مشرق نیوز فوتبال داخلی 0

ورزش 3 فوتبال داخلی 0

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 4

مهر فوتبال داخلی 3

ورزش 3 فوتبال داخلی 6

ورزش 3 ورزشی 2

رکنا فوتبال داخلی 6

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 9

ورزش 3 فوتبال داخلی 8

باشگاه خبرنگاران فوتبال داخلی 4

ورزش 3 فوتبال داخلی 6

راهبرد معاصر گوناگون 1

راهبرد معاصر گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 4

مشرق نیوز فوتبال داخلی 7

ورزش 3 ورزشی 0

راهبرد معاصر فوتبال داخلی 8