رویای من


رویای من

تو پاداش رنج های منی به سر رسید غمم نوید فردای منی در پس این پنجره چشم به راه توام ظهور کن بر دیده ام تو موعود منی خاطره هایم را با تو می سازم تجسم زیباترین رویای منی

تو پاداش رنج های منی
به سر رسید غمم
نوید فردای منی
در پس این پنجره
چشم به راه توام
ظهور کن بر دیده ام
تو موعود منی
خاطره هایم را با تو می سازم
تجسم زیباترین رویای منینقش لبخند