پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

روزنو ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 8

نواندیش حوادث 3

نواندیش فناوری 1

راهبرد معاصر گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

روزنو ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 6

افکارنیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

شفقنا گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 47

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5