پارس فوتبال فوتبال داخلی 15

پارس فوتبال فوتبال ملی 14

پارس فوتبال فوتبال ملی 17

پارس فوتبال فوتبال ملی 11

پارس فوتبال فوتبال داخلی 17

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 13

پارس فوتبال فوتبال خارجی 16

پارس فوتبال فوتبال خارجی 8

پارس فوتبال فوتبال خارجی 14

پارس فوتبال فوتبال داخلی 26

پارس فوتبال فوتبال ملی 9

پارس فوتبال فوتبال ملی 12

پارس فوتبال فوتبال داخلی 12

پارس فوتبال فوتبال داخلی 27

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 15

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

پارس فوتبال فوتبال ملی 10

پارس فوتبال فوتبال ملی 11

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

پارس فوتبال فوتبال داخلی 9

پارس فوتبال فوتبال داخلی 21