ایرنا اصفهان 3

مهر اقتصادی 1

موج گوناگون 3

مهر اصفهان 0

مهر اصفهان 3

مهر اصفهان 2

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 2

ایسنا اصفهان 1

ایسنا اصفهان 5

ایرنا اصفهان 0

مهر اصفهان 0

مهر اصفهان 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا اصفهان 1

مهر اصفهان 1

مهر انتخابات 0

ایرنا اصفهان 0

موج گوناگون 1

مهر اصفهان 0

ایرنا اصفهان 4

ایرنا انتخابات 2

موج گوناگون 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا اصفهان 0