مهر مازندران 0

مهر گیلان 1

مهر هرمزگان 1

مهر گیلان 1

مهر قزوین 1

مهر قزوین 0

مهر تهران 2

مهر کرمان 0

مهر بوشهر 0

مهر بوشهر 0

مهر آذربایجان غربی 0

مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 0

مهر مرکزی 1

مهر لرستان 1

مهر کرمان 2

مهر کرمان 2

مهر خوزستان 0

مهر خوزستان 1

مهر خراسان شمالی 2