ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0