پارس فوتبال فوتبال داخلی 21

پارس فوتبال فوتبال ملی 20

پارس فوتبال فوتبال ملی 19

پارس فوتبال فوتبال ملی 15

پارس فوتبال فوتبال داخلی 23

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

پارس فوتبال فوتبال داخلی 14

پارس فوتبال فوتبال خارجی 20

پارس فوتبال فوتبال خارجی 11

پارس فوتبال فوتبال خارجی 17

پارس فوتبال فوتبال داخلی 31

پارس فوتبال فوتبال ملی 16

پارس فوتبال فوتبال ملی 13

پارس فوتبال فوتبال داخلی 16

پارس فوتبال فوتبال داخلی 31

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 18

پارس فوتبال فوتبال داخلی 11

پارس فوتبال فوتبال ملی 16

پارس فوتبال فوتبال ملی 13

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 15

پارس فوتبال فوتبال داخلی 16

پارس فوتبال فوتبال داخلی 22