پارسینه بسکتبال 0

مشرق نیوز بسکتبال 0

رکنا فوتبال خارجی 0

افکارنیوز والیبال 2

افکارنیوز والیبال 0

افکارنیوز والیبال 2

افکارنیوز فوتبال داخلی 1

افکارنیوز کشتی 2

افکارنیوز والیبال 1

افکارنیوز والیبال 2

خبرآنلاین کشتی 2

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 6

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 6

راهبرد معاصر کشتی 0

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 5

رکنا بسکتبال 1

رکنا فوتبال داخلی 7

رکنا والیبال 3

پارسینه ورزشی 3

پارسینه ورزشی 3

پارسینه ورزشی 3

پارسینه ورزشی 2

مشرق نیوز بسکتبال 4

افکارنیوز فوتبال داخلی 7

افکارنیوز والیبال 2