ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا تهران 3

ایرنا اصفهان 0

مهر البرز 0

مهر البرز 0

ایرنا مازندران 0

ایرنا مازندران 0

ایرنا مازندران 2

مهر مازندران 0

مهر مازندران 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا خوزستان 0

مهر خوزستان 1

ایرنا تهران 0

مهر البرز 1

مهر البرز 0

ایرنا مازندران 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا کهگیلویه و بویراحمد 0

ایرنا کرمان 0

ایرنا کرمان 0

ایرنا قم 0

ایرنا خوزستان 1

مهر قم 0

مهر قزوین 0

مهر خوزستان 0

مهر خوزستان 0

ایرنا مازندران 0

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا قزوین 0

ایرنا خوزستان 0

ایرنا خوزستان 4

مهر کرمانشاه 0

مهر قم 0

ایرنا چهارمحال و بختیاری 0

ایرنا تهران 0

مهر اصفهان 1

ایرنا یزد 0

ایرنا یزد 0

ایرنا یزد 0

مهر مازندران 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا لرستان 0

ایرنا گیلان 0

ایرنا گلستان 0

ایرنا کرمان 0

ایرنا خوزستان 0

ایرنا خراسان شمالی 0