تعبیر خواب سه حیوان که همه در خواب دیده اند | شیر و سگ و مار


تعبیر خواب سه حیوان که همه در خواب دیده اند | شیر و سگ و مار

دراین قسمت تعبیر خواب حیوان: شیر، سگ و مار کـه خواب های رایجی هستند را تفسیر می کنیم. همه ی مـا حداقل یک‌بار این حیوانات را در خواب دیده ایم، خواب ها حاصل تفکرات و احساسات روزانه مـا هستند. بعضی خواب ها خبر از آینده میدهند، بعضی هم مـا را از اتفاقاتیکه در اطرافمان رخ

تعبیر خواب سه حیوان که همه در خواب دیده اند | شیر و سگ و مار

دراین قسمت تعبیر خواب حیوان: شیر، سگ و مار کـه خواب های رایجی هستند را تفسیر می کنیم. همه ی مـا حداقل یک‌بار این حیوانات را در خواب دیده ایم، خواب ها حاصل تفکرات و احساسات روزانه مـا هستند. بعضی خواب ها خبر از آینده میدهند، بعضی هم مـا را از اتفاقاتیکه در اطرافمان رخ می‌دهند خبر دار می کنند، در ادامه تعبیر خواب این سه حیوان را بررسی می کنیم.

تعابیر معتبر دیدن شیر در خواب

تعبیر خواب شیر

شیر پادشاه جنگل اسـت و نشان‌ دهنده‌ ی سلطه داشتن روی دیگران اسـت. تعبیر خواب شیر می‌ تواند این باشد کـه مایل هستید سلطه‌تان را روی دیگران حفظ کنید، یا می تواند نشانه‌ی این باشد کـه فردی دیگر روی شـما بازرسی دارد. بسته بـه سناریوی خوابی کـه دیده‌اید، تعبیر خواب شیر می تواند متفاوت باشد. دیدن شیر در خواب نشان می دهد شـما باید همیشه شرایط‌ تان را تحت نظارت داشته‌ باشید.

معانی تعبیر خواب شیر

شیر پادشاه جنگل اسـت. او با قدرت،‌شجاعت، عظمت و صلابت حکومت می کند. خانواده مهم اسـت. او با دانایی، و گاهی با درنده‌خویی عدالت را برقرار میکند. شیر در خواب شـما سمبل قدرت، شکوه، و غرور اسـت. تعبیر خواب شیر می تواند این باشد کـه بـه اعتقادات خود پایبند هستید. دوست دارید کارها رابه شیوه‌ی خودتان انجام دهید، کـه این در زندگی شخصی و حرفه‌ای بـه کمک‌تان می آید.

دیدن شیر نر در خواب

این خواب بشما کمک میکند بر هیجان‌های منفی غلبه کنید. شیر بشما یادآوری می کند کـه قوی هستید. شـما روی دیگران تاثیر می گذارید، پس مهم اسـت کـه وقتی در رأس مسئولیت هستید دیگران شـما را چگونه میبینند. شـما باید مراقب رفتارتان با اطرافیان باشید. از طرف دیگر شیر میتواند بشما هشدار دهد کـه نیاز دارید تحت نظارت باشید. مراقب باشید کـه بازرسی شدن برای تان بـه عادت دائمی تبدیل نشود.

دیدن شیر ماده در خواب

دیدن شیر ماده در خواب میتواند بـه این معنی باشد کـه شـما با سرسختی بـه موفقیت میرسید. هرگز تسلیم نشوید. بـه رفتن ادامه دهید تا بـه اهداف‌تان برسید. هم‌چنین تعبیر خواب شیر ماده میتواند غرایز مادرانه‌تان باشد. شـما شدیدا از کسانی کـه عاشق‌شان هستید و چیزهایی کـه بـه آن‌ها علاقه دارید، مراقبت میکنید. شیر رام در خواب شـما می تواند بـه این معنی باشد کـه خیلی آسان طلب شده‌اید.

