دم تکان دادن سگ

اگر در خواب دیدید که سگی برای شما دم تکان می داد و به دو خود می چرخید، بیانگر این است که شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه مناسبی ندارد.

فرار کردن سگ

اگر در خواب دیدید که سگ از شما فرار می کند، تعبیرش این است که دشمن از شما ضعیف تر است و به بیانی دیگر از شما می ترسد.

حمله کردن سگ

اگر در خواب سگ به شما حمله کرد و آسیب رساند، تعبیرش این است که از دشمنی به شما آسیب و خسارت می رسد.

اگر سگ در خواب به شما حمله کرد، این خواب به شما می گوید که دشمنی پست و نادان و حامل ضرر در کمین است تا در فرصت مناسب به شما آسیب برساند. پس بهتر است از این فرد دوری کنید تا از خطرات احتمالی به دور باشید.

حمله سگ در خواب، تعبیر خوبی ندارد.اگر سگ بزرگ، درنده و وحشی بود، تعبیرش دشمن قدرتمند، درشت اندام و بسیار خطرناک است.

سگ بر پشت شما

اگر در خواب سگی بر پشت شما سوار شده بود و شما نمی توانستید او را از خود جدا کنید، بیان گر این است که شخصی از شما به نفع خودش کار می کشد و شما قادر نیستید که از شر او خلاص شوید. شاید به خاطر احساس وابستگی و یا احساس سنگینی بر دوشتان است.

سگ در خانه

اگر در خواب خانه یک سگ را دیدید، بیان گر این است که در دردسر بزرگی افتاده اید و به خاطر نحوه عملکردتان تنبیه می شوید.

خوردن گوشت سگ

اگر در خواب دیدید که گوشت سگ را می خوردید، تعبیرش این است که شما می خواهید یک دشمنی و کینه را، با بدی و دشمنی پاسخ دهید. بهتر است کمی آرام باشید و از خداوند بخواهید که شما را از شر دشمن حفظ کند.

خوردن گوشت سگ شکاری:

اگر دیدید که گوشت سگ شکاری می خوردید، تعبیرش میراث و گرفتن حق ارث است.

خوردن شیر از پستان سنگ

اگر در خواب دیدید که از پستان سگ شیر می خوردید، خبر از یک ترس، هراس و اضطراب بسیار شدید می دهد وممکن است که با یک دشمن درگیر شوید.

خوردن غذای سگ

اگر در خواب غذای سگ را می خوردید، بیان گر این است که احتمالا شما درحال مبارزه با مسائلی در خصوص وفاداری یک رابطه هستید.

بازی کردن با سگ

اگر در خواب با سگ بازی می کردید، نماد صلح و آشتی است. اگر با کسی قهر هستید، موجبات آشتی برای شما فراهم می شود.

دوستی با سگ

اگر در خواب دیدید که با سگ مقاربت و نزدیکی داشتید، تعبیرش این است که دشمن در حق شما نامردی می کند و نسبت به شما حریص می شود.

شکار کردن سگ:

اگر در خواب سگی شکار کردید، تعبیرش این است که از دشمن خود راهنمایی و مشورت میگیرید که این کار برای شما بسیار مثبت و خوب است.

خوابیدن سگ کنار شما

اگر در خواب دیدید که سگی به شما تکیه داده بود و کنارتان خوابیده است، تعبیر آن این است که شما به یک دشمن نادان و پست اعتماد خواهید کرد و در کار اشتباهش به او کمک می کنید.

غذا دادن به سگ

اگر در خواب دیدید که به سگی غذا می دادید، از اندوه و ناراحتی فاصله می گیرید.

اگر سگ غذا را از دست شما گرفت و فرار کرد، دچار خسارت مالی می شوید. اگر این سگ ماده بود، تعبیرش این است که یک زن بد طینت شما را فریب خواهد داد و پولی را از چنگ شما در می آورد.

اگر در خواب دیدید که به سگی غذا می دادید، نشان می دهد که شما در حال پرورش یک استعداد قدیمی هستید.

زیر گرفتن سگ

اگر در خواب یک سگ را زیر گرفتید، به این معنی است که شما درباره نیت یکی از دوستان خود دچار تردید و دودلی شده اید. احساس می کنید به شما خیانت شده است.

پا گذاشتن روی سگ

اگر در خواب دیدید که پا روی یک سگ گذاشتید، نشان دهنده این است که از نظر شما دوستی ها، و روابط بی اهمیت هستند.

حمام کردن سگ

اگر در خواب یک سگ را حمام می کردید، شما به خودتان، برای وفادار و خشنده بودن می بالید.

مالش دادن شکم سگ

اگر در خواب شکم یک سگ را مالش میدادید، نماد اعتماد در رابطه است.

