آخرین شب یاد کسی...


آخرین شب یاد کسی...

اینکه جای عشق کسی غم بسیار سراغم آمد نفسی بود که به انتهای خاطره هایم آمد در میان قلب خودم عشق ندارم امشب آتشی همره باد به مهمانی خانه ی ویرانم آمد آرزوی نمانده با من چه بزرگ و چه محال آنچه از قبل...

اینکه جای عشق کسی غم بسیار سراغم آمد
نفسی بود که به انتهای خاطره هایم آمد
در میان قلب خودم عشق ندارم امشب
آتشی همره باد به مهمانی خانه ی ویرانم آمد
آرزوی نمانده با من چه بزرگ و چه محال
آنچه از قبل بود مرا همه در فکر و خیالم آمد
من اگر پشت سرم نیست کسی که تکیه گام باشد
در سقوطی غم دنیای بزرگ به سراغ جانم آمد
آمده پشت در امشب کسی که جانم ببرد
تیغی برای فراموشی تو سراغ رگهایم آمدزهر رفیق...