شاید لازم باشد روش انجام کارهایتان را تغییر دهید. این میتواند درباره‌ی زندگی شخصی‌تان باشد و شاید وقت آن رسیده عادت‌های قدیمی راکه دیگر بـه دردتان نمیخورند، تغییر دهید. چـه کاری انجام میدهید کـه بشما آسیب میزند؟ چـه چیزی وجوددارد کـه بدون آن هم میتوانید زندگی کنید؟ چـه چیزی زندگیتان را بهتر می کند؟ شـما خودتان می دانید کدام عادت‌ها را باید ترک کنید.

دیدن حمله شیر در خواب

دیدن حمله‌ی شیر در خواب بـه این معنی اسـت کـه چیزی یا شخصی شـما رابه سوی خودتخریبی میراند. این بـه چـه معنی اسـت؟ این فرد چـه کسی میتواند باشد؟ چـه کسی شـما رابه مسیری می‌کشاند کـه با اهداف‌تان هماهنگ نیست؟ شـما باید با چالش‌ها رو بـه رو شوید، از پس آن‌ها بر بیایید و بـه راه‌تان ادامه دهید.

دیدن شیر در حال شکار در خواب

دیدن شیر در حال شکار طعمه پیام خودکفایی رابه همراه دارد. شـما شدیدا مستقل هستید و دوست دارید وقت‌تان را در تنهایی سپری کنید. شـما در حال حاضر سرنوشت‌تان را تحت بازرسی دارید. وقتی در خواب‌هایتان شیر در حال تغذیه اسـت میتواند نشانه‌ی مشکلات کاری باشد. شیر این پیام رابه همراه دارد کـه وقتی با دیگران رو در رو میشوید همه ی‌چیز با راستگویی و امانت‌داری درست میشود.

دیدن کشتن شیر در خواب

تعبیر خواب کشتن شیر این اسـت کـه برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ تحت فشار هستید. کمی وقت بگذارید تا دقیقتر بررسی کنید. اگر احساس میکنید بیش از حد تحت فشار هستید،‌ نه بگویید.

دیدن خواب شیر مرده مثبت اسـت. تعبیرش میتواند این باشد کـه شـما با موفقیت از پس چالش‌های جدی، کـه برایتان دردسرهای قانونی درست کرده، بر می آیید.

دیدن شیر سیاه در خواب

اگر در خواب یک شیر سیاه دیدید، از انرژی‌های منفی اطراف‌تان آگاه باشید. فردی دارد از مقام‌اش برای آسیب رساندن بشما و دیگران استفاده می کند. این فرد چـه کسی می تواند باشد؟ شـما برای آشکار کردن حقیقت چـه کاری می توانید بکنید؟ دیدن شیر سفید می تواند نشان ‌دهنده‌ی قدرت شـما باشد. این خواب نشان میدهد اگر دانایی، قدرت، و شجاعت‌تان رابه کار بگیرید میتوانید بـه هرچه می خواهید دست پیدا کنید.

شیر از مسیر شـما عبور میکند

این خواب تعبیرش این اسـت کـه شیر از مسیر شـما عبور می کند تا قدرت و شجاعت شـما را تقویت کند و شـما بتوانید بدون ترس در مسیر حقیقت قدم بردارید.

گریختن از شیر در خواب

یکی از سناریوهای رایج خواب‌های مربوط بـه شیر این اسـت کـه ببینید یک شیر شـما را تعقیب میکند. دراین خواب شـما سعی میکنید فرار کنید و از شیر جلو بزنید اما در نهایت شیر شـما را شکار می کند. در اکثر موارد گریختن از چنگ شیری کـه دنبال‌تان میکند غیرممکن اسـت. شـما تمام چیزهای قابل تصور را امتحان میکنید، اما شیر هنوز پشت سر شـما اسـت.

