مهر کردستان 1

مهر سمنان 0

شبستان مساجد و کانونها 0

مهر فارس 0

مهر اردبیل 0

مهر فارس 0

شبستان قرآن و معارف 1

مهر فارس 0

مهر گیلان 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مهر گیلان 0

مهر اردبیل 1

شبستان مساجد و کانونها 0

مهر لرستان 0

مهر اردبیل 0

مهر لرستان 0

مهر اردبیل 0

مهر اردبیل 0

مهر لرستان 1

مهر خراسان شمالی 3

مهر سمنان 0

مهر چهارمحال و بختیاری 0

شبستان قرآن و معارف 0

مهر اردبیل 0

مهر خراسان شمالی 0

مهر یزد 0

مهر فرهنگی و هنری 1

باشگاه خبرنگاران بوکس 0

مهر اردبیل 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مهر قم 1

مهر قم 0

مهر قم 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مهر گلستان 0

مهر قم 2

مهر خراسان رضوی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

الف سیاسی 0

مهر مجلس 1

مهر مجلس 1

شبستان مساجد و کانونها 4

مهر اجتماعی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

شبستان قرآن و معارف 2

مهر لرستان 2

مهر فرهنگی و هنری 5

مهر البرز 0

مهر خراسان شمالی 1