52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان


ضرب المثل های گوناگون در مورد زنان زنان موجودات بسیار با عاطفه و دوست داشتنی هستند زن یعنی مادر زن یعنی یک همسر مهربان و زن یعنی مهر و محبت عاطفه… اما در این جا ضرب المثل های مشهور از کشورها و قوم های مختلف در مورد زنان را اوردیم. زن طلاییست که عاشق شدنش اجبار است همچو برگیست که گریان شدنش اخطار است مثل...

ضرب المثل های گوناگون در مورد زنان

زنان موجودات بسیار با عاطفه و دوست داشتنی هستند زن یعنی مادر زن یعنی یک همسر مهربان و زن یعنی مهر و محبت عاطفه… اما در این جا ضرب المثل های مشهور از کشورها و قوم های مختلف در مورد زنان را اوردیم.

زن طلاییست که عاشق شدنش اجبار است

همچو برگیست که گریان شدنش اخطار است

مثل ماه است که در پرده شب الماس است

همچو خورشید که زیبا شدنش تکرار است

ضرب المثل در مورد زن

1- آرژانتینیها

زن بد و زن خوب هردو به شلاق احتیاج دارند.

2- افریقائیها

زن زیبا، خواهر مردان بسیارى است .

پوشش زن به قیمت آرامش دل شوهر است .

هر قدر با زن صمیمى باشى قلبت رابه او وامگذار.

زن حکم اسب را دارد، کسى که وی را مى راند صاحب اوست .

انچه را شیطان درسال مى کند، پیر زنى در یکروز انجام مى دهد.

اطاعت از زنان ، رفتن به دوزخ است .

زن حکم پتو را دارد اگر بخود بپیچى ناراحتت مى کند و اگر دورش بیندازى سرما مى خورى.

زن بى حجب و حیا آش بى نمک است .

3- آلبانیها

زن رابه دروغ و سگ رابا استخوان راضى کن .

زنى که مى خواند، شوهر مى خواهد.

4- آلمانیها

آنجا که زن حکومت دارد، شیطان سر پیشخدمت است .

کسى که زن ثروتمند بگیرد، آزادى خودرا فروخته است .

وقتى زنى مى میرد، یک فتنه از دنیا کم مى شود.

مرد پیرى که زن جوان بگیرد، مرگ به قهقهه مى افتد.

کارى که شیطان از عهده برنیاید، زن انجام مى دهد.

مراقبت از یک جوال مگس آسانتر است تا مراقبت از یک زن .

بین «« بله »» و «« نه »» زن یک سوزن هم جا نمى گیرد.

شیطان ده ساعت وقت لازم دارد تا یک مرد را گول بزند ولى زن یک ساعت ده مرد را اغفال مى کند.

زنى که کسى همراه ندارد، همراه همه ی است .

گریه زن ، دزدانه خندیدن است .

زن بدون مرد، باغ بدون دیوار است .

زن ، زیبایى را بر فضیلت ترجیح مى دهد.

5- بومیهاى آمریکا

زن و زمین منشا جنگند.

زن زیبا، زحمت زیبا.

دهان زن تعطیل بردار نیست .

6- اسپانیولیها

خوشبختى یا بدبختى مرد زن اوست .

از زن شرور بر حذر باش و به زن خوب اعتماد مکن .

زن کسى را که دوست دارد تحقیر مى کند و کسى را که از او بدش مى آید مى ستاید.

7- استونیها «255»

گیسوى زن دراز است و عقلش گرد.

زن را جوان بگیر و جگر را گرم بخور.

از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقیر زن بگیر.

اگر مى خواهى همه ی دنیا از مطلبى با خبر شوند، به زن بگو.

زن را چون بطرى محکم نگهدار.

دختران که همه ی خوبند پس زنان بد از کجا مى آیند؟

زن زیبا بهشت چشم و دوزخ روح و برزخ جیب است .

زن در پائیز عاقلتر از مرد در بهار است .

زن هیچگاه از زن تمجید نمى کند.

آب در غربال بهتر مى ماند تا راز در دهان زن .

8- اعراب

بدنامى زن زایل شدنى نیست .

زن کچل به موهاى دختر خاله اش مى نازد.

