تو


تو

بافته شدی با تار و پودم نباشی گسسته میشه رج رج روحم تو تاری ، من پودم نباشی پاک میشه نقش های وجودم

بافته شدی با تار و پودم
نباشی گسسته میشه رج رج روحم
تو تاری ، من پودم
نباشی پاک میشه نقش های وجودم
جاز خشک