صداوسیما اماکن مذهبی جهان 47

شفقنا اماکن مذهبی جهان 71

باشگاه خبرنگاران اماکن مذهبی جهان 102

مهر اماکن مذهبی جهان 90

افکارنیوز اماکن مذهبی جهان 94

شفقنا اماکن مذهبی جهان 155

صراط اماکن مذهبی جهان 102

ایرنا اماکن مذهبی جهان 132

پیراسته‌فر اماکن مذهبی جهان 99

ساتین اماکن مذهبی جهان 495

شهرمطلب اماکن مذهبی جهان 239