خبرآنلاین علمی 4

خبرآنلاین علمی 4

خبرآنلاین علمی 3

باشگاه خبرنگاران سلامت 4

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

باشگاه خبرنگاران بورس 2

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 1

مهر بین‌الملل 0

ورزش 3 ورزشی 1

مهر اجتماعی 2

فارس ورزشی 0

فارس فوتبال داخلی 0

آفتاب نیوز سلامت 0

آفتاب نیوز سلامت 0

دانا اجتماعی 2

زومیت فناوری 1

ایتنا فناوری 2