خبرآنلاین علمی 1

فرادید تاریخی 2

فرادید تاریخی 5

خبرآنلاین علمی 0

مشرق نیوز اجتماعی 3

خبرآنلاین علمی 1

کلیک فناوری 0

سینا فرهنگی و هنری 1

فرارو اجتماعی 1

رکنا گوناگون 1

فرادید تاریخی 3

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 4

خبرآنلاین علمی 0

مهر فرهنگی و هنری 2

فرارو فرهنگی و هنری 1

فرادید تاریخی 2

صداوسیما فناوری 0

خبرآنلاین علمی 5

خبرآنلاین علمی 5

ایران اکونومیست فرهنگی و هنری 0