تعبیر خواب خود ارضایی


تعبیر خواب خود ارضایی

تعبیر خواب خود ارضایی خود ارضایی یا استنماء در خواب چه تعبیری دارد؟ خواب نزدیکی و ارضا شدن و به همراه آن استمنا می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند. پس همواره...

تعبیر خواب خود ارضایی

خود ارضایی یا استنماء در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب نزدیکی و ارضا شدن و به همراه آن استمنا می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند. پس همواره این نکته را در هنگام تفسیر این نوع خواب‌ها در نظر داشته باشید.

تعبیر خواب استمنا و خود ارضایی
تعبیر خواب استمنا و یا خود ارضایی به این معنی است که بیننده خواب سرگرم لذت و هواهای نفسانی و ذهنی خود شده و آنگونه که نفسش می‌طلبد با مسئله روبرو می‌شود.

تعبیر خواب آب منی
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن منی در خواب مالی بادوام است. اگر شخص بیننده خواب دید از مجرای الت او منی بیرون آمد مال غریبه‌ای بدست او خواهد افتاد.

حضرت صادق (ع) می‌فرماید:
تعبیر منی در خواب بر چهار وجه است:

پادشاه
افزایش مال
کاهش مال
بزرگی

تعبیر خواب ارضا شدن
اگر در خواب ببیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

دیدن جنب شدن در خواب چه مفهومی خواهد داشت؟ آیا این خواب نیز در دسته خواب‌های شیطانی قرار می‌گیرد؟

تعبیر خواب شستن پس از ارضا

اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار تمام شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی در خواب ارضا شدن خود را برهنه ببیند، دلیل که در کار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

تعبیر خواب جماع یا رابطه جنسی با حیوان

تعبیر خواب جماع یا رابطه جنسی با حیوان


بيشترين بازديد امروز در گروه تعبیرخواب


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location