مهر سلامت 1

مهر سلامت 6

مهر مجلس 8

خبرگزاری سلامت گوناگون 6

رکنا گوناگون 2

ایران اکونومیست اقتصادی 5

مهر فرهنگی و هنری 6

مهر مجلس 2

مهر لرستان 2

مهر لرستان 3

مهر لرستان 9

الف اجتماعی 1

مشرق نیوز اجتماعی 5

تابناک اقتصادی 2

مهر مجلس 0

مهر مجلس 4

اقتصاد آنلاین گوناگون 1

ایرنا مجلس 4

ایرنا مجلس 3

ایرنا کردستان 15

ایرنا مجلس 7

ایرنا خراسان جنوبی 13

ایرنا خراسان جنوبی 38

ایرنا خراسان جنوبی 21

مهر خراسان جنوبی 11

مهر خراسان جنوبی 13

مهر خراسان جنوبی 12

مهر خراسان جنوبی 0

مهر سیستان و بلوچستان 7

راهبرد معاصر گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 3

رکنا دولت 0

فرارو سیاسی 12

نواندیش سیاسی 7

ایرنا حقوقی و قضایی 9

ایرنا حقوقی و قضایی 10

مهر اجتماعی 3

ایرنا مجلس 9

راهبرد معاصر گوناگون 6

اقتصاد آنلاین گوناگون 6

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

مهر فرهنگی و هنری 2

راهبرد معاصر گوناگون 1

ایرنا سیستان و بلوچستان 7

مهر سلامت 3

مشرق نیوز اقتصادی 2

مهر مجلس 4

مهر سیستان و بلوچستان 1

راهبرد معاصر گوناگون 4

راهبرد معاصر گوناگون 3