نواندیش اجتماعی 5

مهر فوتبال داخلی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

دانا ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

افکارنیوز گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 7

تابناک ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

تابناک ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

دانا ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ایسنا ورزشی 0