در چنین سناریوهایی شیر می تواند نشان ‌دهنده‌ی جوانبی از شخصیت مـا باشد کـه سعی داریم ازآن فرار کنیم. شاید بخشی از شخصیت شـما میـــخواهد زندگیتان را تغییر دهد، اما شـما هم‌چنان مسیر اشتباهی را انتخاب می کنید کـه روی روابط‌تان تاثیر میگذارد. هم‌چنین این خواب می تواند نشانه‌ی احساس خشم و پرخاش باشد کـه در زندگی نسبت بـه دیگران دارید.

دیدن حمله کردن شیر در خواب

دیدن حمله‌ی شیر در خواب می تواند نشانه‌ی آن باشد کـه بـه مسیری ویرانگر وارد شده‌اید. شاید در بیداری شرایطی دارید کـه شـما را کاملا ویران کرده و پیشرفت را برای شـما دشوار کرده‌اسـت. اگر شیر شـما را گاز گرفت می تواند نشان ‌دهنده‌ی این باشد کـه آدم‌هایی در زندگیتان هستند کـه تاثیری بسیار منفی روی شـما دارند. شاید وقت آن رسیده‌اسـت بـه روابط سمی کـه مدام “شـما را گاز میگیرند” پایان دهید.

وقتی یکبار نه بگویید، زخم‌های تان بـه مرور زمان التیام می‌ یابد. ترسیدن از یک شیر در خواب می تواند بـه این معنی باشد کـه شـما از مشکلات زندگیتان آگاه هستید و باید با آن‌ها رو بـه رو شوید. گاهی ضمیر نیمه‌آگاه‌ تان بشما می‌ گوید کـه دیگر نمی‌ توانید پشت درهای بسته مخفی شوید، باید مشکلات‌ تان رو بـه رو شوید.

تعابیر مسیحیان در دیدن شیر

برای اکثر مسیحیان شیر نشان ‌دهنده‌ی نمادی از خدا اسـت. اگر در اطراف یک شیر احساس امنیت میکنید، میتواند نشانه‌ی محافظت و مکانی برای التیام باشد. اگر در زندگیتان آسیب دیده‌اید، یک شیر محافظ می تواند نشان ‌دهنده‌ی این باشد کـه باید روی التیام آن زخم‌ها تمرکز کنید.

بـه گزارش مجله پارس ناز، شیرها سمبل خوبی، و بازنمای قدرت خدا هستند. اگر در خواب از یک شیر فرار کنید، تعبیرش می تواند این باشد کـه از خدا فرار می کنید. شاید وقت آن رسیده‌اسـت کـه زندگیتان را بررسی کنید و تصمیم بگیرید کـه آیا در مسیر درست هستید یا نه.

تعبیر خواب دیدن سگ در خواب

لوونبرگ میگوید: گربه همدمی فوق‌العاده اسـت، اما سگ‌ها برای مـا کارمی‌کنند. آن‌ها برای نسل انسان بسیار مفید بوده‌اند. او می گوید سگ‌ها میتوانند در شکار بـه مـا کمک کنند و برایمان غذا پیدا کنند. وقتی غریبه‌ها بـه آن‌ها نزدیک می شوند پارس میکنند و حتی از مـا در برابر آدم‌ها و حیوانات غارتگر محافظت می کنند.

تعابیر دیدن سگ در خواب

مـا چگونه خواب می بینیم؟

وقتی می خوابیم، عملکرد مغزمان با زمان بیداری متفاوت اسـت. بخش‌هایی از ذهن کـه در طول روز خاموش اسـت، هنگام خواب فعال می شود. بخش‌های دیگر مانند اعضای بدن، کمی استراحت میکنند. وقتی خواب میبینیم در حال فکر کردن هستیم. اما بجای اینکه با استفاده از زبان فکر کنیم، با اشکال و نمادها فکر می کنیم. این یعنی آدم‌ها، مکان‌ها، و چیزهایی کـه خواب‌شان را می بینیم در واقع استعاره‌ای از جنبه‌های دیگر زندگی‌مان هستند.

