تحلیل تکنیکال شاخص کل - 5 مهر 1402


تا زمانی که قیمت از کفِ PSP Channel خارج نشود و حمایت‌های برگرفته از کف‌های قبلی از روندِ صعودیِ پیش را نشکند، می‌توان سناریوی اصلاحی بودنِ حرکتِ نزولیِ اخیر را در برنامۀ معاملاتی قرارداد.

بورس‌نیوز:

توجه: تحلیل زیر فاقد هرگونه سیگنالِ خرید (ورود) یا فروش (خروج) است و تنها با درنظرگرفتن احتمالات به بررسی سناریو‌های محتمل می‌پردازد.

تکنیک غالب در تحلیل انجام شده:

استفاده از خطوط کانال و خطوط آلفا

تصویر شمارۀ ۱

تحلیل تکنیکال "شاخص کل" - 5 مهر 1402

شکل ۱ شاخص کل در تایم فریم ۳۰ دقیقه

در تصویر بالا، نمودار شاخص کلِ بورس اوراق بهادار؛ در تایم فریم ۳۰ دقیقه مشخص شده است. سیگنال‌های بازگشتِ روندِ صعودی توسطِ کراسِ نزولیِ نمودار از خطوطِ آلفای شمارۀ ۱ و ۲ (AL ۱ و AL ۲) قابل دریافت بوده است. پس از آن شاخص وارد فازِ نزولی شده که احتمالِ اصلاحی بودنِ آن زیاد به نظر می‌آید، بخصوص اگر بتواند در درجۀ اول خود را بالای محدودۀ پیوتِ شمارۀ ۱ (Pivot ۱)؛ یعنی محدودۀ ۲۰۹۶۳۲۱.۱۴ نگاه دارد، پس از آن حمایتِ ابتدای شروعِ کانالِ صعودی؛ یعنیِ محدودۀ ۲۰۸۲۲۲۹.۹۵ می‌تواند روندِ اصلاحی شاخص کل را همچنان مورد تأیید قرار دهد. اکنون شاخص در شرایطِ مشکوک به ایجادِ پولبک (Pullback) به سقفِ کانالِ پی‌اس‌پی (PSP Channel) قرار دارد که در صورتِ ایجادِ این سیگنال و کراسِ صعودیِ شاخص از خطِ AL ۵ و AL ۴ می‌توان سیگنالِ صعودِ دوبارۀ شاخص را با درنظرگرفتن قوانینِ احتمالات مورد بررسی قرارداد. در صورتِ ورودِ شاخص کل به داخلِ کانال PSP Channel احتمالِ رسیدنِ این شاخص به محدودۀ کفِ این کانالِ نزولی و حتی محدودۀ پایین‌تر؛ یعنی ۲۰۵۱۹۸۵.۴۳ افزایش خواهد یافت. اگر قیمت موفق به ورود به محدودۀ زیر PSP Channel شود و سپس دوباره وارد محدودۀ کانال شود، سیگنالِ خریدی توسطِ خطِ کفِ این کانال؛ باهویت خطِ AL ۶ صادر می‌شود که برای تأیید آن نیاز است دیگر موارد بنیادی و تکنیکالی مورد بررسی قرار بگیرد.

در ادامه، مطالبِ آموزشی در خصوص نحوۀ شناسایی خطوطِ کانالِ MCL و خطوطِ آلفا (AL) در اختیار شما قرار داده شده است که توجه شما مخاطبِ محترم را به آن جلب می‌نمایم.

تعریف مفاهیم، عبارات اختصاری و الگو‌ها

تصویر آموزشی

در تصویر زیر مراحل شناسایی خطوطِ کانال به تصویر کشیده شده است. در مرحلۀ اول با اتصال دو سقف در روندِ صعودی (قسمت بالای تصویر) و دو کف در روندِ نزولی (قسمت پایینِ تصویر) خطِ کانالی با عنوانِ MCL قابل‌شناسایی است (A) که در ادامه شکستِ آن می‌تواند در جهتِ روند، سیگنالِ ادامه‌دهنده‌ای را صادر نماید (B)، اما با نقض‌شدن این شکست و بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، نسبت به خطِ MCL ماهیتِ این خطِ تبدیل به خطِ آلفا شده و سیگنالی در جهتِ مخالف صادر می‌شود (C).

تحلیل تکنیکال "شاخص کل" - 5 مهر 1402

شکل ۲ تصویر آموزشی از مراحل ایجاد خطِ کانال و تبدیل آن به خطِ آلفا (Alpha Line)

در قسمت زیر مفاهیم و الگو‌های مورداستفاده تعریف شده‌اند.

Channel Line_MCL (خط کانال یا خط میکرو کانال):

خطی است مورب که از اتصال سقف‌ها در روند صعودی و از اتصال کف‌ها در روندِ نزولی ایجاد می‌شود.

