بنکر اقتصادی 5

بنکر اقتصادی 9

بنکر اقتصادی 20

بنکر اقتصادی 16

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 6

بنکر اقتصادی 101

بنکر اقتصادی 13

بنکر اقتصادی 11

بنکر اقتصادی 6

بنکر اقتصادی 2

بنکر اقتصادی 0

بنکر اقتصادی 7

باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 12

مشرق نیوز اقتصادی 7

نواندیش اجتماعی 4

نواندیش سیاسی 5

صداوسیما اجتماعی 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 4

باشگاه خبرنگاران اجتماعی 0

پول نیوز فناوری 3