این را پم مولر، متخصص خواب و رهبر معنوی در sweetgeorgiapam.com می گوید. هرچند این استعاره‌ها تا حد زیادی شخصی اسـت، اما تمام نمادهایی کـه در خواب‌هایی می بینیم می تواند تعابیر مشترکی داشته‌باشد. برای اینکه سعی کنید بفهمید خوابی کـه درباره‌ی سگ دیده‌اید بـه کدام رابطه در زندگیتان اشاره دارد، باید بـه رفتار و وضعیت آن سگ توجه کنید.

در ادامه، مجله اینترنتی پارس ناز چند تعبیر رایج دیدن سگ در خواب، و پیامی کـه احتمالا سعی دارد بشما برساند، را آورده اسـت. مولر می گوید: وقتی چیزی را کشف میکنید کـه برایتان مهم اسـت، شاید در درون‌تان احساس خوشحالی بکنید. در نهایت فردی کـه خواب دیده‌اسـت، خودش باید آنرا تعبیر کند.

دیدن سگ مریض و آسیب‌ دیده

دیدن سگ بیمار یا آسیب‌دیده در خواب میتواند نشان ‌دهنده‌ی این باشد کـه نگران رابطه‌ای در زندگی واقعی‌تان هستید. مثلاً یکی از اساتید «لوونبرگ» اخیرا با مراجعی کار کرده کـه در خواب سگی با پای از دست‌داده دیده‌اسـت. لوونبرگ می گوید: پای سگ قطع شده‌بود. این بـه مـن گفت کـه این خواب درباره‌ی رابطه‌ای اسـت کـه او احساس می کند قطع شده‌اسـت. دوست آن مراجع در حال نقل مکان بـه بیرون از کشور بودو او نگران تمام شدن دوستی‌ شان بود.

دیدن سگ مرده یا در حال مرگ

سگ در حال مرگ یکیدیگر از خواب‌های رایج درباره‌ی سگ اسـت. این خواب میتواند ناراحت‌کننده باشد، خصوصا اگر آن سگ حیوان خانگی محبوب‌تان باشد. لوونبرگ میگوید این خواب معنی‌اش این نیست کـه سگ‌تان در آستانه‌ی مرگ اسـت «البته اگر در بیداری یا در خواب نگران سلامتی او هستید باید وی را پیش دامپزشک ببرید»، اما ممکن اسـت نشان ‌دهنده‌ی رابطه‌ای رو بـه اتمام در زندگیتان باشد.

لوونبرگ می گوید: مرگ در خواب بـه معنی مرگ واقعی نیست. دیدن مرگ در خواب بـه مـا کمک می کند بی‌خیال شویم. این خواب تایید می کند کـه چیزی تمام شده و وقت‌اش رسیده کـه آنرا کنار بگذاریم. سگ مرده و سگی کـه دچار نقص عضو شده‌اسـت، دلخراش اسـت، ولی او می گوید این فقط یک خواب اسـت. لوونبرگ درباره تعبیر خواب سگ میگوید: خواب‌ها بـه طرز وحشیانه‌ای صریح هستند و چیزی را زیباتر از واقعیت جلوه نمیدهند.

دیدن سگ در حال دویدن

دیدن خواب سگی کـه در حال دویدن اسـت تعابیر زیادی دارد. مهم اسـت تمام صحنه‌ای راکه در خواب دیده‌اید بـه یاد بیاورید: آیا سگ بـه سوی شـما می‌دوید؟ آیا از شـما دور میشد؟ آیا از سگ ترسیدید؟ لوونبرگ می گوید: اگر بدون اینکه احساس خطر کنید سگ بـه سوی شـما می‌دوید، می تواند نشانه‌ی یک رابطه‌ی جدید در زندگیتان باشد. اگر سگ از شـما دور می ‌شد میتواند نشانه‌ی رابطه‌ای باشد کـه در آن احساس دوری می کنید.

