آوازه


آوازه

آوازه ی دیدارت پیچید آینه چیدم هر نقطه ی این شهربیشترین بازدید یک ساعت گذشته