مهر فارس 1

مهر هرمزگان 4

مهر فارس 0

مهر فارس 0

مهر دینی و مذهبی 0

مهر بوشهر 3

مهر فرهنگی و هنری 1

مهر دینی و مذهبی 0

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 1

مهر قم 2

مهر فرهنگی و هنری 4

مهر دینی و مذهبی 3

مهر خراسان شمالی 0

مهر کردستان 7

مهر قم 8

مهر فارس 1

مهر کرمانشاه 0

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر دینی و مذهبی 0