هم‌چنین می تواند حاکی از رابطه‌ای در زندگیتان باشد کـه باید هرچه زودتر ازآن خارج شوید. مولر میگوید: چون تعداد زیادی از مـا می دانیم حیوانات غریزی‌تر از انسان‌ها عمل می کنند، دنبال کردن یک سگ در خواب میتواند بـه معنی تمایلی شدید و ناخودآگاه باشد کـه میـــخواهد در ذهن بیدارتان تجسم بیابد، اما نمیتواند. مولر می گوید: مـا در خواب از مغز انسانی و تمام استعدادهای مان استفاده میکنیم.

دیدن سگ خشمگین

لوونبرگ درباره تعبیر خواب سگ میگوید: اگر در خواب دیدید کـه یک سگ شـما را دنبال می کند یا می‌ترساند، احتمالا بـه معنی وضعیتی در زندگیتان اسـت کـه باعث می شود احساس قربانی بودن، خشم یا ناتوانی بکنید. مولر میگوید: سگ‌ها با حد و مرزها در ارتباط هستند و ذهنیتی بسته دارند. آیا در زندگی واقعی حد و مرزهایتان در حال محک خوردن اسـت؟

آیا در زندگیتان شخصیتی‌هایی بسته و شبیه بـه رهبر وجوددارد کـه باعث میشود عصبی شوید یا احساس خطر کنید هم‌چنین او می گوید: دیدن سگ‌های خشمگین در خواب می تواند نشانه‌ی ریسکی باشد کـه از پذیرفتن آن واهمه دارید یا احساس میکنید در حال وارد شدن بـه قلمرویی ناشناخته در لایه‌ای از زندگیتان در بیداری هستید.

دیدن سگ های آشنا

سگ‌ها میتوانند علاوه بر روابط و وضعیت‌هایی در زندگی، نشانه‌ای درباره‌ی خود مـا نیز باشند. لوونبرگ می گوید: همه ی‌چیز در خواب‌تان واقعا نشانه‌ی چیزی درباره‌ی شـما اسـت. لوونبرگ می گوید: دیدن حیوان خانگی فعلی یا قبلی، یا هر سگ آشنای دیگری، میتواند نشانه‌ی این باشد کـه وقتی آن سگ جزیی از زندگیتان بود چگونه شخصی بودید.

مثلاً اگر در خواب سگی را دیدید کـه در کودکی‌تان فرار کرده و باعث شده احساس طرد شدن بکنید، میتواند نشان ‌دهنده‌ی این واقعیت باشد کـه فعلاً در زندگی واقعی‌تان احساس تنهایی میکنید. یکی از رایج ‌ترین سوالاتی کـه از مولر بعنوان تفسیرگر خواب پرسیده می شود این اسـت کـه آیا دیدن حیوانی کـه مرده‌اسـت روشی درود کردن سگ اسـت یا نه. جواب او این اسـت: شاید.

مولر میگوید: خواب‌ها شخصی هستند. ممکن اسـت دیدن حیوان خانگی کـه دوست‌اش دارید شـما را آگاه کند کـه او هنوز این‌جا اسـت و از شـما محافظت میکند. هم‌چنین ممکن اسـت شیوه‌ی مغز شـما برای نزدیک شدن بـه او یا تلاش برای حفظ ارتباط با آن حیوان باشد.

تعبیر خواب دیدن مار در خواب

کاندورن می­ گوید: دیدن خواب مار نشان دهنده­ انگیزه­ خلاقانه­ بیننده نسبت بـه حکمت و خرد اسـت. او در ادامه توضیح می­دهد کـه مار سمبل بی طرفی اسـت و این بـه بیننده بستگی دارد کـه چـه نظری در مورد مار داشته باشد.