Exhuasting Gap/Extra jump:

جهش اضافه یا گپ خستگی، در اثر هیجانات بازار و کمین و خلأ معاملاتی جناح مخالفِ روند بروی یک خطِ کانال ایجاد می‌شود. این جهش منجر به شکستِ موقتی خطِ کانال شده و قیمت در جهتِ روندِ آن خطِ کانال حرکت کرده و سیگنالی در راستای حرکتِ آن صادر می‌کند. این حرکت اغلب بسیار تندوُتیز بوده، اما پس از مدتی نقض شده و در جهتِ مخالف باز می‌گردد. به‌عنوان‌مثال در روندِ صعودی و در انتهای آن جهشی صعودی رخ‌داده و خطِ کانال به سمتِ بالا شکسته؛ اما پس از مدتی بازمی‌گردد.

Alphan Line (خط آلفا):

زمانی که جهشِ اضافه‌ای از یک خطِ کانال ایجاد می‌شود، در صورتِ بازگشتِ قیمت به فضای قبلی، خطِ کانال نقض شده و تبدیل به خطِ آلفا می‌شود که در این صورت سیگنالی در جهتِ مخالف قابل‌شناسایی است، به‌عنوان‌مثال زمانی که جهشِ اضافه‌ای از خطِ کانالِ صعودی ایجاد می‌شود و قیمت به زیر این خطِ کانال باز می‌گردد، سیگنال فروش قابل‌شناسایی است که می‌توان در تأیید آن از دیگر نشانه‌های تکنیکی استفاده نمود.

Alpha Line Minor:

خطِ آلفای مینور خطی است که نسبت به خطِ آلفای ماجور یا اصلی دارای شیب بیشتری است و یا در بازۀ زمانی کوتاه‌تری بروی نمودارِ قیمتی شناسایی شده است. این خط اغلب می‌تواند با خطِ آلفای اصلی یا دیگر هشدار‌های بازگشتی سیگنالی دارای هم‌پوشانی قابل‌قبولی را صادر نماید.

Pullback:

پولبک یا تروبک به بازگشتِ قیمت به سطحی از پیش شکسته شده گفته می‌شود. این سطحِ کلیدی می‌تواند استاتیک (سطوح عرضه یا تقاضا _ سطوح حمایت یا مقاومت) یا سطوح دینامیک (خطوط روند _ خطوط کانال) یا اندیکاتور‌های روندی مانند میانگین متحرک‌ها در نظر گرفته شود.

PSP _ Final Flag:

اصلاحِ پرچم نهایی (Final Flag) به آخرین اصلاح از یک‌روند مشخص (روندِ قبلی) گفته می‌شود و اصطلاحِ PSP (Previous Swing Point) به کف یا سقفِ قبلی از این اصلاحِ گفته می‌شود که می‌تواند به‌عنوان یک سطحِ عرضه یا تقاضا یا سطحِ حمایتی یا مقاومتی ایفای نقش کرده و اغلب خطوطِ آلفا را می‌توان با مبدأ آن‌ها ترسیم نمود که در این صورت نامِ خطِ آلفا به Alpha PSP Line تغییر می‌کند.

PSP Channle:

پس از ترسیم خطِ کانال با استفاده از پیوتِ PSP، با انتقالِ این خط به‌سوی دیگر روندِ قیمتی و به‌عنوانِ یک خطِ روند، می‌توان کانالِ قیمتی مشخصی را ترسیم نمود که با عنوانِ PSP Channel شناخته می‌شود. این کانال حتی اگر در محدودۀ خطِ روند، دارای نقاطِ برخوردِ کافی نباشد و فاقد اعتبار لازم به نظر بیاید، بازهم می‌توان سیگنالِ اتمام روند یا حرکتِ اصلاحی را با کراسِ قیمت از خطوطِ این کانال؛ با درصد احتمالِ بالای ۶۰ درصد شناسایی نمود.

نکته: در اغلب موارد در ترسیم خطوط روند یا خطوطِ کانال از قیمتِ بسته‌شدن پیوتِ دوم (Close Price) استفاده شده است.

خلاصۀ وضعیت:

تا زمانی که قیمت از کفِ PSP Channel خارج نشود و حمایت‌های برگرفته از کف‌های قبلی از روندِ صعودیِ پیش را نشکند، می‌توان سناریوی اصلاحی بودنِ حرکتِ نزولیِ اخیر را در برنامۀ معاملاتی قرارداد و سیگنال‌های خرید را با کراسِ صعودیِ شاخص؛ به ترتیب از خطوطِ AL ۶، AL ۵ و AL ۴ شناسایی نمود که البته تأیید این سیگنال‌ها نیازمند بررسی نمودار و بنیادِ بازار در ابعادِ دیگرِ تکنیکالی و بنیادی است.

علی عاطفی آقایان، تحلیلگر و معامله‌گر بازار‌های مالی

اشتراک گذاری :

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه اقتصادی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


فال حافظ روزانه شنبه 1 اردیبهشت 1403 با معنی و تفسیر دقیق