زن باید با مردى که وی را دوست دارد، ازدواج کند، نه با مردى که طرف عشق اوست .

9- انگلیسیها

زن شرى است مورد نیاز.

زن اسلحه یى به جز زبان ندارد.

زن زشت درد دل است و زن زیبا دردسر.

زن در 10 سالگى فرشته ، در 15 سالگى طاهره ، در چهل سالگى اهریمن و بعد ازآن عفریته است .

کسى که زن را دوست ندارد پستان خوک را مکیده است .

زن به رویت مى خندد و گلویت را مى برد.

به زن بگو زیبایى تا از خوشى دیوانه اش کنى .

زنى که بزک مى کند تابلوى «« به اجاره داده مى شود »» را نصب مى کند.

زنى هر اندازه به سر و وضع خود دقیق باشد، نسبت به خانه و زندگى بى قید است .

اگر زن به اندازه خوبیش کوچک مى بود، سراپایش با یک پوست نخود پوشیده مى شد.

نصیحت زن چیز مهمى نیست ، ولى کسى که آن را نپذیرد دیوانه است .

فکر زن و باد زمستانى اغلب متغیرند.

دختر عفیف اگر پایش شکسته باشد، بهتر است تا براى تفریح از خانه دور ماند.

زن و موسیقى تاریخ بردار نیست .

زن چون بادنماى کشتى است ، به هر طرف که باد آید متمایل مى شود.

زن هر وقت بتواند مى خندد و هر وقت بخواهد مى گرید.

زن با اینکه دلیل و منطق سرش نمى شود، همیشه حرف آخر با اوست .

وقتى زن خانه تنبل شد، کلفت هم با دهانش کار مى کند.

اگر از زن خود الاغ بسازید، او هم از شما گاو مى سازد.

زن آن قدر که بنظر مى آید. پیر است و مرد آن قدر که احساس مى کند.

زن خوب محصول شوهر خوبست .

کسى که با زن بیوه اى 3 فرزند دارد، ازدواج کند، با چهار دزد ازدواج کرده است .

زن بیوه مگیر، جز آنکه شوهرش رابه دار آویخته باشند.

10- ایتالیائیها

خنده زن زیبا، گریه کیف پول آقاست .

زن در کنار پنجره ، مانند انگور در معبر آویزان است .

11- ایرانیان

زن بلاست ولى هیچ خانه اى بى بلا نباشد.

اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟

زن و اژدها هردو در خاک به

خداى زن مرد است .

زن یکى ، خدا یکى .

12- ایرلندیها

سه طبقه از مردان از شناسائى زنان عاجزند: جوانان و پیران و میان سالان .

13- برمه ئیها

زن در گهواره هم که هست خودش را معرفى مى کند.

زن کور باشد بهتر است تا بسیار زیبا.

14- بلغاریها

خانه بدون زن ، مثل چاه بدون دلو است .

زن بى شوهر مثل اسب بدون دهنه است .

زن زیبا 3 شوهر لازم دارد: 1- مالدارى که خرجش را بدهد. 2- زیبائى که با او عشق ورزد. 3- اوباشى که وی را کتک زند.

زن فقط سنش و انچه را که نمى داند مخفى نگه مى دارد.

15- بوسنیها

از زن ریشدار و مرد بى ریش بر حذر باش .

حتما بخوانید : ضرب المثل سه پلشت آید و زن زاید

16- پرتغالیها

زن و گوسفند را باید زود به خانه آورد «و گر نه نصیب گرگ مى شوند.»

17- پشتوها

عقل زن زیر پاى اوست .

زن خوب آنست که یا در خانه باشد یا در گور.

مردان چون کوهند و زنان چون اهرم .

18- چکها

خانه بدون زن مثل چمن بدون شبنم است .

دود و چکه و زن غرغرو، مرد را از خانه فرار مى دهد.

19- چینیها

زن زشت و مال کم ، قلعه و حصار لازم ندارد.

اگر مردى به زنش خیانت کند، از خانه به خیابان تف انداخته است و اگر زنى به شوهرش خیانت کند، از کوچه به خانه تف انداخته است .

پسرت را در اتاق و زنت را در بستر نصیحت کن .

چنانکه حباب مى ترکد، زن راز افشا مى کند.

