مهر فارس 1

مشرق نیوز اجتماعی 7

رکنا گوناگون 2

مشرق نیوز اجتماعی 1

مهر کهگیلویه و بویراحمد 2

مهر خوزستان 2

رکنا گوناگون 3

رکنا گوناگون 9

مهر اجتماعی 1

مهر آذربایجان شرقی 1

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 1

مهر کرمانشاه 0

رکنا گوناگون 0

رکنا گوناگون 2

مهر کهگیلویه و بویراحمد 1

رکنا گوناگون 6