ایرنا کردستان 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1

ایرنا مجلس 1

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا بوشهر 1

ایرنا اصفهان 0

ایرنا تهران 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 0

ایرنا یزد 1

ایرنا کرمان 1

ایرنا خراسان رضوی 1

ایرنا بوشهر 0

خبرآنلاین استانها 1

ایرنا هرمزگان 1

ایرنا کرمانشاه 2

ایرنا لرستان 1

ایرنا کرمان 1

ایرنا کرمان 0

ایرنا قزوین 1

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا آذربایجان غربی 1

ایرنا مجلس 1

ایرنا کردستان 1

ایرنا هرمزگان 2

ایرنا لرستان 1