رکنا افغانستان 8

مشرق نیوز افغانستان 3

رادیو اسپوتنیک روسیه 4

اقتصادنیوز روسیه 6

رکنا افغانستان 5

راهبرد معاصر روسیه 2

راهبرد معاصر کره شمالی 10

رکنا افغانستان 10

فرارو بین‌الملل 5

فرارو بین‌الملل 4

فرارو بین‌الملل 6

رکنا افغانستان 2

افکارنیوز روسیه 8

فرارو بین‌الملل 7

فرارو بین‌الملل 8

راهبرد معاصر روسیه 9

راهبرد معاصر افغانستان 12

راهبرد معاصر یمن 5

فرارو بین‌الملل 1

فرارو بین‌الملل 2

فرارو بین‌الملل 3

آفتاب نیوز افغانستان 11

بهداشت نیوز افغانستان 9

افکارنیوز یمن 7

افکارنیوز روسیه 2