دلگرم معما و هوش 28

افکارنیوز معما و هوش 22

دلگرم معما و هوش 29

شیرین طنز سرگرمی 16

دلگرم معما و هوش 57

دلگرم معما و هوش 32

دلبرانه متن تبریک تولد 17

بهداشت نیوز معما و هوش 23

شیرین طنز سرگرمی 20

شیرین طنز سرگرمی 14

دلگرم معما و هوش 52

دلگرم معما و هوش 98

دلبرانه متن تبریک تولد 39

دلبرانه متن و پیامک 67

دلگرم معما و هوش 42

شیرین طنز سرگرمی 14

شیرین طنز سرگرمی 15

بهداشت نیوز سرگرمی 16

دلبرانه پیامک مذهبی 19

دلگرم معما و هوش 89

دلبرانه پیامک مذهبی 21

دلبرانه پیامک مذهبی 24

دلبرانه پیامک مذهبی 52

دلگرم معما و هوش 29

دلبرانه پیامک مناسبتی 22