ورزش 3 ورزشی 1

فارس ورزشی 0

فارس فوتبال داخلی 3

الف ورزشی 4

تابناک ورزشی 3

تابناک ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 4

تسنیم ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 3

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

فارس ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 3

فارس ورزشی 3

تسنیم ورزشی 5