گسترش نیوز یارانه 0

شهرآرا نیوز یارانه 0

راهبرد معاصر یارانه 0

ایران جیب یارانه 0

رکنا یارانه 0

راهبرد معاصر یارانه 1

بانک مردم یارانه 0

بانک مردم یارانه 14

بانک مردم یارانه 11

افکارنیوز یارانه 34

بانک مردم یارانه 16

بانک مردم یارانه 6

بانک مردم یارانه 16

بانک مردم یارانه 41

بانک مردم یارانه 39

بانک مردم یارانه 35

بانک مردم یارانه 28

بانک مردم یارانه 27

بانک مردم یارانه 26

بانک مردم یارانه 25

بانک مردم یارانه 28

بانک مردم یارانه 25

بانک مردم یارانه 95

بانک مردم یارانه 108

بانک مردم یارانه 74