او می­ گوید: نظر فرد اغلب برخاسته از دیدگاه فرهنگی او اسـت، بعنوان مثال، در غرب مارها اغلب موجوداتی وحشتناک تلقی می­ شوند در حالی‌کـه در شرق مارها مورد احترام هستند.

بـه گفته­ کاندورن، مار در خواب نشان دهنده­ توجه و تمرکز فرد در چند روز گذشته بر مسائلی خلاقانه­ اسـت. او می­گوید: «آن خواب در واقع تمرکز یادگیری بالفعل در زندگی فرد در بیداری بوده اسـت، جزئیات خواب نشان می­دهد کـه چـه نوع خلاقیتی وجود داشته اسـت؛ معنوی، ذهنی، احساسی و یا فیزیکی و چگونه تصدیق، اعمال و یا رد شده اسـت و بیننده از حکمت آن آگاه بوده یا نبوده اسـت.

آیا راهی وجوددارد کـه بتوان مانع از دیدن خواب مار شد؟

کاندورن بـه افرادی کـه حس آگاهی بیشتری دارند اشاره می­ کند و می­ گوید شفا دهنده­ ها یا روان درمانگران، تمرین‌کنندگان یوگا، مدیتیشن و یا خالقان آثار بسیار بیشتر احتمال دارد خواب مار می­ بینند. اگر می­خواهید تصویر مار را در خواب­ های خود ببینید، خلاق بودن را تمرین کنید و یا حس آگاهی خودرا التیام ببخشید.

چـه سمبل گرایی­ هایی در مورد خواب مار وجوددارد؟

کاندورن اشاره می­ کند: فرهنگ­های سراسر جهان این تصویر رابه رسمیت می­شناسند و این تصویر در گنجینه­ های هنری هر دوره­ی زمانی بـه وفور یافت می ­شود. برای مثال:

مار رنگین کمان استرالیا و ماری با سرِ زن چینی کـه انسان­ها را خلق کرده اسـت نشان دهنده­ سمبل جهانی و پایدار مارها هستند. کاندورن بیان می ­کند: در دنیای مدرن غرب، بخاطر وجود تفسیرهایی از آموزه‌های کتاب مقدس کـه مار را باعث سقوط و هبوط آدم از بهشت میدانند، در فرهنگ آن‌ها مار بـه موجودی منفور تبدیل شده اسـت.

چـه کسی بیشتر احتمال دارد کـه در مورد مار خواب ببیند؟

کاندورن می­گوید کـه تقریبا در هر 20 خوابی کـه می بینیم یکبار خواب مار وجوددارد. افرادی کـه بسیار خلاق هستند و با وجدان و یا آگاهی خود در هارمونی و سازگاری هستند بـه احتمال زیاد بیشتر خواب مار می­بینند.

دیدن مار سمی در خواب معنی خاصی در بر دارد؟

کاندورن می­ گوید: این نوع خواب نشان دهنده­ نگرش فرد نسبت بـه خرد اسـت، گاهی اوقات شاید بدلیل ترس ازآن باشد کـه چیزی را از دست بدهیم یا پشت سر جا بگذاریم.

کلام آخر:

دیدگاه های مختلف درباره دیدن این سه حیوان در خواب را مرور کردیم، شاید بنظر خیلی ها تعبیر خواب خرافه گری باشد اما روایت های معتبری درباره خبرهایی کـه خواب ها بـه انسان داده اند نیز وجوددارد. شـما عزیزان می توانید با مراجعه بـه لینک های پیشنهادی زیر، هم چنان میهمان مجله پارس ناز باشید و اطلاعات بیشتری در خصوص تعبیر خواب و همچنین دیدن خواب های عجیب بدست آورید.

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


روی کلید واژه مرتبط کلیک کنید

بيشترين بازديد امروز در گروه تعبیرخواب


کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تعبیر خواب نان | دیدن نان خشک،نان بیات در خواب