مرد گمان مى کند که مى داند ولى زن معتقد است که بهتر مى داند.

وقتى مردى دیوانه زنى مى شود باید صبر کرد، خود آن زن وی را عاقل مى کند.

وقتى زن با لبانش مى گوید «« نه »» با چشمانش مى گوید: «« بله »»

زن از مصیبت دیگران خوشحال و از نعمتشان بدحال مى شود.

کاخ بزرگان را زن پر کرده و کلبه فقرا را بچه .

20- داهومیها

زن شلخته داشتن بهتر از مجرد بودن است .

99 درصد آرزوهاى زن شاید بر شوهر معلوم باشد اما صددرصد آن را شیطان هم نمى داند.

21- دانمارکیها

سه زن و یک غاز، یک راسته بازار.

22- روسها

نه جوجه را مرغ مى نامند و نه زن را انسان .

وقتى دخترى متولد مى شود، چهار دیوار مى گرید.

زن سایه است ، تعقیبش کنى ، فرار مى کند، فرار کنى تعقیبت مى نماید.

کسى که با زن بیوه جوان عروسى نکرده باشد نمى داند بدبختى یعنى چه .

آزادى حتى زن خوب را هم فاسد مى کند.

اگر زنت به تو تملق گفت حتماً نقشه سوئى در سر دارد.

زن دو روز عزیز است : روزى که به خانه ات مى آید و روزى که به خاک سپرده مى شود.

زنت را چون جانت دوست بدار ولى وی را از ترس بلرزان .

زن کوزه نیست که بشکند از زدنش دریغ مکن .

زن در آن واحد 77 فکر دارد.

شهادت زن علیه شوهر مسموع نیست .

زن بى جهت شکایت مى کند، عمدا دروغ مى گوید، آشکارا مى گرید و مخفیانه مى خندد.

اگر مردى زن زیبایش را روزى 3 بار نزند از دیوار بالا مى رود.

مرد عاقل در گریه زن چیزى جز آب نمى بیند.

اگر مردى خیلى پیر و شکسته است ، تقصیر زنش مى باشد.

زن رابا چکش بکوب و ازآن طلا بساز

24- رومانیها

زنان راه گریه بلدند تا دروغ بگویند

بهترین زنان هم دنده اى از شیطان دارد

اگر پیر زنى را گول زنى ، شیطانى رابه دام آرى .

25- ژاپنیها

زبان زن خنجرى است که هرگز زنگ نمى زند.

زن خوب آنست که کدبانوى خوبى باشد.

به زنت تا آنجا اعتماد کن که چشم مادرت وی را مى پاید.

26- سوئدیها

کسى که زنش را بزند 3 روز گرسنگى مى کشد و 3 روز هم کارش تعطیل است

کسى که زنش با او با وفا و زنبور با او مهربان باشد، ثروتمند مى شود.

شب و زن و عشق ، مرد رابه اشتباه مى اندازد.

27- سیامیها

مرد خود ثابت و مستقل است ولى ثبات و استقلال زن به مرد است .

28- صربستانیها

به محصولت تا به انبار نریزى و به زنت تا در گورش نسپارى اعتماد مکن .

وقتى خدا به مردى غضب مى کند، یگانه دختر یک خانواده رابه زنى به او مى دهد.

زن زیبا و مال دنیا خائن ترین چیزهاست .

29- فرانسویها

از آشپز خوب و زن جوان بر حذر باش .

زن صابون مرد است

زن زشت درمان واقعى عشق است

انتخاب زن و هندوانه مشکل است

بدون زن ، مرد موجودى خشن و نخراشیده است

مردى از چوب به زنى از طلا مى ارزد.

به زنى که دم از تقوى زند اعتماد مکن .

زن و کشتى همیشه در دسترس واژگون شدن هستند.

30- فنلاندیها

زن را از ده بگیر نه از خیابان .

در خانه ، نه شاخ بز لازم است و نه ثروت زن .

مرد براى کار از خانه بیرون مى رود و زن براى اینکه وی را تماشا کنند.

31- کردها

زن قلعه ایست که مرد زندانى آنست .

تمام شعور زن در خانه است ، اگر ازآن خارج شد فاقد ارزش ‍ مى گردد.

