مشرق نیوز چندرسانه ای 2

مهر سیاست خارجی 1

مهر خراسان رضوی 0

افکارنیوز گوناگون 0

راهبرد معاصر گوناگون 0

اقتصادنیوز اقتصادی 5

مهر مجلس 6

مهر بین‌الملل 2

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

مهر مرکزی 5

مهر فرهنگی و هنری 10

مهر مجلس 2

مهر بین‌الملل 4

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

مشرق نیوز فرهنگی و هنری 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 9

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

مشرق نیوز چندرسانه ای 6