مشرق نیوز ارز و طلا 0

ایران اکونومیست ارز و طلا 2

صبح اقتصاد ارز و طلا 3

افکارنیوز ارز و طلا 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

مشرق نیوز اقتصادی 7

مشرق نیوز ارز و طلا 3

مشرق نیوز اقتصادی 0

مشرق نیوز اقتصادی 1

ایران اکونومیست بازار سرمایه 1

مهر اقتصادی 0

افکارنیوز گوناگون 2

ایران اکونومیست ارز و طلا 2

ایران اکونومیست اقتصادی 0

تجارت نیوز اقتصادی 0

مشرق نیوز اقتصادی 1

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز اقتصادی 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 2