پوشیدن لباس به تن سگ

اگر در خواب به یک سگ لباس می پوشاندید، نماد این است که شما تلاش می کنید تا شخصیت و عادات خود را از کسانی پنهان کنید.

ترسیدن سگ از شما

اگر در خواب دیدید که سگی از شما ترسید و فرار کرد، تعبیرش این است که شخصی را که به او علاقه ندارید، از خود دور می کنید ولی این شخص هر که هست بسیار به شما علاقه دارد چون سگ به وفاداری معروف است.

بازگشت سگ پس از ترد کردن آن

اگر در خواب سگی را از خود دور کردید ولی سگ با ناتوانی و درماندگی باز نزد شما بازگشت، این خواب بسیار خوب است. این خواب به شما بیان می کند که به نظر خودتان در کاری اشتباه خواهید کرد، ولی سود و منفعت شما در این است که بر خلاف میل شخصی خود رفتار کنید. در این حالت، حالت ضعف و ناتوانی سگ در خواب به شما پیروزی در بیداری را بشارت می دهد.

گاز گرفتن سگ از پای شما

اگر در خواب سگ پای شما را گاز گرفت، بیانگر این است که شما برای متعادل ساختن جوانب زندگیتان و حرکت در مسیر اهداف مورد نظرتان، توانایی کافی را ندارید. تعبیر دیگر این خواب نماد عدم تعهد و وفاداری است. فردی به شما خیانت می کند و شما نیز حس می کنید که این فرد باعث گمراهیتان است.

لیس زدن یکدیگر دو سگ

اگر در خواب دیدید که دو سگ یکدیگر را لیس می زدند، نشان می دهد که شما در یکی از روابطتان به درک متقابل رسیده اید.

زندگی کردن با سگ

اگر در خواب دیدید که با تعدادی سگ می دوید و یا با آنها زندگی می کنید، بیان گر این است که شما نیاز به احساس تعلق به داشتن یک خانواده پیدا خواهید کرد.

خریدن سگ

اگر در خواب یک سگ خریدید، بیانگر این است که شما نیاز به یک هم صحبت و همراه دارید.

دور کردن سگ از خود

اگر در خواب سگی را از خود دور می کردید و یا در پی چیزی فرستادید، این خواب به شما می گوید که تصمیماتی که اکنون می گیرید بعد ها طور دیگری و به عدم وفاداری برداشت می شود. کاری برایتان درست است را انجام دهید و نگران فکر دیگران نباشید. به تعبیر دیگر ایم خواب می تواند بیان گر رد شدن یک پیشنهاد دوستی باشد.

سگ همراه با توله هایش

اگر در خواب سگی را همراه با توله هایش دیدید، به توانایی شما در پرورش افراد اشاره می کند.

خوردن مار توسط سگ

اگر در خواب دیدید که سگی یک مار را خورد، تعبیرش این است که یک دوست صمیمی در تلاش است تا شما را از گرفتن یک تصمیم بد منصرف کند.

پاره کردن لباس توسط سگ

اگر در خواب دیدید که سگ لباس شما را پاره کرد، تعبیرش این است که در کسب و کار و اموال شما یک بحران به وجود خواهد آمد و در اثر این بحران، برای مدتی با رکود و تنگ دستی روبه رو می شوید.

اگر در خواب دیدید که یک سگ لباس شما را با دندان گرفته است، تعبیرش این است که شما مرتکب گناه و یک عمل ناپسند می شوید.

داشتن دم مانند دم سگ

اگر در خواب دیدید که، یک دم مانند دم سگ داشتید، معنایش این است که مال و ثروت حرامی به دست می آورید و مردم بخاطر این کار شما را سرزنش می کنند.

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
🐶 تعبیر خواب سگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🐶 تعبیر خواب سگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🐶 تعبیر خواب سگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف 🐶 تعبیر خواب سگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه تعبیرخواب

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


انجام پروژه های صنعتی به روش فریلنسری

انجام پروژه های صنعتی به روش فریلنسری

  • مطالعات امکان‌سنجی یا طرح توجیهی
  • مطالعات بازار و تجزیه و تحلیل مالی
  • انتخاب خط تولید و پرفرمای ماشین آلات
  • خدمات اخذ استاندارد
  • خدمات طراحی و مهندسی
  • خدمات ثبت شرکت و برند 
سفارش پروژه درخواست همکاری

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

آمار و اطلاعات مناسب برای رشد و توسعه کسب و کارها

آمار و اطلاعات تجارت،صنعت و اصناف

  • آمار واردات و صادرات از سال 1385 تا کنون به تفکیک کد تعرفه محصول،کشور،گمرک
  • آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی فعال و در حال ساخت با امکان جستجو براساس محصول،کد آیسیک و ...
  • اطلاعات 2،500،000 واحد صنفی کشور

تجارت صنعت اصناف

پروفایل روز مهندس | 110 عکس نوشته «روز مهندس مبارک»