نقاط کور در داستان را یک عنوان خوب می تواند در ذهن مخاطب روشن کند


نقاط کور در داستان را یک عنوان خوب می تواند در ذهن مخاطب روشن کند

عنوان در داستان باید به گونه‌ای انتخاب شود که هم مرتبط به داستان باشد و هم پیرنگ داستان را لو ندهد، همچنین بعضی نقاط کور در داستان را یک عنوان خوب می تواند در ذهن مخاطب روشن کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، سی و هشتمین نشست انجمن نویسندگان نوجوان آفرینش به صورت حضوری و مجازی با حضور جمعی از نویسندگان نوجوان برگزار شد.

در این نشست ادبی که با حضور مربیان و نویسندگان نوجوان برگزار شد، اثر داستانی سه عضو انجمن امید رستگار، تکتم برزگر و پرنوش ضیاء اسلامی توسط اعضا و مربیان نقد شد. عناوین داستان‌های این سه نویسنده نوجوان به ترتیب عبارت بود از: «دزد کوچه 23»، «کلاس ساکت» و «قبل از اختراع ماشین».

در این دیدار درباره اهمیت عنوان داستان بحث شد و اینکه عنوان در داستان باید به گونه‌ای انتخاب شود که هم مرتبط به داستان باشد و هم پیرنگ داستان را لو ندهد. هم چنین بعضی نقاط کور در داستان را یک عنوان خوب می تواند در ذهن مخاطب روشن کند.

در ادامه به این موضوع اشاره شد که وقتی به قومیت یا اقلیت خاصی در داستان اشاره می کنیم باید دقت کنیم که بی جهت تصویر مخدوشی از یک گروه خاص ارائه نکنیم و پیش از نگارش داستان به جوانب مختلف نام بردن از یک گروه، قومیت یا اقلیت خاص بیندیشیم تا داستان به سوگیری علیه آن قومیت محکوم نشود.

در این نشست که به معرفی جشنواره خاتم برای اعضای نوجوان داستان‌نویس اختصاص داشت، کتاب «کفش هایی با پاپیون قرمز و دو داستان دیگر» نیز معرفی شد و ویژگی‌های داستان‌های برگزیده شده در این جشنواره برشمرده شد تا اعضا با عنایت به موازین داستان خاتم، داستان‌های خود را برای ارسال به این جشنواره کامل کنند.

نقاط کور در داستان را یک عنوان خوب می تواند در ذهن مخاطب روشن کند

در این نشست عالیه سلطانی کارشناس ادبی آفرینش‌های استان یزد، اعظم جلالیان مربی ادبی و مسئول بخش مکاتبه‌ای کانون استان و فاطمه قانع نماینده انجمن داستان استان حضور داشتند.

سی و هشتمین نشست انجمن نویسندگان نوجوان آفرینش استان یزد چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 به صورت حضوری در محل مرکز شماره 4 کانون یزد برگزار شد. همزمان با نشست حضوری، تعدادی از شرکت کنندگان نیز به صورت مجازی از طریق نرم افزار «گوگل میت» با نشست همراه بودند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، سی و هشتمین نشست انجمن نویسندگان نوجوان آفرینش به صورت حضوری و مجازی با حضور جمعی از نویسندگان نوجوان برگزار شد.

در این نشست ادبی که با حضور مربیان و نویسندگان نوجوان برگزار شد، اثر داستانی سه عضو انجمن امید رستگار، تکتم برزگر و پرنوش ضیاء اسلامی توسط اعضا و مربیان نقد شد. عناوین داستان‌های این سه نویسنده نوجوان به ترتیب عبارت بود از: «دزد کوچه 23»، «کلاس ساکت» و «قبل از اختراع ماشین».

در این دیدار درباره اهمیت عنوان داستان بحث شد و اینکه عنوان در داستان باید به گونه‌ای انتخاب شود که هم مرتبط به داستان باشد و هم پیرنگ داستان را لو ندهد. هم چنین بعضی نقاط کور در داستان را یک عنوان خوب می تواند در ذهن مخاطب روشن کند.

در ادامه به این موضوع اشاره شد که وقتی به قومیت یا اقلیت خاصی در داستان اشاره می کنیم باید دقت کنیم که بی جهت تصویر مخدوشی از یک گروه خاص ارائه نکنیم و پیش از نگارش داستان به جوانب مختلف نام بردن از یک گروه، قومیت یا اقلیت خاص بیندیشیم تا داستان به سوگیری علیه آن قومیت محکوم نشود.

در این نشست که به معرفی جشنواره خاتم برای اعضای نوجوان داستان‌نویس اختصاص داشت، کتاب «کفش هایی با پاپیون قرمز و دو داستان دیگر» نیز معرفی شد و ویژگی‌های داستان‌های برگزیده شده در این جشنواره برشمرده شد تا اعضا با عنایت به موازین داستان خاتم، داستان‌های خود را برای ارسال به این جشنواره کامل کنند.

نقاط کور در داستان را یک عنوان خوب می تواند در ذهن مخاطب روشن کند

در این نشست عالیه سلطانی کارشناس ادبی آفرینش‌های استان یزد، اعظم جلالیان مربی ادبی و مسئول بخش مکاتبه‌ای کانون استان و فاطمه قانع نماینده انجمن داستان استان حضور داشتند.

سی و هشتمین نشست انجمن نویسندگان نوجوان آفرینش استان یزد چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 به صورت حضوری در محل مرکز شماره 4 کانون یزد برگزار شد. همزمان با نشست حضوری، تعدادی از شرکت کنندگان نیز به صورت مجازی از طریق نرم افزار «گوگل میت» با نشست همراه بودند.


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


ویدئو/ حال اساسی ای که همستر کمبت به ایرانی ها داد؛ زبان فارسی!