تاپ ناز شطرنج 74

ایرنا شطرنج 63

ایرنا شطرنج 136

تسنیم شطرنج 164

صدای ایران شطرنج 125

ورزش 3 شطرنج 160

باشگاه خبرنگاران شطرنج 177

تسنیم شطرنج 113

ایران اکونومیست شطرنج 117

باشگاه خبرنگاران شطرنج 163

صداوسیما شطرنج 126

ورزش 3 شطرنج 108

باشگاه خبرنگاران شطرنج 199

ایسنا شطرنج 123

تسنیم شطرنج 107