پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

مهر فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

مهر فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0