تعبیر خواب سینه یا پستان


تعبیر خواب سینه یا پستان تعبیر خواب کامل پستان یا سینه، سایت نازوب، اگر شما پستان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پستان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پستان را مطالعه نمایید و متوجه شوید پستان در خواب چه تعبیری دارد. پستان درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و...

تعبیر خواب سینه یا پستان

تعبیر خواب کامل پستان یا سینه، سایت نازوب، اگر شما پستان در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پستان می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پستان را مطالعه نمایید و متوجه شوید پستان در خواب چه تعبیری دارد.

پستان

درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند.

اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد.

اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد.

اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد.

اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود،

اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید.

اگر زن دارد غنی شود. اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی.

اگر زن جوان این خواب را بیند، دلیل که عمرش دراز است.

اگر دختری بیند، دلیل که در خوردی بمیرد.

– محمد بن سیرین
اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود.

اگر زنش آبستن بود، پسر آورد.

اگر زن بیند که از پستان میخورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.

– اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی
ستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد.

اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد.

اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد، دلیل او رازیانی رسد.

اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است.اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد.

– جابر مغربی
دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنچم: برادران – امام جعفر صادق علیه السلام

تعبیر خواب پستان از دید امام جعفر صادق ع

دیدن پستان در خواب ، هفت چیز است

علم وحکمت – سخاوت – ایمان – کفر – حکمت – مرگ – بُخل

تعبیر خواب پستان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب فراخ شدن پستان ، درست شدن کارها است

تعبیر خواب کوچک شدن پستان ، خلل در دین است

تعبیر خواب خطی سبز بر پستان ، کرامت خدا است

تعبیر خواب خطی سیاه بر پستان ، مرگ بی شهامت است

تعبیر خواب پستان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن مو بر پستان ، وام دار شدن است

تعبیر خواب برداشتن مو از پستان ، پرداختن وام است

تعبیر خواب گرفتن پستان ، مشکل دینی است

تعبیر خواب پستان از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب تنگ شدن پستان ، دلتنگی است

تعبیر خواب گرفتگی پستان به طوری که نتوانیم حرف بزنیم ، رسیدن غم است

تعبیر خواب ورزیده شدن پستان ، نعمت و روزی است

تعبیر خواب پستان های آویخته ، تحمل غم و اندوه است

تعبیر خواب زنی که سینه اش صاف شده ، غم از طرف فرزند و اطرافیان است.

جذاب ترین مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

چرا مردان به سینه زنان علاقه دارند

آموزش اندازه گیری سایز سینه و سوتین خانم ها

بهترین روش برای بزرگ شدن سینه ها

زنی که با جراحی احمقانه خود یک سینه به خود اضافه کرد! + عکس


برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه تعبیرخواب


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تعبیر خواب گریه نوزاد | بررسی حالت های مختلف دیدن گریه نوزاد در خواب