32- گرجیها

اگر زن خوب بود، خدا هم یکى براى خودش درست مى کرد.

اسلحه زن اشک اوست .

33- لاتین ها

شیطان هم نمى داند که زن چاقویش را کجا تیز مى کند.

اگر یک عمر زنت را بر دوش گیرى و فقط یک لحظه وی را زمین بگذارى ، خواهد گفت خسته ام :

زن یکصد مذهب عوض مى کند تا به خواهش دلش برسد.

34- اهالى ماداگاسکار

زن جوان آشپز بدى است .

35- مردم مالایا

زنى که از خانه بیرون مى رود، حکم باغى را دارد که در مسیر گله قرار گرفته باشد.

36- مراکشیها

با زنت مشورت کن و عقیده خودت را اجرا نما.

زن لباس است و هوش ثروت

37- مسیحیان

خدایا مرا به هر طاعونى گرفتار کن ، جز طاعون قلب و به هر شرارتى دچار ساز، جز شرارت زن .

38- مصریها

زن اگر چانه اش کمتر مى شد محبوبتر مى شد.

حسادت زن کلید طلاق او است .

39- نروژیها

زن ابتدا کنیز، بعداً رفیق ، در آخر آقا بالاسر است .

زن قبل از عروسى مى گرید و مرد بعد ازآن .

گوشت رابه خواستگارى بفرست نه چشمت را.

زن مثل نعناع است هر چه وی را بیشتر بکوبى ، بویش بهتر است .

شیطان زن را بلعید، ولى از هضمش درمانده ماند.

40- هلندیها

وقتى در خانه زن خوبى باشد، خوشى از در و دیوار مى بارد.

41- هندیها

قول زن نقش بر آب است .

بدون زن خانه جاى شیطان است .

ورود زن آغاز سعادت است .

زن در نبودن شوهر مى گرید و زمین در نبودن آب

هزار مرد باهم توافق مى کنند ولى توافق دو خواهر محال است .

مرد شهوت را دوست دارد و زن مرد را

زن و کیف پولت را محکم ببند و همراهت بردار.

زن زیبا مال همه ی است و زن زشت مال خودت

به اهریمن پناه بده ولى به زن راه مده .

حتما بخوانید : 70 ضرب المثل کشورهای مختلف درباره ازدواج + ضرب المثل آفریقایی

42- هنگریها – مجارستانیها

از زن و شر و خیار هر چه کمتر بهتر.

43- یونانیها

شرهاى سه گانه عبارتند از طوفان و آتش و زن .

یا زن نگیر یا اگر گرفتى نگذار آقایى کند

زن گرفتن شرى است که مردان برایش دست به دعا برمى دارند.

44- یهودیها

براى خرید زمین خیزبردار و براى زن گرفتن ، دست به عصا راه برو.

وقتى مرد پیر، زن جوان مى گیرد، مرد جوان مى شود و زن پیر.

از نظر اسلام

زن امانت خداست نزد شوهر.

زن لباس شوهر است و شوهر لباس زن .

زن ریحان است نه قهرمان .

زن عقربى است شیرین گز.

زن شرى است که گزیرى ازآن نیست .

زن مانند استخوان کج است ، اگر بخواهى راستش کنى مى شکند.

زن بهتر است متکبر و بخیل و ترسو باشد.

جز با زنان عاقل و آزموده مشورت مکن .

غیرت ورزى بیجاى مرد، زن رابه فساد مى کشاند.

45- انگلیسی:

زن شری است مورد نیاز.

زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند.

46- هلندی:

وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.

47 – استونی:

از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

48 – فرانسوی:

انچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.

بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

49 – آلمانی:

کاری راکه شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد.

وقتی زنی می‌میرد یک فقته از دنیا کم می‌شود.

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خودرا فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر هم داده.

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

50- یونانی:

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هردو صورت پشیمان خواهد شد.

51- گرجی‌ها:

اسلحه زن اشک اوست.

52- ایتالیایی:

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

گروه فرهنگی تالاب

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه سرگرمی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید
منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته

زیباترین “بازیگر قبل انقلاب” در سالمندان به چه روزی افتاده/ عکس