کیستی ای...


کیستی ای...

کیستی ای... کیستی ای مرد خدا کیستی نقطه اوج شهدا کیستی کیستی ای سر خدای مبین کیستی ای آیت عظمای دین کیستی ای نافله عاشقان شمع شب افروز همه قدسیان کیستی ای بر همگان مقتدا کیستی ای فخر همه...

کیستی ای...
کیستی ای مرد خدا کیستی
نقطه اوج شهدا کیستی
کیستی ای سر خدای مبین
کیستی ای آیت عظمای دین
کیستی ای نافله عاشقان
شمع شب افروز همه قدسیان
کیستی ای بر همگان مقتدا
کیستی ای فخر همه انبیا
کیستی ای عرش خدا را ستون
کیستی ای ماهی دریای خون
کیستی ای مرد خدایی نسب
فخر عجم شاه شیوخ عرب
کیستی ای شاه نشین غدیر
عالم و هستی به نگاهت اسیر
کیستی ای بر همگان دستگیر
شاهی و سلطان و امیری کبیر
کیستی ای دوش نبی منبرت
عیسی و موسای گدای درست
کیستی ای نقطه پرگار عشق
کیستی ای محرم اسرار عشق
کیستی ای مایه فخر بشر
کیستی ای صاحب تیغ دو سر
کیستی ای لنگر عرش و زمان
پاک‌تر از جمله کروبیان
کیستی ای چشمه پر نور عشق
کیستی ای مقصد و منظور عشق
کیستی ای عرش خدا را صفا
ابن اعم و نور دل مصطفی
کیستی ای داروی درد بشر
گرمی دست و دل سرد بشر
کیستی ای مرد عدالت سرشت
در قدمت گل شکفد از بهشت
کیستی ای نور خدای احد
قدمت عمر تو خدایی بود
کیستی ای آینه منجلی
ناد علیا علیا یا علی

منتخب امروز


دریا سرنوشت